ČO JE REFUREC?

Slovensko má prostredníctvom MŽP SR a SHMÚ viacnásobné zastúpenie v Klube regulátorov obnoviteľných palív.

ČO JE REFUREC?

Renewable Fuels Regulators Club (REFUREC), alebo Klub Regulátorov obnoviteľných palív, zoskupuje všetky krajiny (hlavne EÚ, ale aj UK, Nórsko, Turecko, Island), ktoré majú záujem riešiť svoje aktuálne témy v oblasti obnoviteľných palív v doprave na spoločnej platforme. REFUREC je sieť vládnych a odborných inštitúcií zodpovedných za reguláciu biopalív v rámci krajiny a ponúka priestor pre diskusiu citlivých informácií, výmenu skúseností a cezhraničnú spoluprácu. REFUREC zoskupuje 31 krajín, ktoré sa aktívne podieľajú na diskusiách, programoch stretnutí a programe podľa Európskeho modelu. Druhýkrát, od roku 2011, hostilo pravidelné stretnutie členov REFUREC Portugalsko. LNEG, ako Portugalský člen REFUREC v spolupráci s ENSE, organizoval koncom októbra, 25. stretnutie členov Klubu. Stretnutie, ktoré otvoril štátny tajomník pre energetiku a životné prostredie Portugalska, doktor João Galamba, malo trojnásobné slovenské zastúpenie.

Oblasť používania biopalív v doprave začala rezonovať v roku 2011 a v súčasnosti sa mení dynamicky, či už je to na politickej, odbornej alebo podnikateľskej úrovni. Pre správnu koordináciu, riadenie a informovnosť, je dôležitá pravidelná výmena skúseností a zdieľanie najnovších poznatkov. REFUREC je poradný orgán oficiálnym pracovným skupinám na Európskej, aj národnej úrovni. Predsedníctvo sekretariátu rotuje každé dva roky (momentálne Dánsko) s tým, že sa členovia stretávajú polročne, hosťujúca krajina pre stretnutia je vybratá na základe dobrovoľnosti.