Boli sme pri schvaľovaní nových emisných faktorov pod IPCC

Po ukončení rotácie Jána Horvátha (sektor Energetika) v redakčnej rade IPCC pre emisné faktory skleníkových plynov (EFDB) ho nahradila naša kolegyňa Kristína Tonhauzer (sektor Poľnohospodárstvo), čo je veľká prestíž pre Slovenskú republiku a odbor Emisií a biopalív.

Boli sme pri schvaľovaní nových emisných faktorov pod IPCC

IPCC EFDB je elektronická knižnica emisných faktorov a parametrov pre skleníkové plyny, ktorá vznikla v roku 2002 a jej vznik bol schválený na stretnutí práve v Bratislave. Práca redakčnej rady je veľmi dôležitá z pohľadu budovania a rozširovania knižnice emisných faktorov. V knižnici sú zahrnuté predvolené emisné faktory z metodických príručiek IPCC, extrahované údaje z periodík, ktoré prešli peer review procesom, alebo sú uvedené v oficiálnych a úradných dokumentoch napr. vládne stratégie a správy (Národná inventarizačná správa), priemyselné patenty a iné.

 

Načo je EFDB potrebné?

Je žiaduce, aby sa pri zostavovaní inventúry skleníkových plynov používali emisné faktory, ktoré odrážajú národné podmienky. Vývoj takýchto emisných faktorov je však náročný –  časovo, finančne a v neposlednom rade si vyžaduje veľa odborných znalostí a kapacít.

Zdieľaním možno nákladovo-efektívne získať emisné faktory, ktoré zohľadňujú regionálne a vnútroštátne podmienky. Ľahko dostupná knižnica emisných faktorov a iných relevantných parametrov uľahčí zdieľanie údajov a informácií zo strany zostavovateľov inventúr, odborníkov a vedcov na celom svete.

Kritériá pre zaradenie emisných faktorov a parametrov sú: robustnosť, aplikovateľnosť, transparentná a podrobná dokumentácia. Výhodou EFDB je zabezpečenie spoľahlivých emisných faktorov alebo iných parametrov pre krajiny, v ktorých absentujú národne špecifické emisné faktory.

Hlavnými činnosťami členov redakčnej rady je vyhodnotiť zaslané navrhované emisné faktory a parametre z pohľadu transparentnosti, aktuálnosti a správnosti použitej metodiky, robustnosť výskumu a opakovateľnosť prezentovaného postupu. Ak sa počas revízie odhalí, že niektoré atribúty nie sú dosiahnuté (napríklad nedostatok transparentnosti), poskytovateľ informácií je vyzvaný k doplneniu dodatočnej dokumentácie. V tomto prípade rozhodnutie o zaradení do knižnice sa odkladá do ďalšieho cyklu. V prípade, že použitá metodika je nedostatočná, alebo vykazuje istú mieru chybovosti, členovia EFDB navrhnú takúto štúdiu odmietnuť. Nemenej dôležité je pravidelné prehodnocovanie obsahu databázy, respektíve identifikovať údajové medzery, resp. oblasti na zlepšenie. Z publikácií musí byť jasný postup výpočtu emisných faktorov (meranie, model, apod.), dohľadateľnosť metodiky, reprodukovateľnosť výpočtov a pôvodnosť emisné faktorov (nesmú byť prebraté a vychádzať zo starších zdrojov).

Máte kvalitnú publikáciu, ktorá spĺňa takéto kritériá? Oslovte nás!