Komplexné info
o emisiách
na Slovensku

Národný inventarizačný systém emisií Slovenskej Republiky

Chov králikov v domácnostiach na Slovensku

Odbor Emisie a biopalivá realizoval spolu s Agentúrou AKO, štatistické zisťovanie o chove králikov v domácnostiach na Slovensku.

Čítať viac
Slovensko má predbežnú emisnú inventúru skleníkových plynov za rok 2021

Nariadenie EP a Rady o riadení energetickej únie č. 2018/1999 v článku 26(2) ukladá členským štátom Európskej únie najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku zverejniť svoje predpokladané emisie skleníkových plynov za...

Čítať viac
Rozbiehame štatistické zisťovanie v domácnostiach 2022

Vieme čím kúrime, v čom kúrime a ako kúrime?

Čítať viac
Spring School, modelovanie dopadov balíčka „Fit For 55“

V dňoch 9. až 11. júna sa zástupcovia OEaB, ktorí sa venujú projekciám emisií, zúčastnili pracovného stretnutia, ktoré bolo zamerané na prezentáciu metodík hodnotenia dopadov rôznych politík, najmä na energetiku a emisie...

Čítať viac
Nová Správa o emisiách v SR za rok 2022

Náš odbor pripravil novú Správu o emisiách 2022 v slovenskom jazyku určenú pre odbornú aj laickú verejnosť.

Čítať viac
Workshop k biopalivám

V dňoch 7. 6. – 9. 6. 2022 sa vo švédskom meste Malmö uskutočnil pravidelný worskhop k biopalivám, zvaný REFUREC.

Čítať viac