Boli sme pozvaní prezentovať našu prácu v Európskej environmentálnej agentúre

Na základe pozvania z Európskej Environmentálnej agentúry sme sa zúčastnili od 24.-26. 6. 2024 dvoch veľmi zaujímavých a informačne veľmi hutných dvoch dní. Jednotlivé stretnutia počas dvoch dní návštevy prebiehali v užšom kruhu expertov podľa zamerania a témy. Stretnutí sa zúčastnili viacerí experti EEA zodpovední za prípravu európskej inventúry skleníkových plynov (CET3) v problematike venovanej hlavne sektorom poľnohospodárstvo a LULUCF (Agriculture Forestry and Land Use).

Boli sme pozvaní prezentovať našu prácu v Európskej environmentálnej agentúre

Technické stretnutia, na ktorých môžeme prezentovať svoju prácu je pre nás veľmi prínosná, v rámci stretnutí bola naša práca podrobená revízií a boli nám odporúčané postupy, ktoré nám pomôžu ku kontinuálnemu zlepšovaniu našej práce. Taktiež sme mali šancu si vydiskutovať s expertami s LULUCF otvorené otázky k novému nariadeniu o LULUCF a prediskutovali otvorené problémy, ktoré vyplynuli z posledného ESR review. V rámci návštevy sme absolvovali informačný míting, počas ktorého prišli zástupcovia ministerstiev dánskeho kráľovstva prezentovať prvý zákon o Uhlíkovej (zelenej) dani v Európe. Zákon bol prijatý po konsenze všetkými zainteresovanými stranami. Bol to dobrý príklad toho ako by mali národné inštitúte koordinovať komunikovať a koordinovať prijatia dôležitých zákonov, ktoré majú vplyv na dlhodobú trajektóriu fungovania hospodárstva a priemyslu.

Je nutné konštatovať, že návšteva EEA mala neobyčajne vysokú pridanú hodnotu z hľadiska vzájomnej výmeny skúseností a poznatkov z práce EEA tímov na kontrole submitovaných emisných inventúr, plánov na najbližšie obdobie, cenných informácií ku komunikácií medzi EEA-EK-ČŠ a tým aj správneho plánovania na úrovni NIS SR. Je potrebné v tejto spolupráci pokračovať a zapájať sa aktivít v rámci review procesov EEA nielen v oblasti skleníkových plynov, ale aj znečisťujúcich látok.