Projekty

Tím OEaB sa zapája aktívne aj do riešenia vedeckých projektov súvisiacich so zlepšovaním procesov v oblasti bilancie emisií a biopalív.

Pripravované projekty:

 

 

Práve realizované projekty:

 

Podporná grantová schéma Európskej komisie LIFE:

PROJEKT LIFE IP - ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (celé znenie: Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia) sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia. Tím expertov z Odboru emisie a biopalivá v rámci projektu pripravuje regionálne bilancie emisií z vykurovania domácností, malých zdrojov a dopravy a sleduje ich dlhodobý trend v rámci jednotlivých regionálnych a časových rozložení.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.populair.sk/sk

 • TERMÍN ZAČATIA REALIZÁCIE – 2020
 • TERMÍN PLNENIA – 2020-2027

Operačný program Kvalita životného prostredia:

PROJEKT EMISIE – PRÍPRAVA METODÍK A SKVALITNENIE EMISNÝCH INVENTÚR A PROJEKCIÍ EMISIÍ:

Projekt, sa týka prípravy nových metodík a výpočtových príručiek pre prípravu emisných inventúr a projekcií emisií skleníkových plynov pod názvom EMISIE, zabezpečí harmonizáciu Národného systému pre emisie a projekcie s medzinárodnými pravidlami a rozhodnutiami Výkonných orgánov UNFCCC a v súlade s novým rámcom transparentnosti odsúhlaseným na 21. Konferencii zúčastnených strán UNFCCC na výročnej konferencii v Paríži v roku 2015. Projekt EMISIE integruje aj emisie a projekcie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a zjednotí metodické postupy pre jednotlivé ekonomické sektory a emisné kategórie.

Cieľom predkladaného projektu EMISIE bude identifikovať percentuálny podiel emisií skleníkových plynov v novom režime, transformovať súčasný inštitucionálny a odborný inventarizačný systém na systém spĺňajúci požiadavky rozšíreného rámca transparentnosti Parížskej dohody a MPG a skvalitňovať emisné inventúry skleníkových plynov. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné softvérové a hardvérové vybavenie expertov inventarizačných tímov v súlade s potrebami kladenými na princípy OSN a to sú transparentnosť, presnosť, konzistentnosť, porovnateľnosť a kompletnosť.

Na splnenie uvedených cieľov realizujeme nasledovné činnosti:

 1. Analýza 2019 IPCC Refinements metodických príručiek z pohľadu relevantných zmien korešpondujúcich s národnými špecifikami;
 2. Príprava nových metodických postupov vychádzajúcich z analýzy 2019 IPCC Refinements metodických príručiek;
 3. Príprava emisných inventúr skleníkových plynov na základe nových metodických postupov daných v 2019 IPCC Refinements metodických príručkách;
 4. Porovnanie emisných inventúr v rámci sledovaných emisií skleníkových plynov vypracovaných podľa 2006 IPCC Guidelines a podľa 2019 IPCC Refinements metodických príručiek;
 5. Harmonizácia nových metodických postupov vypracovaných na základe 2019 IPCC Refinements metodických príručiek s emisnou inventúrou znečisťujúcich látok;
 6. Skvalitnenie a prepočítanie časových radov emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok za časový rad minimálne od roku 2005, optimálne od roku 1990;
 7. Príprava aktualizovaných projekcií emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok na základe prepočítaných časových radov do roku 2050.
 8. Implementácia softvéru na bilancie emisií, reportovanie a archiváciu.
 • TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI – september 2022
 • TERMÍN PLNENIA – 2. februára – 30. novembra 2023

 

Ukončené projekty:

Grantová schéma EUROSTAT-u:

ZLEPŠENIE ALOKÁCIE EMISIÍ Z DOPRAVY DO ENVIRONMENTÁLNYCH ÚČTOV EMISIÍ DO OVZDUŠIA A ZOSÚLADENIE MODULOV AEA A PEFA PODĽA NARIADENIA EP A RADY (EÚ) č. 691/2011 O EURÓPSKYCH ENVIRONMENTÁLNYCH EKONOMICKÝCH ÚČTOCH.

Grantový projekt, interne označený ako EUROSTAT III, má za úlohu prípravu metodiky pre alokáciu emisií z cestnej dopravy podľa NACE rev.2 kategorizácie do AEA účtov a prípravu metodiky pre alokáciu palív z cestnej dopravy podľa NACE rev.2 kategorizácie do PEFA účtov. Projekt sa realizuje ako pokračovanie projektov EUROSTAT I a II v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a má za úlohu zlepšenie reportovania údajov o cestnej doprave.

Grantová schéma EUROSTAT-u:

METODIKA A NÁSTROJE PRE PRÍPRAVU ENVIRONMENTÁLNYCH ÚČTOV - EMISIE DO OVZDUŠIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Grantový projekt bol schválený na základe toho, že Slovenský hydrometeorologický ústav bol zaradený do zoznamu štatistických autorít EUROSTAT-u pre poskytovanie informácií do medzinárodných štatistík o emisiách skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia. Následne kompetenčne sa stal zodpovednou inštitúciou pre implementáciu a plnenie nariadení EP a Rady (EÚ) 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch, ktoré sú jednou z environmentálnych štatistík. Nariadenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. septembra 2013. Prvá správa o účtoch emisií do ovzdušia podľa tohto nariadenia sa úspešne realizovala v rámci grantového projektu, interne nazvaného ako EUROSTAT I, k 15. septembru 2013.
Projekt EUROSTAT I bol zameraný na prepracovanie metodiky na reportovanie environmentálnych účtov, konkrétne do účtu emisií. Účelom projektu bolo pripraviť prevodník dovtedy používanej klasifikácie ekonomických činností na nový číselník používaný v štatistike pod skratkou NACE rev.2.


ZLEPŠENIE KVALITY ÚČTOV EMISIÍ DO OVZDUŠIA A ROZŠÍRENIE POSKYTOVANÝCH ČASOVÝCH RADOV:

Grantový projekt, interne nazvaný ako EUROSTAT II, bol realizovaný v rokoch 2017 a 2018 v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Účty emisií do ovzdušia (AEA) pod nariadením EP a Rady (EÚ) 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch sú jednou z environmentálnych štatistík, ktoré by mali slúžiť pri tvorbe účinných opatrení a politík na zlepšenie kvality ovzdušia. Účty emisií do ovzdušia sú venované identifikácii emisného zaťaženia jednotlivých sektorov národného hospodárstva podľa európskej klasifikácie ekonomických činností (NACE Rev. 2). V národných podmienkach predstavuje sektor domácností závažný problém v súvislosti s plnením redukčných záväzkov Slovenskej republiky a nedostatočnou kvalitou ovzdušia. Vysoké emisné zaťaženie spôsobujú predovšetkým domácnosti vykurujúce tuhými palivami, ktoré produkujú tuhé znečisťujúce látky (TZL) a ich frakcie (častice PM10, častice PM2,5 a BC – čierny uhlík/sadze).
Projekt bol zameraný na dve hlavné oblasti. Prvú oblasť predstavuje významné zlepšenie kvality údajov o domácnostiach. V tomto projekte boli podporené aktivity na zlepšenie kvality výstupnej bilancie palív a emisií z vykurovania domácností tuhým palivom (najmä drevom) a vytvorenie metodiky pre určenie celkovej spotreby palív za daný sektor, ktorým predchádzalo uskutočnenie pilotného špecifického štatistického zberu dôležitých chýbajúcich údajov v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR) počas leta 2017. Druhou oblasťou projektu bolo vytvorenie metodiky pre rekonštrukciu historických údajov a časových radov emisií pre AEA.
Na základe projektu bol v roku 2019 urobený štatistický prieskum zameraný na získanie kvalitnejších dátach o domácnostiach. Viac informácií v záložke METODIKA.

Grantová schéma Slovenskej agentúry pre rozvojovú pomoc Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky:

PODPORA BUDOVANIA ODBORNÝCH KAPACÍT PRE AKTIVITY V OBLASTI ZMENY KLÍMY A ADAPTÁCIE V KENI:
Projekt „Podpora budovania odborných kapacít pre aktivity v oblasti zmeny klímy a adaptácie" je príspevkom k záväzku Slovenskej republiky na finančnú podporu bezodkladných opatrení zameraných na boj proti zmene klímy. Konkrétnou vybranou krajinou bola Keňa.
Celkovým cieľom projektu bolo vyhodnotiť dostupnosť odborných, finančných a inštitucionálnych kapacít v Keni a urobiť návrh zodpovedností za ich koordináciu na národnej úrovni. Vychádzať sa malo z doterajších poznatkov z dostupných štúdií, správ a projektov o zmene klímy v tejto africkej krajine.
Výstupom projektu je inventarizácia súčasných kapacít a návrhy na zlepšenie kapacitného zabezpečenia systému monitorovania, reportovania a verifikovania (MRV) účinku politík a opatrení a systému pre prípravu národných správ o zmene klímy v oblastiach inventarizácie emisií skleníkových plynov a identifikovaní adaptačných opatrení v súlade so štruktúrou reportingu.
Jedným z hlavných cieľov projektu bolo vypracovanie technickej správy, v ktorej sa riešiteľské tímy zamerali na najzraniteľnejšie sektory v krajine, najmä poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodné hospodárstvo. Tento dokument má byť podkladom pre identifikáciu kapacít potrebných pre tvorbu národnej správy Kene o zmene klímy pod dohovorom o zmene klímy.

Podporná schéma UNDP - GEF:

TRVALO UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA V BRATISLAVE:

Slovenský hydrometeorologický ústav plnil v rámci projektu koordináciu aktivít súvisiacich s monitorovaním emisií CO2 podľa jednotlivých komponentov za časovú jednotku pri začatí projektu (2010) v priebehu projektu (2011-2013) a po jeho realizácii (2014). Kontinuálne boli vypracované jednotlivé priebežné správy z plnenia, ako aj metodika k hodnoteniu emisií z cestnej dopravy na území mesta Bratislava. Keďže hlavným zámerom projektu bola trvalá udržateľnosť činností aj po jeho skončení, na zasadnutí Riadiacej komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. mája 2014, bolo odporučené členmi Riadiacej komisie, aby sa začali rokovania k budúcej spolupráci SHMÚ a mesta v oblasti poskytovania a spracovania informácií o emisiách z dopravy. Metodicky bola spracovaná kalkulačka emisií na jednu jazdu osobným automobilom, mestskou hromadnou dopravou a inou formou dopravy pre jedného človeka na jednu cestu v rámci mesta Bratislava, bol štatisticky validovaný počet denne dochádzajúcich automobilov do Bratislavy a boli navrhnuté zlepšenia pre úspory emisií skleníkových plynov.