Náš tím

Predstavujeme Vám členov nášho tímu, ktorí sa zaoberajú odbornými úlohami v oblastiach inventarizácie emisií a príprave prognóz, hodnoteniu zdrojov znečisťovania ovzdušia, biopalivami a zmenou klímy.

VEDÚCA ODBORU

Ing. Janka Szemesová, PhD.
Ing. Janka Szemesová, PhD.
Koordinátor 
janka.szemesova@shmu.sk
02 59415 346, 0905 693 623
Jeséniova 17, Bratislava, 833 15

Počas viac ako 17 ročného pôsobenia na Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) rozšírila Ing. Janka Szemesová, PhD. svoju pôsobnosť aj na iné témy a okruhy ako bolo jej pôvodné doktorandské vzdelanie v oblasti organickej chémie. Ako napríklad možno uviesť oblasť bilancovania emisií skleníkových plynov, kde vedie Národný inventarizačný systém Slovenskej republiky pod Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy, venuje sa oblasti biopalív a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, kde spolu-zakladala metodický systém pre vykazovanie energetickej úspory trvalej udržateľnosti biopalív a zakladala národný systém pre biopalivá SK BIO.

Ďalej rozšírila povedomie o Kjótskom protokole a politike zmeny klímy na národnej úrovni množstvom prednášok na univerzitách a školení. Organizuje viaceré odborné podujatia národného, ale aj medzinárodného charakteru, napr. pri príležitosti Parížskej konferencie o zmene klímy v roku 2015 SHMÚ spolu s Francúzskym veľvyslancom na Slovensku organizovalo seminár k tejto téme.

Reprezentuje Slovenskú republiku, ale aj SHMÚ v rôznych medzinárodných orgánoch a pracovných skupinách. Už 13 rokov je členkou riadiacej skupiny medzinárodných audítorov rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a dohliada na správne dodržiavanie medzinárodných záväzkov v oblasti životného prostredia. 

Medzi vrcholy doterajšej pracovnej kariéry Ing. Janky Szemesovej, PhD. patrí aj jej začlenenie do pracovného tímu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky počas nášho predsedníctva v rade Európskej únie v roku 2016, kde negociovala viaceré dôležité témy.

 EXPERT PRE BIOPALIVÁ

Mgr. Lenka Zetochová
Mgr. Lenka Zetochová
Expert pre biopalivá 
lenka.zetochova@shmu.sk
02 59415 242, 0905 530 899
Jeséniova 17, Bratislava, 833 15

Mgr. Lenka Zetochová vyštudovala environmentálne plánovanie a manažment na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave sa venuje inventarizáciám emisií a trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín. Absolvovala niekoľko školení v oblasti manažérstva kvality, odborné vzdelávanie v rámci projektu Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe, zúčastňuje sa medzinárodných konferencií v oblasti transparentnosti podávaných správ, vrátane konferencií počas Slovenského predsedníctva v Rade Európy a v oblasti biopalív. Je aktívnou revízorkou národných správ a dvojročných správ o zmene klímy rozvinutých krajín a koordinátorkou Národného systému pre biopalivá a biokvapaliny.

KOORDINÁTOR INVENTÚR ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK (materská dovolenka)

Ing. Zuzana Jonáček
Ing. Zuzana Jonáček
Koordinátor inventúr znečisťujúcich látok 
zuzana.jonacek@shmu.sk
Jeséniova 17, Bratislava, 833 15

Ing. Zuzana Jonáček vyštudovala Ekológiu a ochranu biodiverzity na fakulte ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene. Na SHMÚ koordinuje proces inventarizácie emisií znečisťujúcich látok a zároveň pracuje ako expert na emisie z nakladania s odpadom a z priemyslu. Pracuje vo viacerých medzinárodných a európskych pracovných skupinách pre kvalitu ovzdušia, inventarizáciu black carbon a short-lived climate forcers. Aktívne pôsobí ako člen technického tímu na audit emisných inventúr podávaných pod Dohovorom CLRTAP. V súčastnosti koordinuje grantový projekt Eurostat-u Zlepšenie alokácie emisií z dopravy do environmentálnych účtov emisií do ovzdušia a zosúladenie modulov AEA a PEFA podľa Nariadenia EP a Rady EÚ)  č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch.

 

EXPERT NA EMISIE Z POĽNOHOSPODÁRSTVA

Ing. Kristína Tonhauzer, PhD.
Ing. Kristína Tonhauzer, PhD.
Expert na emisie z poľnohospodárstva 
kristina.tonhauzer@shmu.sk
02 59415 252, 0905 517 599
Jeséniova 17, Bratislava, 833 15

Ing. Kristína Tonhauzer, PhD. vyštudovala environmentálne inžinierstvo na Fakulte Ekológie a Environmentalistiky na Technickej univerzity vo Zvolene. Doktorandské štúdium dokončila na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja v odbore Environmentálny manažment. Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave vykonáva inventarizáciu emisií a prípravu projekcií z poľnohospodárstva a odpadov. Počas svojej praxe sa aktívne venuje vedeckej práci a publikovaniu, najmä popisu negatívnych vplyvov poľnohospodárskej činnosti na životné prostredie. Je technickým expertom pre sektor poľnohospodárstvo v odbornej komisii pre databázu emisných faktorov pod Medzivládnym panelom pre klimatické zmeny. Je členom pracovnej skupiny pre otázky týkajúce sa poľnohospodárstva, lesov a využívania pôdy pod Európskou komisiou. Spolupracuje na medzinárodnom programe EJP SOIL, ktorý združuje vedeckých pracovníkov, farmárov a iné zainteresované strany v pôdohospodárstve.

Spolupodieľala sa na príprave oficiálnych strategických dokumentov publikovaných Slovenskou republikou.

EXPERT NA EMISIE Z DOPRAVY

Mgr. Ján Horváth
Mgr. Ján Horváth
Expert na emisie z dopravy 
jan.horvath@shmu.sk
02 59415 405, 0905 518 525
Jeséniova 17, Bratislava, 833 15

Mgr. Ján Horváth vyštudoval ekológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí ako externý doktorand na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej Univerzity vo Zvolene a na Slovenskom hydrometeorologickom ústave sa venuje inventarizácií a projekciám emisií z dopravy a fugitívnym emisiám. V rokoch 2018 – 2020 bol členom Odbornej komisie pre databázu emisných faktorov pod Medzivládnym panelom pre klimatické zmeny a od roku 2022 zastáva pozíciu Alternanta národného ohniskového bodu pre IPCC. V súčasnosti pracuje ako člen pracovnej skupiny IG SCIENCE pod DG CLIMA (EÚ) a zúčastňuje sa medzinárodných konferencií. V roku 2020 absolvoval odbornú stáž v spoločnosti EMISIA, ktorá je súčasťou Laboratória pre aplikovanú termodynamiku Aristotelovej univerzity v Solúne.

EXPERT NA PROJEKCIE EMISIÍ

 

Mgr. Marcel Zemko
Mgr. Marcel Zemko
Expert na projekcie emisií 
marcel.zemko@shmu.sk
02 59415 254
Jeséniova 17, Bratislava, 833 15

Mgr. Marcel Zemko vyštudoval geoinformatiku a kartografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave koordinuje proces tvorby projekcií emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, zároveň pracuje ako expert na emisie zo sektora domácností. Absolvoval viacero školení v oblasti modelovania emisií, bol súčasťou projektu pre pomoc členským štátom s emisnými inventúrami, zúčastňoval sa na medzinárodných konferenciách v oblasti zmeny klímy, vrátane konferencií počas Slovenského predsedníctva v Rade Európy. Reprezentuje Slovensko v medzinárodných pracovných skupinách. Pracuje na rozvoji národného systému pre projekcie, politiky a opatrenia.

EXPERT NA PROJEKCIE EMISIÍ

Ing. Jozef Orečný
Ing. Jozef Orečný
Expert na projekcie emisií 
jozef.orecny@shmu.sk
02 59415 267
Jeséniova 17, Bratislava, 833 15

Ing. Jozef Orečný vyštudoval environmentálne manažérstvo na fakulte Európskych štúdií a regionálneho rozvoja na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave sa venuje modelovaniu projekcií emisií z energetiky a priemyslu v modeli TIMES. Je taktiež súčasťou národného systému pre biopalivá a biokvapaliny ako správca databázy. Zúčastnil sa už niekoľkých školení z programovania VBA či Python, taktiež školenia pre environmentálny audit. Aktívne pracuje na rozvoji národného systému pre projekcie, politiky a opatrenia. Z časti sa venuje aj problematike stanovenia energetickej potreby domácností na Slovensku.

EXPERT NA PROJEKCIE EMISIÍ

Mgr. Roman Mach
Mgr. Roman Mach
Expert pre projekcie emisií 
roman.mach@shmu.sk
02 59415 295
Jeséniova 17, Bratislava, 833 15

Mgr. Roman Mach vyštudoval odbor environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave sa venuje modelovaniu projekcií emisií z energetiky a priemyslu v modeli TIMES a vyhodnocovaní emisií zo sektora domácností v rámci pripravovaného projektu z operačného programu Kvalita životného prostredia – EMISIE.

EXPERT NA NEIS

Ing. Monika Jalšovská
Ing. Monika Jalšovská
Koordinátor agendy Národného emisného informačného systému 
monika.jalsovska@shmu.sk
02 59415 414
Jeséniova 17, Bratislava, 833 15

Ing. Monika Jalšovská vyštudovala krajinné inžinierstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave pracuje od roku 2009 v oblasti Národného emisného informačného systému (NEIS). Venuje sa hlavne riadeniu technickej agendy NEIS, analýze a spracovaniu údajov, a technicko-metodickej podpore pre používateľov systému. Spolupracuje aj na vedení Národného registra znečisťovania (NRZ) za zložku ovzdušie. Absolvovala školenia pre programovací jazyk Transact-SQL, zúčastňuje sa konferencií zameraných na legislatívu ochrany ovzdušia a je členkou expertnej skupiny pre Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR). 

EXPERT NA NEIS

Mgr. Michaela Câmpian, PhD.
Mgr. Michaela Câmpian, PhD.
Junior expert/špecialista na Národný emisný informačný systém 
michaela.campian@shmu.sk
02 59415 335, 0905 530 942
Jeséniova 17, Bratislava, 833 15

Mgr. Michaela Câmpian, PhD. ukončila v roku 2011 doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor organická chémia. Na Slovenský hydrometeorologický ústav nastúpila v roku 2019 a primárne sa venuje analýze a spracovaniu údajov v NEIS (Národný emisný informačný systém). Náplňou jej práce je tiež inventarizácia emisií znečisťujúcich látok v oblasti energetiky.

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Okrem interných členov náš tím dlhoročne spolupracuje so špičkovými expertami na emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok z rôznych oblastí. Jedná sa o odborníkov a autority vo svojej oblasti. Experti sú nominovaní a poverení na výkon svojej práce Ministerstvom životného prostredia, Sekciou zmeny klímy a ochrany ovzdušia. 

Predstavujeme:

 • Doc. Ing. Juraj Labovský, PhD. – expert na emisie z energetiky
 • Prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. – expert na emisie z priemyslu
 • Ing. Ján Judák – expert na emisie z palív
 • Ing. Jiří Balajka, DrSc. – expert na projekcie emisií
 • Ing. Marek Hrabčák – expert na emisie zo skládok odpadov
 • Prof. Ing. Igor Bodík, PhD. – expert na emisie z odpadových vôd
 • Ing. Tibor Priwitzer, PhD. – expert na emisie z lesov a krajiny
 • Mgr. Ivan Barka, PhD. – expert na emisie z lesov a krajiny
 • Ing. Michal Sviček, CSc. – expert na emisie z pôdy
 • RNDr. Štefan Pollák – expert na emisie z pasienkov
 • Ing. Pavel Pavlenda, PhD. – expert na emisie z lesov a krajiny
 • MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD. – expert na emisie zo živočíšnej výroby
 • Ing. Ondrej Pastierik, PhD. – expert na emisie zo živočíšnej výroby