O nás

Odbor Emisie a biopalivá, ako jeden z organizačných útvarov Slovenského hydrometeorologického ústavu, zodpovedá za vedenie Národného inventarizačného systému pre emisie

Reportovanie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia sa v určitom režime realizovalo na Slovenskom hydrometeorologickom ústave od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. Avšak až naším vstupom do Európskej únie získali tieto aktivity príslušný právny a odborný rámec. Implementácia Európskeho práva si vyžiadala zmeny aj na úrovni inštitucionálneho zabezpečenia podávania správ a údajov do medzinárodných organizácií. V reakcii nato, dňa 1. januára 2017, vznikol zmenou organizačného poriadku SHMÚ samostatný Odbor emisie a biopalivá (OEaB), ktorý v súčasnosti pozostáva z desiatich expertov na emisie.

Náš tím

Zatiaľ najťažšou a najprestížnejšou skúškou odbornosti expertov OEaB bola participácia na odborných úlohách v rámci Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016, v rámci ktorej sa traja experti zúčastnili aj prestížnej klimatickej konferencie v Marockom meste Marrákeš.

Na klimatickej konferencii v Marockom meste Marrákeš.

V roku 2017 náš tím získal ocenenie za najtransparentnejšiu a najlepšie vyzerajúcu sprievodnú správu o emisiách znečisťujúcich látok pod CLRTAP.

Ocenenie za najlepšiu vyzerajúcu sprievodnú správu o emisiách.

V roku 2021 získal Odbor emisie a biopalivá, ako jediná organizačná jednotka v rámci SHMÚ, protokol o realizácii procesnej dokumentácie dodržiavania Kódexu postupov pre európsku štatistiku, ktorá je základom spoločného rámca kvality Európskeho štatistického systému a môže ako jediný poskytovať štatistické údaje o emisiách priamo do Eurostat-u.