20 rokov spolupráce medzi ČHMÚ a SHMÚ v oblasti emisií

Náš odbor má od roku 2015 podpísané memorandum o spolupráci medzi organizačnými zložkami emisií ČHMÚ a SHMÚ. Aj keď spolupráca na tejto úrovni trvá už pekných 20 rokov, v posledných rokoch sa zintenzívnila aj v dôsledku memoranda a viac sa zameriava na aktivity v oblasti manažmentu kvality emisných inventúr.

20 rokov spolupráce medzi ČHMÚ a SHMÚ v oblasti emisií

V dňoch 27. a 28. júna nás navštívilo osem expertov Českého hydrometorologického ústavu, ktorí sa venujú témam súvisiacich s inventarizáciou emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, emisiami skleníkových plynov a príprave projekcií emisií. Stretnutie sa koná pravidelne každý rok, po ukončení revízneho procesu Európskej environmentálnej agentúry a slúži k výmene skúseností a implementácií zlepšení, ako aj kontrole používaných metodík, faktorov a vstupných údajov. Tohtoročné stretnutie bolo zamerané na harmonizáciu tokov emisií a systémov bilancovania medzi skleníkovými plynmi a znečisťujúcimi látkami, príklady spolupráce medzi národnými štatistickými úradmi a fungovaním informačných systémov. Na stretnutí sa podrobne diskutovalo o témach prípravy projekcií emisií použitím modelu TIMES, softvérom ETF a MESAP ako aj štádium implementácie nových IPCC 2019 Guidelines.

Stretnutie je vždy prínosom pre obidve strany a poskytuje priestor na vzájomné peer review nových postupov, metodík a projektov. Naším českým kolegom ďakujeme.