NEIS

Odbor Emisie a biopalivá je poverený vedeným Národného emisného informačného systému (NEIS) – databázy stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Informácie pre prevádzkovateľov - FAQ: 

 • Som prevádzkovateľom veľkého alebo stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia. Ako oznámim údaje do NEIS, ktoré sme predtým oznamovali na Excel tlačivách? Ako dostanem prístup do systému?

Oznámenie údajov sa realizuje prostredníctvom portálu NEIS PZ WEB. Aby portál bol funkčný, je potrebná inštalácia bezplatného modulu Silverlight. Pre prístup do systému je potrebná registrácia („Nový používateľ“). Po registrácii je nevyhnutné vyplniť poverovací formulár (pod prihlasovacím oknom) a po odpísaní zaslať na OÚ (poštou, či cez slovensko.sk). OÚ potvrdí registráciu, po čom má používateľ prístup do systému. 

 • Nedokážem rozchodiť stránku (nezobrazí sa prihlasovacie okno) NEIS PZ WEB ani po nainštalovaní Silverlight.

Ak ste vyčerpali všetky možnosti, ktoré sú uvedené v postupe pre aplikáciu, obráťte sa na dodávateľa: neis@spirit.sk. Ak sa portál na Vašom PC nepodarí sprevádzkovať vôbec, ani s pomocou technickej pomoci dodávateľa, administrátor NEIS pre Vás nájde vhodné alternatívne riešenie.

 • Zabudol som heslo a/alebo názov používateľa.

Pod kolónkou hesla sa nachádza odkaz „Zabudli ste heslo?“. Kliknite, otvorí sa formulár pre vyžiadanie zabudnutého hesla. Je potrebné zadať aspoň IČO prevádzkovateľa. Ak si nie ste istý názvom používateľa, neuvádzajte ho. V tom prípade bude zabudnuté heslo aj so správnym názvom používateľa doručené každej registrovanej osobe k tomu IČO. Po úspešnom prihlásení sa odporúčame heslo zmeniť v Nastaveniach!

 • Osoba, ktorá mala prístup do NEIS PZ WEB, už nepracuje u nás. Aký je postup pre zrušenie jeho prístupu?

Zrušenie prístupu je možné vyžiadať mailom, zaslaným na OÚ. Do požiadavky je potrebné uviesť IČO prevádzkovateľa, názov používateľa, meno a priezvisko osoby a dôvod zrušenia prístupu. OÚ požiadavku berie na vedomie a postúpi administrátorovi NEIS.

Končíme prevádzku zdroja, pričom máme aj iné zdroje, ktoré budeme prevádzkovať ďalej. Ako oznámim emisie a poplatky za časť aktuálneho kalendárneho roka?

Postup pre oznámenie emisií nájdete v priloženom PDF.

 • Som poverená osoba a zmenila sa mi e-mailová adresa. Kde ju mám zmeniť, aby sa mi notifikácia doručovala na novú adresu?

Vašu mailovú adresu si môžete zmeniť kedykoľvek, po prihlásení sa do NEIS PZ WEB, horná lišta Nástroje > Nastavenia, v rámčeku „Nastavenie používateľského konta“. Pre uloženie zmien je potrebné kliknúť na ikonu diskety.

 • Prevádzkujem len malý zdroj/malé zdroje (napr. kotolňu s menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MWt = 300 kWt). Som ako prevádzkovateľ povinný oznamovať údaje do NEIS PZ WEB?

Nie. Ak prevádzkujete výhradne malý zdroj, oznamovacia povinnosť do NEIS sa Vás netýka. Ak však prevádzkujete malý zdroj, ktorý je súčasťou veľkého stredného zdroja, v tom prípade tento malý zdroj musí byť evidovaný v NEIS a je potrebné oznamovať jeho údaje v požadovanom rozsahu, spolu so súvisiacimi veľkými/strednými zdrojmi.

Informácie pre okresné úrady - FAQ:

 • Registrovaná (a potvrdená) poverená osoba prevádzkovateľa potrebuje opraviť na portáli NEIS PZ WEB ročný údaj (napr. vstupný údaje pre výpočet emisií, prevádzkové hodiny, spotreba paliva a pod.). Údaje však nemôže zmeniť. Ako mu umožním opravu ročných údajov?

V NEIS BU otvorte tlačivo T1 daného prevádzkovateľa. Kliknite na „Poslať údaje do NEIS PZ WEB“. Vľavo v časti „Zmena stavu prevádzkovateľa“ označte „Umožniť zmenu údajov“. Vpravo označte, čo potrebujete – či sa majú preniesť z OÚ aj údaje, alebo len majú byť odomknuté tie na portáli. Kliknutím na OK sa požiadavka zaradí do fronty na synchronizáciu (vykoná sa do max. 60 min). 

 • Registrovaná (a potvrdená) poverená osoba prevádzkovateľa potrebuje opraviť na portáli NEIS PZ WEB stály údaj (napr. parametre zdroja, spaľovacej jednotky, technológie a pod.), alebo pridať novú časť zdroja (odlučovač, miesto vypúšťania, spaľovacia jednotka, atď.). Ročné údaje sú síce zmeniteľné (napr. prevádzkové hodiny), ale stále údaje nie je možné zmeniť. Ako mu umožním opravu stálych údajov?

Prihláste sa na portál NEIS PZ WEB ako okresný administrátor. V Zozname prevádzkovateľov nájdite daného prevádzkovateľa. Kliknite na jeho riadok (označí sa svetlomodrou farbou), potom vpravo dole klik na ikonu otvoreného zámku. Zobrazí sa informácia o nastavení upraviteľnosti stálych údajov, či chcete pokračovať – kliknite Áno. Prevádzkovateľ môže stále údaje okamžite editovať.

 • Registrovaná (a potvrdená) poverená osoba prevádzkovateľa potrebuje opraviť na portáli NEIS PZ WEB stály údaj (napr. parametre zdroja, spaľovacej jednotky, technológie a pod.), alebo pridať novú časť zdroja (odlučovač, miesto vypúšťania, spaľovacia jednotka, atď.). Nie sú mu prístupné na editáciu ani ročné, ani stále údaje. Ako postupovať?

V tomto prípade je zásah OÚ potrebný v NEIS BU, aj na portáli NEIS PS WEB. Otvorte tlačivo T1 daného prevádzkovateľa. Kliknite na „Poslať údaje do NEIS PZ WEB“. Vľavo v časti „Zmena stavu prevádzkovateľa“ označte „Umožniť zmenu údajov“. Vpravo označte, čo potrebujete – či sa majú preniesť z OÚ aj údaje, alebo len majú byť odomknuté tie na portáli. Kliknutím na OK sa požiadavka zaradí do fronty na synchronizáciu (vykoná sa do max. 60 min). Prihláste sa následne na portál NEIS PZ WEB ako okresný administrátor. V Zozname prevádzkovateľov nájdite daného prevádzkovateľa. Kliknite na jeho riadok (označí sa svetlomodrou farbou), potom vpravo dole klik na ikonu otvoreného zámku. Zobrazí sa informácia o nastavení upraviteľnosti stálych údajov, či chcete pokračovať – kliknite Áno. Prevádzkovateľ bude môcť meniť všetky údaje do 1 hodiny od vykonania synchronizácie z OÚ.

Registrovaná poverená osoba prevádzkovateľa po prihlásení sa nemôže vyplniť údaje na NEIS PZ WEB, lebo žiadna položka nie je editovateľná. Ani po „Zmene stavu prevádzkovateľa“ z NEIS BU a uplynutí 60 minút nie sú údaje editovateľné.

V prvom rade treba skontrolovať, či daná osoba má stav „validný“ v Zozname používateľov na portáli NEIS PZ WEB. Ak má, tak pre zistenie príčiny neprístupnosti údajov a vyriešenie problému sa treba obrátiť na administrátora NEIS.

 • Som nový zamestnanec OÚ resp. bola mi agenda NEIS nedávno pridelená. Ako získam prihlasovacie údaje okresného administrátora do portálu NEIS PZ WEB?

Vaše konto bude vytvorené na základe e-mailovej požiadavky, ktorá má obsahovať meno a priezvisko osoby a mailovú adresu. Požiadavku pošlite administrátorovi NEIS.

 • Potrebujem opraviť údaj v NEIS BU a systém mi vypíše „Rok RRRR je ukončený, nie je možné meniť údaje“. 

Ak už máte vytvorený ďalší rok (Kopírovanie medzi rokmi), systém automaticky uzamkol (ukončil) rok predošlý, aby nedošlo k náhodnej zmene „starých“ údajov. Ukončený rok môžete kedykoľvek znovu otvoriť cez Nástroje > Ukončenie roku. Stačí sa posunúť na koniec zoznamu rokov, pri príslušnom roku odstrániť fajku a kliknúť na Zápis. Tým bude daný rok znovu editovateľný. Opätovným zapnutím fajky bude rok znovu uzamknutý a chránený voči zmenám.

Metodické návody v PDF na stiahnutie

Informácie pre verejnosť:

 • Prístup k údajom oznámeným do Národného emisného informačného systému (NEIS)

Na stránke  neisrep.shmu.sk sú prístupné vybrané údaje oznámené do NEIS prevádzkovateľmi veľkých a stredných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Agregované údaje (tabuľky, mapy) sú dostupné bez registrácie. Podrobnejšie zostavy (emisie na úrovni prevádzkovateľov či jednotlivých zdrojov) je možné vytvoriť po bezplatnej registrácii. Upozorňujeme, že pri zostave emisií prevádzkovateľov a zdrojov je vždy predvolene zapnutý filter, aby sa zobrazovali len emisie nad 100 ton. Tento filter je možné odstrániť (a nastaviť iné podmienky výberu) kliknutím na „Podmienky výberu“. V prípade, že hľadané údaje sa na stránke nenachádzajú, alebo používateľovi sa nepodarí vytvoriť želanú zostavu, s požiadavkou o poskytnutie údajov je možné sa obrátiť individuálne na emisie@shmu.sk.  

Informácie pre meracie skupiny: 

 • ENSOM – Evidenčný a notifikačný systém oprávnených meraní a oprávnených technických činností 

Počas roka 2021 sa pripravuje návrh projektu na vytvorenie informačného systému, ktorý zabezpečí evidenciu vybraných údajov o oprávnenej technickej činnosti a notifikáciu v požadovanom rozsahu. Projekt je plánovaný v rámci OPKŽP, z 25. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25.

Informácie o systéme ENSOM, návody a často kladené otázky budú na tejto stránke dostupné po realizácii projektu (12/2023).