Slovensko má novú predbežnú emisnú inventúru skleníkových plynov za rok 2023

Nariadenie EP a Rady o riadení energetickej únie č. 2018/1999 v článku 26(2) ukladá členským štátom Európskej únie najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku zverejniť svoje predpokladané emisie skleníkových plynov za predchádzajúci rok.

Slovensko má novú predbežnú emisnú inventúru skleníkových plynov za rok 2023

Slovensko pripravilo na základe národnej metodiky a sektorových expertov predbežnú bilanciu emisií za rok 2023 a táto bilancia potvrdila klesajúci trend emisií z predchádzajúceho roka. Medziročne emisie klesli o 0,6 % (2022-2023) bez započítania záchytov v lesoch a ostatnej krajine a celkovo dosiahli 36 786 Gg CO2 ekvivalentov. Keď by sme pripočítali aj záchyty, emisie skleníkových plynov sú nižšie v roku 2023 o 2,5 % a dosiahli by 29 072 Gg CO2 ekvivalentov.

Pokles emisií skleníkových plynov bol výrazný hlavne v energetike a priemysle, kde sa prejavila energetická kríza a zdražovanie palív a energií spôsobená hlavne vojnovým konfliktom na Ukrajine. Klesli emisie z výroby ocele a železa, rovnako aj emisie z výroby elektrickej energie z hnedého uhlia a niektoré priemyselné emisie (napríklad výroba hliníka).

Ako každoročne, vysoký nárast spotreby motorových palív a hlavne benzínov v cestnej doprave, znovu zvýšil emisie z cestnej dopravy.

Konečné čísla emisií za rok 2023 s presnosťou ±2 % budú známe začiatkom roku 2025.