Biopalivá

Odbor Emisie a biopalivá je poverený vedením Národného systému pre biopalivá a biokvapaliny a komunikáciou s Európskou databázou pre biopalivá a bioplyny

Biopalivo je pohonná hmota vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa pridáva do fosílnych pohonných hmôt. Ich účelom je zníženie emisií skleníkových plynov z dopravy. Delíme ich na biopalivá prvej a druhej generácie (pokročilé biopalivá). Biopalivo prvej generácie je spravidla vyrobené z poľnohospodárskych plodín, fermentáciou cukrov a škrobov (bioetanol, ktorý sa pridáva do benzínu) alebo trans-esterifikáciou olejov a tukov (biodiesel, ktorý sa pridáva do nafty).

Slovenský hydrometeorologický ústav je poverenou organizáciou Ministerstva životného prostredia, kontroluje činnosť odborne spôsobilých osôb, pracovné postupy, metódy a plnenie ustanovení podľa:

 • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov.

Povinnosti OEaB v oblasti biopalív a biokvapalín

 • Dohľad nad činnosťou odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu, kontrola ich činnosti, pracovných postupov, metód a plnenia ustanovení zákona;
 • Rozhodovanie v sporných prípadoch týkajúcich sa výpočtu emisií skleníkových plynov a overovania správ;
 • Ročná kontrola a vyhodnotenie údajov zo správ o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov;
 • Archivácia kópii potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a iné údaje poskytnuté právnickými a fyzickými osobami, ktoré uvádzajú na trh biopalivá a biokvapaliny;
 • Organizácia školení odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu;
 • Kontrola a vyhodnotenie údajov z potvrdení o pôvode biopaliva a biokvapaliny a hlásení o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopaliva;
 • Správa elektronickej evidencie palív v doprave (IS SK BIO), vrátane poskytovania informácií MŽP SR, FR SR, SOI a pod.;
 • Výmena informácií o množstve a vlastnostiach udržateľnosti a informovanie ostatné členské štáty v prípade podozrenia, že nie je zabezpečená vierohodnosť vydaných potvrdení;
 • Zverejňovanie informácii o geografickom pôvode a druhu surovín použitých na výrobu udržateľných pohonných látok za každú PO alebo FO, ktorá uvádza na trh udržateľnú pohonnú látku. Tieto informácie je možné nájsť tu.