Kariéra

Chcete sa stať súčasťou nášho tímu? Hľadáme kvalifikovaných spolupracovníkov zdatných v matematike, fyzike, prírodných vedách, chémii alebo v počítačoch. Sledujete naše nové ponuky.

Voľná pracovná pozícia:

Špecialista pre životné prostredie - emisie

Špecialista pre životné prostredie so zameraním na koordináciu reportingových povinností Slovenskej republiky v oblasti znečistenia ovzdušia pod smernicou (EÚ) 2284/2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie a Dohovorom EHK OSN (UNECE) o diaľkovom znečistení ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (CLRTAP) a jeho protokolov a nariadenia EP a Rady (EÚ) 691/2011 o európskych environmentálnych účtoch – Modul I Účty emisií do ovzdušia (AEA), prípravu bilancií emisií za sektor odpady spoluprácu s expertami z externých inštitúcií. Súčasťou reportingových povinností je aj príprava sprievodných informatívnych správ o inventúre (IIR) a správ o kvalite pre reporting AEA.

Termín do: 15.4.2023

Podrobnosti o pracovnej pozícií nižšie: