Čo je to Global Stocktake?

V roku 2021 začal proces zvaný Global Stocktake. Čo to teda je, ako prebieha, čo bude jeho výsledkom a dôsledkom?

Čo je to Global Stocktake?

Global Stocktake (GST) alebo aj globálna inventarizácia Parížskej dohody (PA) je proces, pri ktorom sa hodnotí úroveň implementácie Parížskej dohody s cieľom zhodnotiť globálny pokrok pri dosahovaní účelu a dlhodobých cieľov PA, konkrétne jej článku 14. V Katoviciach počas COP 21, ktoré slúžilo zároveň aj ako summit zmluvných strán Parížskej dohody (CMA 1-3), boli dohodnuté spôsoby a zdroje vstupov pre GST v rozhodnutí 19/CMA.1.

 

Čo je Global Stocktake?

Prvé GST má prebiehať od roku 2021 do roku 2023 a má sa opakovať následne každých 5 rokov.  GST má uľahčiť hodnotenie pokroku v troch tematických oblastiach:

  1. Mitigácia (zmierňovanie dopadov)
  2. Adaptácia
  3. Prostriedky implementácie a podpory

GST má zohľadňovať aj sociálne a ekonomické dôsledky odvetných opatrení (Response measures) a úsilia o riešenie strát a škôd (Loss & Damage). Dôležitými aspektami, ktoré sa berú do úvahy pri hodnotení, je aj rovnosť a najlepšia dostupná veda a jej prierezovosť všetkými témami GST.

GST je určená na zvýšenie ambícií akcií a podpory kolektívneho riešenia zmeny klímy bez zamerania sa na jednotlivé krajiny alebo skupiny krajín. Výstupy GST budú pozostávať z kľúčových politických odkazov a odporúčaní, osvedčených postupov, nových príležitostí a ponaučení pre všetky tematické oblasti bez toho, aby boli normatívne pre politiku.

GST je navrhnutá tak, aby dokončila svoju prácu pred začiatkom každého nového cyklu národne stanovených príspevkov (NDC). To umožňuje zmluvným stranám vziať do úvahy výstupy kolektívneho hodnotenia pri formulovaní a predkladaní následných NDC.

Časová os prvého GST

Zdroj: UNFCCC

Prvé kolo expertného okrúhleho stola pre zhodnotenie implementácie Parížskej dohody začalo na 56. rokovaní podporných orgánov k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne v júni 2022.

Delegácie prostredníctvom svojich zvolených zástupcov zhodnotili doterajší proces a pripomenuli dôležitosť konštruktívneho dialógu, v ktorom sa každý hlas počíta a každá strana je vypočutá. Na GST sa diskutovalo o mitigačných (cesta od fosílnych palív) a adaptačných témach, o stratách a škodách, ako aj o odvetných opatreniach pre najzraniteľnejšie regióny.

V téme adaptácií delegácie zdôraznili, že je potrebné podporovať najnovšie vedecké poznatky tak, ako boli predstavené práve v roku 2022 v Šiestej hodnotiacej správe IPCC. Diskusie pri okrúhlom stole k budovaniu kapacít, technológiám a financiám sa vedú spoločne, keďže navzájom súvisia.

Súčasťou prvého kola GST bolo aj podujatie pod názvom svetová kaviareň (worldcafé), v rámci ktorej bola diskusia uvoľnenejšia, menej sa rokovalo a viac sa diskutovalo medzi delegáciami, predstaviteľmi IPCC a neziskovými organizáciami.

Výsledky GST budú informovať krajiny o aktualizácii a posilnení ich opatrení a podpory v oblasti klímy spôsobom určeným na národnej úrovni, ako aj o posilnení medzinárodnej spolupráce v oblasti opatrení v oblasti klímy.