Odkazy

Tu nájdete dôležité linky a odkazy na zaujímavé materiály a články, ktoré súvisia s našou agendou.

Užitočné odkazy pre emisie skleníkových plynov:

Slovník pojmov a skratiek:

Potenciály globálneho otepľovania - GWP (IPCC Fourth Assessment Report):

Emisie skleníkových plynov:

Skleníkový efekt:

Skleníkový plyn:

Metodika výpočtu emisií skleníkových plynov: 

Mitigačné dokumenty (linky na MŽP SR):

Európska Zelená dohoda:

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Informácie o emisiách skleníkových plynov reportované v rámci schémy obchodovania s emisnými kvótami

EU Emissions Trading System (ETS) data viewer (EEA, 2021)

Odhady spotreby energie v roku 2020 (EEA, 2021)

Správa z medzinárodnej previerky 8. Národnej komunikácie a 5. Dvojročnej správy

Užitočné odkazy pre emisie znečisťujúcich látok:

Ochrana ovzdušia – dohovory a protokoly:

Národný program znižovania emisií:

Metodika výpočtu emisií znečisťujúcich látok:

Znečistenie ovzdušia:

Znečistenie ovzdušia: Všetko, čo potrebujete vedieť:

Užitočné odkazy pre biopalivá:

Informácie o biopalivách a biokvapalinách:

 

Užitočné odkazy pre NEIS:

Povinnosti prevádzkovateľa veľkého/stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (v znení neskorších predpisov), § 15: 

Povinnosti prevádzkovateľa malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (v znení neskorších predpisov), § 16:

Poplatková povinnosť za znečisťovanie ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. (v znení neskorších predpisov):

(MŽP SR) Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok (podklady pre schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcej látky):

(MŽP SR) Informácie č. 230a/2005-6.1, č. 230b/2005-6.1 a č. 230c/2005-6.1 o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

(MŽP SR) Špecifikácia postupu vypracovania ročnej bilancie rozpúšťadiel pre priemyselnú výrobu automobilov s prahovou spotrebou organických rozpúšťadiel ≥ 15 t/rok (vydanie 10. 10. 2013)

(MŽP SR) Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre vybrané technológie a zariadenia –  (aktualizované k 12. januáru 2011; oprava preklepu na 1 strane 29. 05. 2012). Uplatňujú sa bez zmeny, na účel výpočtu množstva emisie podľa § 3 ods. 4 písm. g) a h) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.