Biopalivá

Odbor Emisie a biopalivá je poverený vedeným Národného systému pre biopalivá a biokvapaliny

Biopalivo je pohonná hmota vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa pridáva do fosílnych pohonných hmôt. Ich účelom je zníženie emisií skleníkových plynov z dopravy. Delíme ich na biopalivá prvej a druhej generácie (pokročilé biopalivá). Biopalivo prvej generácie je spravidla vyrobené z poľnohospodárskych plodín, fermentáciou cukrov a škrobov (bioetanol, ktorý sa pridáva do benzínu) alebo trans-esterifikáciou olejov a tukov (biodiesel, ktorý sa pridáva do nafty).

Slovenský hydrometeorologický ústav je poverenou organizáciou Ministerstva životného prostredia, kontroluje činnosť odborne spôsobilých osôb, pracovné postupy, metódy a plnenie ustanovení podľa:

 • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov.

Povinnosti OEaB v oblasti biopalív a biokvapalín:

 • Dohľad nad činnosťou odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu, kontrola ich činnosti, pracovných postupov, metód a plnenia ustanovení zákona;
 • Rozhodovanie v sporných prípadoch týkajúcich sa výpočtu emisií skleníkových plynov a overovania správ;
 • Ročná kontrola a vyhodnotenie údajov zo správ o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov;
 • Archivácia kópii potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a iné údaje poskytnuté právnickými a fyzickými osobami, ktoré uvádzajú na trh biopalivá a biokvapaliny;
 • Organizácia školení odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu;
 • Kontrola a vyhodnotenie údajov z potvrdení o pôvode biopaliva a biokvapaliny a hlásení o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopaliva;
 • Správa elektronickej evidencie palív v doprave (IS SK BIO), vrátane poskytovania informácií MŽP SR, FR SR, SOI a pod.;
 • Výmena informácií o množstve a vlastnostiach udržateľnosti a informovanie ostatné členské štáty v prípade podozrenia, že nie je zabezpečená vierohodnosť vydaných potvrdení;
 • Zverejňovanie informácii o geografickom pôvode a druhu surovín použitých na výrobu udržateľných pohonných látok za každú PO alebo FO, ktorá uvádza na trh udržateľnú pohonnú látku. Tieto informácie je možné nájsť tu.

Národný systém pre biopalivá a biokvapaliny:

Národný systém pre biopalivá a biokvapaliny je ucelený systém postupov a procesov, ktoré majú zabezpečiť trvalú udržateľnosť biopalív. Systém má zabezpečiť, aby sa na slovenskom trhu ocitli len biopalivá, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v zákone č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení neskorších predpisov.

Systém riadi MŽP SR spolu s SHMÚ s presne vymedzenými kompetenciami a povinnosťami. Vstupujú doň odborne spôsobilé osoby na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín, ktoré overujú potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a samotní ekonomickí operátori, ktorí vstupujú do procesu výroby biopaliva a biokvapaliny v niektorej časti výrobného procesu. Na Slovensku sú to farmári, pestovateľské subjekty, zberné miesta biomasy (napr. poľnohospodárske sklady), obchodné spoločnosti, ktoré obchodujú s biomasou, surovým biopalivom a biokvapalinou, upraveným, či finálnym biopalivom a biokvapalinou a motorovým palivom s obsahom biogénnej látky, výrobcovia biopalív a biokvapalín a výrobcovia motorových palív, ktorí majú povinnosť primiešavať biogénne látky do fosílneho motorového paliva.

Biopalivá druhej generácie sú vyrábané z odpadu nevhodného na použitie v potravinovom alebo krmovinovom reťazci, patrí k nim napríklad biopalivo vyrobené zo zvyškov vznikajúcich pri spracovaní kukurice, či odpad z výroby nealkoholického piva.

V roku 2021 bolo na slovenský trh uvedených vyše 228 miliónov litrov biopaliva, z toho bolo viac ako 66 miliónov bioetanolu v benzíne a viac ako 162 mil. biodieslu v nafte. Najväčšie zastúpenie mala repka olejná, nasledovaná kukuricou. Kontroverzný palmový olej bol zastúpený 0,02 %.

Materiál na výrobu biopaliva pochádza zo Slovenska, okolitých krajín, EÚ, či krajín mimo EÚ. Najväčšie zastúpenie má Slovensko – 46 %, nasledované Českou republikou – 10 % a Maďarskom 6 %.

 

Percentuálne zastúpenie surovín na výrobu biodieslu v roku 2021

Percentuálne zastúpenie surovín na výrobu bioetanolu v roku 2021

Informačný systém SK BIO

V súčasnosti prebieha vývoj a implementácia databázy – Informačného systému SK BIO, v ktorom budú ekonomické subjekty evidovať všetky biopalivá a palivá v Slovenskej republike.

IS je aktuálne v testovacej fáze, v ktorej sa taktiež zapracovávajú pripomienky na zlepšenie funkcionalít. IS je možné testovať po registrácii na: https://isbio.shmu.sk/login, používateľské príručky je možné nájsť tu:

Aplikačná príručka

Používateľská príručka (Fyzické a právnické osoby)

Používateľská príručka (Ministerstvo ŽP)

Používateľská príručka (OSO)

Používateľská príručka (SHMÚ)

Administrátorská príručka