NOVÁ INVENTÚRA EMISIÍ ZA ROK 2022

Odbor Emisie a biopalivá pripravil správu o emisiách skleníkových plynov za roky 1990 - 2022.

NOVÁ INVENTÚRA EMISIÍ ZA ROK 2022

Dnes, v pondelok 15. januára, sme zverejnili a zaslali do Európskej komisie novú inventúru emisií skleníkových plynov za roky 1990 – 2022. Súčasťou emisnej správy sú aj dodatočné informácie o palivách, energii, emisných faktoroch a indikátoroch potrebných pre nové povinnosti v rámci Naradenia o riadení energetickej únie.

V dôsledku nevyhnutných hospodárskych zmien súvisiacich s energickou politikou Európskej únie, v roku 2022 poklesli emisie skleníkových plynov medziročne takmer 10 %. Pokles bol spôsobený najmä znížením emisií v sektore energetika o 10 % a v sektore priemysel o 4 %. Jediný sektor, ktorý opätovne zaznamenal nárast, je doprava, s nárastom "len" 3,5 %. Celkovo emisie medziročne klesli o 4 Tg CO2 ekvivalentov. Emisie skleníkových plynov regulované smernicou o obchodovaní (EÚ ETS) predstavovali najnižší podiel od začiatku obchodovateľného obdobia (2005), a to len necelých 47 %. Tento trend, pri ktorom narastajú emisie mimo sektoru EÚ ETS, je trvalo nevýhodný pre plnenie redukčných cieľov Slovenska. Z tohto dôvodu je potrebné urýchlene prijať sektorové (rezortné) ciele pre znižovanie emisií mimo EÚ ETS.

Celkové emisie skleníkových plynov, prepočítané na CO2 ekvivalenty podľa GWP100 z Piatej Hodnotiacej správy IPCC, sú na úrovni 37 117,27 Gg bez záchytov zo sektora LULUCF. Celkovo od základného roku 1990, emisie klesli o 49 %.