Čo je a čo robí skupina CGE?

Naša kolegyňa Janka Szemesová je už štvrtý rok členom prestížnej skupiny medzinárodných expertov.

Čo je a čo robí skupina CGE?

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) má zriadených niekoľko pracovných alebo implementačných skupín, ktoré pracujú v rôznych oblastiach pôsobnosti dohovoru. Ich zriadenie bolo odsúhlasené signatármi dohovoru a ich mandát bol prerokovaný a schválený podľa pravidiel v rámci prijatých rozhodnutí Konferencie zúčastnených strán (COP). Jednou z najstarších skupín, zriadenej v roku 1999 rozhodnutím 8/CP.5, je skupina Konzultantov pre budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy (Consultative Group of Experts). Mandát skupiny CGE bol predĺžený rozhodnutím z Katovíc 11/CP.24 do konca roku 2026. Najnovšie rozhodnutie 14/CP.26 z COP26 v Glasgowe zmenilo zloženie expertov skupiny CGE a rozšírilo ich počet o jedného člena z rozvojovej krajiny z východoeurópskeho regiónu (EEG), momentálne zastúpené reprezentantom z Arménska.

Naša kolegyňa Janka Szemesová je už tretí rok členom prestížnej skupiny medzinárodných expertov

Hlavnou misiou CGE je pomoc rozvojovým krajinám plniť ich reportingové povinnosti, preto aj zameranie CGE je technické a reportovacie, viac ako politické alebo finančné. Súčasnou výzvou je implementácia Parížskej dohody o zmene klímy v článku 13, ktorý hovorí o rozšírenom rámci transparentnosti (ETF). Rovnako je dôležitá aj technická pomoc sekretariátu UNFCC pri implementovaní kurzov, školení, workshopov a iných vzdelávacích a osvetových akcií v oblasti technického prevedenia reportovania informácií o zmene klímy, ako sú emisie, projekcie emisií, politiky a opatrenia, ciele a nástroje pre dosiahnutie mitigačných cieľov a prechod na nízko alebo emisne neutrálne hospodárstva rozvojových krajín. Podpora pri vedení technických revízii sekretariátu a expertných revíznych tímov je samozrejmosťou.

Počet expertov CGE, nominovaných svojimi štátmi, alebo regionálnymi združeniami, je daný rozhodnutiami a nie je možné ich meniť bez rokovania a nového rozhodnutia zástupcov zúčastnených strán, v rámci rokovaní COP-u. Momentálne, po viacerých úpravách, má CGE 22 členov, ktorí sú zástupcami nasledovných skupín:

  • 5 členov z rozvojových krajín Ázijskej a Pacifickej skupiny.
  • 5 členov z rozvojových krajín Africkej skupiny.
  • 5 členov z rozvojových krajín Strednej a Južnej Ameriky.
  • 6 členov z rozvinutých krajín (Annex 1), pričom jeden člen je z krajiny v prechodnom hospodárstve (Economy In Transition), čo je práve Slovensko.
  • 1 člen z rozvojových krajín Východoeurópskej skupiny (bývalé republiky Sovietskeho zväzu).

Súčasťou rokovaní sú aj zástupcovia a pozorovatelia medzinárodných organizácií, ako je napríklad UNDP alebo IPCC. Tí však nemajú hlasovacie ani iné práva a zväčša sa vyjadrujú len na vyzvanie alebo po dohodnutí agendy. Zoznam expertov nájdete tu.

Posledné stretnutie CGE, ktoré bolo jedenástym v poradí počas tohto mandátu, sa uskutočnilo na začiatku februára 2024 v Bonne. Toto stretnutie expertov bolo nezvyčajné kvôli súčasným komplikovaným medzinárodným vzťahom, ktoré sú dôsledkom vojny na Ukrajine vedenej Ruskou federáciou. Na COP28 došlo k zablokovaniu re-nominácií expertov s uplynulým mandátom, a to nielen z rozvinutých krajín, ale aj z Ruska a Bieloruska. Na stretnutí bol schválený pracovný program na rok 2024 a bola zdôraznená intenzívna pomoc rozvojovým krajinám v príprave ich prvej BTR* správy.

*pozrite pre skratky a pojmy náš Glosár