Projekt ZLEPŠENIE ALOKÁCIE EMISIÍ Z DOPRAVY DO ENVIRONMENTÁLNYCH ÚČTOV EMISIÍ DO OVZDUŠIA realizovaný vďaka grantovej schéme EUROSTAT bol ukončený

Dňa 22. 3. 2023 bola Európskou Komisiou formálne akceptovaná záverečná správa k projektu 2020-SK-ENVACC - 101022801 - REP-101022801-1 Zlepšenie alokácie emisií z dopravy do environmentálnych účtov emisií do ovzdušia a zosúladenie modulov AEA a PEFA podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch. Projekt prebiehal v období od 02/2021 do 01/2023 a bol financovaný v 90 % z grantovej schémy Eurostat-u a v 10 % z prostriedkov SHMÚ.

Projekt ZLEPŠENIE ALOKÁCIE EMISIÍ Z DOPRAVY DO ENVIRONMENTÁLNYCH ÚČTOV EMISIÍ DO OVZDUŠIA  realizovaný vďaka grantovej schéme EUROSTAT bol ukončený

Grant Eurostat-u „Zlepšenie alokácie emisií z cestnej dopravy v module AEA a koherencia medzi modulmi AEA a PEFA“ mal dva hlavné ciele, ktoré vyplývajú z povinnosti Slovenskej republiky štatistického výkazníctva voči Eurostat-u. Prvým cieľom bolo metodické zlepšenie alokácie emisií z cestnej dopravy v module AEA do kategórií NACE rev.2 alebo kategórií domácností, ktoré tvoria samostatnú časť dotazníka. Údaje, ktoré boli získané a spracovávané v rámci grantu, sú nevyhnutné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Národného akčného plánu. Druhým cieľom grantu bolo zlepšenie koherencie medzi modulmi AEA a PEFA, a to konkrétne v palivách pre cestnú dopravu. Pri správnom prideľovaní palív v cestnej doprave do kategórií NACE rev.2 a domácností sa využívajú metodiky vyvinuté v prvom cieli grantu.

Nový metodický postup pre prípravu emisných účtov AEA a účtov fyzických energetických tokov PEFA pre cestnú dopravu pre roky 2013 – 2020 zmenil rozloženie emisií skleníkových plynov, znečisťujúcich látok a energie naprieč všetkými kategóriami NACE rev.2. Použitím tejto metodiky výrazne klesli emisie pôvodne alokované v kategórii H (Doprava a skladovanie). Ich podiel bol v predchádzajúcej metodike nadhodnotený.

Nová metodika podrobnejšie rozdeľuje emisie a poskytuje lepšiu presnosť pomocou kombinácie údajov z viacerých databáz, ktoré boli získané na dosiahnutie cieľov projektu. Je plne v súlade s metodickým prístupom použitým v Národnej správe o inventarizácii emisií skleníkových plynov a Informatívnej správe o inventarizácii látok znečisťujúcich ovzdušie v sektoroch energetiky a priemyslu. Jednotlivým vozidlám sa NACE rev. 2 kód priraďuje rovnakým spôsobom ako zdrojom znečistenia (prevádzkovateľom) v energetických alebo priemyselných odvetviach.

Okrem významných zmien pre domácnosti a kategóriu H (Doprava a skladovanie) (Obrázok 1, 2, 3) došlo k výrazným zmenám emisií aj v kategóriách NACE rev.2 C (Výroba  a spracovateľský priemysel) a G (Veľkoobchod a maloobchod; Oprava motorových vozidiel a motocyklov). V prípade výroby došlo k výraznému (až štvornásobnému) zníženiu emisií. Pôvodne vysoký podiel alokovaných emisií v tejto kategórii bol spôsobený vysokým podielom priemyselnej výroby na celkovej hrubej pridanej hodnote (HPH). Vylúčením HPH pri zaraďovaní emisií do NACE rev. 2 kategórií došlo k presunu emisií do iných ekonomických činností (napr. NACE G) alebo domácností.

 

(Pre zobrazenie celého grafu je potrebné ho rozkliknúť)

Zmena emisií CO2 alokovaných do najvýznamnejších NACE rev.2 kategórií C and G, H and HH (porovnanie medzi AEA reportom 2021 and 2022)

Zmena emisií NOx alokovaných do najvýznamnejších NACE rev.2 kategórií C and G, H and HH (porovnanie medzi AEA reportom 2021 and 2022)

Zmena emisií PM2,5 alokovaných do najvýznamnejších NACE rev.2 kategórií C and G, H and HH (porovnanie medzi AEA reportom 2021 and 2022)

V prípade účtov PEFA  bola vypracovaná vôbec prvá národná metodika pre rozdelenie zdrojov energie z cestnej dopravy do NACE rev.2 kategórií. Keďže v minulosti bol dlhodobo využívaný všeobecný model EUROSTAT-u, nedovoľoval sledovať jednotlivé fosílne palivá, ako aj k nim patriace biopalivá, samostatne.

Výsledok novej metodiky PEFA umožňuje vidieť fyzické energetické toky v cestnej doprave oddelene od ostatných sektorov. Nová distribúcia palív umožňuje nielen oddelene vidieť alokáciu a využitie benzínu a nafty v ekonomických činnostiach, ale umožňuje aj pohľad na pravdepodobné zmeny v samotnom národnom hospodárstve.

Podľa novej metodiky boli v roku 2013 najväčší odberatelia benzínu v kategóriách NACE G, H a M (Odborné, vedecko-technické činnosti) a spolu spotrebovali 54 % z celkového množstva benzínu v kategóriách NACE rev.2. Od roku 2019 NACE kategória N (Administratívne a podporné služby) prevyšuje v spotrebe benzínu kategóriu H. Tri kategórie s najvyššou spotrebou benzínu (G, M a N) v roku 2020 spotrebovali len 48 % z celkovej spotreby benzínu.

Sektor domácností a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) je najväčším spotrebiteľom benzínu s priemerom 88 % celkovej spotreby benzínu. Pri motorovej nafte sa domácnosti a SZČO podieľajú na celkovej spotrebe v sledovanom období v priemere 53 %.

V analýze spotreby motorovej nafty sa v roku 2013 ukázali ako najvýznamnejší odberatelia tohto paliva kategórie C, G a H. Spolu spotrebovali až 87 % motorovej nafty v cestnej doprave v NACE rev. 2 kategórie. V roku 2018 došlo aj v tomto prípade k zmene a kategória C stratila na význame, či už cielene alebo prirodzenou zmenou smerovania hospodárstva, znížila spotrebu motorovej nafty a v priemere ju nahradila kategória N u troch najväčších spotrebiteľov nafty. Znížil sa aj podiel troch najväčších kategórií na celkovej spotrebe motorovej nafty v NACE rev. 2 kategórie na úroveň 71 % v roku 2020.

Z týchto zmien by sa dalo usudzovať, že rozdelenie spotreby paliva sa postupne diverzifikuje do iných NACE ako troch najväčších, či už ide o motorovú naftu alebo benzín.

Do budúcnosti je možné do modelu doplniť aj spotrebu elektrickej energie. Nová metodika zvyšuje konzistentnosť a koherenciu medzi účtami AEA a PEFA. Ich kvalitné prepojenie je dôležité pre ďalšie smerovanie a zameranie opatrení v oblasti cestnej dopravy v Slovenskej republike.

Záver

Informácie získané pomocou analýz AEA a PEFA účtov sú cenným podkladom pre tvorcov politík a opatrení na úrovni EÚ, ale aj na úrovni Slovenska. Pomáhajú správne zamerať podporné a dotačné mechanizmy pre činnosti s vyššou pridanou hodnotou a naopak, nemotivovať činnosti a ekonomické aktivity s negatívnym dopadom na životné prostredie a nízkou pridanou hodnotou. Taktiež pomocou týchto presnejších výpočtov je možné zlepšiť výpočet uhlíkovej stopy jednotlivých skupín produktov, resp. činností.