Novinky

8. Zasadanie skupiny konzultantov pre budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy (Consultative Group of Experts)

8. Zasadanie skupiny konzultantov pre budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy (Consultative Group of Experts)

 • 07.09.2022 10:45

Po viac ako dvoch rokoch pandémie sa konalo v Nemeckom sídle dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne riadne stretnutie členov skupiny CGE, ktorého členom je od roku 2020 naša kolegyňa Janka...

Chov králikov v domácnostiach na Slovensku

Chov králikov v domácnostiach na Slovensku

 • 10.08.2022 14:32

Odbor Emisie a biopalivá realizoval spolu s Agentúrou AKO, štatistické zisťovanie o chove králikov v domácnostiach na Slovensku.

Slovensko má predbežnú emisnú inventúru skleníkových plynov za rok 2021

Slovensko má predbežnú emisnú inventúru skleníkových plynov za rok 2021

 • 11.07.2022 20:19

Nariadenie EP a Rady o riadení energetickej únie č. 2018/1999 v článku 26(2) ukladá členským štátom Európskej únie najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku zverejniť svoje...

Rozbiehame štatistické zisťovanie v domácnostiach 2022

Rozbiehame štatistické zisťovanie v domácnostiach 2022

 • 27.06.2022 13:21

Vieme čím kúrime, v čom kúrime a ako kúrime?

Spring School, modelovanie dopadov balíčka „Fit For 55“

Spring School, modelovanie dopadov balíčka „Fit For 55“

 • 20.06.2022 11:21

V dňoch 9. až 11. júna sa zástupcovia OEaB, ktorí sa venujú projekciám emisií, zúčastnili pracovného stretnutia, ktoré bolo zamerané na prezentáciu metodík hodnotenia dopadov rôznych...

Nová Správa o emisiách v SR za rok 2022

Nová Správa o emisiách v SR za rok 2022

 • 15.06.2022 00:00

Náš odbor pripravil novú Správu o emisiách 2022 v slovenskom jazyku určenú pre odbornú aj laickú verejnosť.

Workshop k biopalivám

Workshop k biopalivám

 • 14.06.2022 08:53

V dňoch 7. 6. – 9. 6. 2022 sa vo švédskom meste Malmö uskutočnil pravidelný worskhop k biopalivám, zvaný REFUREC.

Rokovania podporných orgánov v Bonne ako príprava na 27. Klimatickú konferenciu v Šarm aš-Šajch

Rokovania podporných orgánov v Bonne ako príprava na 27. Klimatickú konferenciu v Šarm aš-Šajch

 • 12.06.2022 19:25

Slovensko, ako signatár Rámcového dohovoru o zmene klímy, Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody, prostredníctvom svojich expertov momentálne rokuje v sídle sekretariátu Dohovoru OSN o...

Nové gridované emisie znečisťujúcich látok pre projekt LIFE

Nové gridované emisie znečisťujúcich látok pre projekt LIFE

 • 26.05.2022 08:54

Koncom roka 2021 bola odovzdaná prvá časť úloh nášho odboru v rámci projektu LIFE-Zlepšenie kvality ovzdušia – Alokácia emisií znečisťujúcich látok na okresy a kraje Slovenskej...

Konferencia Ochrana ovzdušia 2022

Konferencia Ochrana ovzdušia 2022

 • 24.05.2022 11:24

Po dvojročnej pandemickej prestávke sa opäť vraciame s plným programom tradičnej Konferencie Ochrana ovzdušia 2022 do Vysokých Tatier. V druhej polovici novembra si nezabudnite zarezervovať...

Zlepšenie emisných účtov z dopravy: Prvá fáza dokončená

Zlepšenie emisných účtov z dopravy: Prvá fáza dokončená

 • 06.05.2022 10:59

Dňa 29.4.2022 bola reportovaná prvá časť správy o metodickom postupe tvorby nových korešpondenčných matíc pre cestnú dopravu, slúžiacich na konverziu údajov z emisných inventúr do...

Tretia časť Šiestej hodnotiacej správy IPCC sa týka mitigácií - znižovania emisií

Tretia časť Šiestej hodnotiacej správy IPCC sa týka mitigácií - znižovania emisií

 • 06.04.2022 18:56

V pondelok, 4. apríla, WG III IPCC predstavilo tretiu časť Šiestej hodnotiacej správy (AR6) k zmene klímy. Hodnotí vedecké, technologické, environmentálne, ekonomické a sociálne aspekty...

EMISNÁ INVENTÚRA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK 2022

EMISNÁ INVENTÚRA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK 2022

 • 15.03.2022 19:11

Dnes, 15.3.2022 bola do EHK OSN a EK zaslaná nová emisná inventúra znečisťujúcich látok za Slovenskú republiku za rok 2022. Zároveň s novou inventúrou bola zaslaná aj sprievodná správa...

INVENTÚRA EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 2022

INVENTÚRA EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 2022

 • 15.03.2022 13:24

Nová inventúra emisií skleníkových plynov potvrdila klesajúci trend predbežne publikovaných emisií v januári. Emisie v roku 2020 dosiahli historické minimum a sú na polovičnej úrovni...

Najväčší znečisťovatelia na Slovensku za rok 2020

Najväčší znečisťovatelia na Slovensku za rok 2020

 • 14.02.2022 14:43

30 rokov cestnej dopravy na Slovensku

30 rokov cestnej dopravy na Slovensku

 • 14.02.2022 13:59

„Minulosť, prítomnosť a budúcnosť emisií“

Nová analýza emisií

Nová analýza emisií

 • 03.02.2022 13:42

Aký je podiel emisií skleníkových plynov v schéme obchodovania s emisnými kvótami?

Nová inventúra emisií za 2020

Nová inventúra emisií za 2020

 • 17.01.2022 13:32

Odbor emisie a biopalivá pripravil správu o emisiách skleníkových plynov za rok 2020.

Zaujímavá diskusia o smerovaní poľnohospodárstva

Zaujímavá diskusia o smerovaní poľnohospodárstva

 • 15.12.2021 12:57

Naša kolegyňa diskutovala online s odborníkmi na zaujímavé témy v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva.

Zima dorazila aj na Kolibu

Zima dorazila aj na Kolibu

 • 10.12.2021 21:39