Glosár

Nižšie môžete nájsť SLOVNÍK POJMOV A SKRATIEK používaných odborom Emisie a biopalivá

 

Skratka Anglický pojem Slovenský pojem a prípadné vysvetlenie
A1 Annex I Parties Krajiny Prílohy 1 - rozvinuté krajiny
AAUs Assigned Amount Units  jednotky prideleného množstva podľa KP
ABU Group of Argentina, Brazil and Uruguay negociačná skupina Argentína, Brazília, Uruguaj 
AC Adaptation Committee Adaptačný výbor podľa Parížskej dohody
ACP African, Caribbean, Pacific countries Africké krajiny nemoslimské a hlavne všetky ostrovné štáty v Karibiku a Pacifiku
ADCOM Adaptation Communication Správy o adaptácii podľa Parížskej dohody
ADP Ad Hoc Working Group on Durban Platform of enhanced cooperation Ad hoc pracovná skupina pre Durbanskú platformu /rozšírenej spolupráce (založená na COP 17/CMP7)
AEA Annual Emission Allocation priznaná jednotka emisií v sektoroch mimo ETS v EU 
AEA Air Emission Account účty emisií do ovzdušia
AF Adaptation Fund Fond pre adaptáciu 
AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land Use Sektor poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a využívania pôdy
AGN African Group of Negotiators Negociačná skupina afrických krajín
AI Annex I Parties Krajiny prílohy 1(I) pod Rámcovým dohovorom OSN pre zmenu klímy
AILAC Alliance of Independent Latin and Caribbean Nations Negociačná skupina nezávislých krajín latinskej a karibskej Ameriky
ALBA Bolivarian Alliance for the People of Our America Boliviánska aliancia pre ľudí Ameriky - Bolívia , Kuba , Venezuela, Ekvádor a iné karibské štáty
AOSIS Alliance of Small Island States Aliancia malých ostrovných štátov
AR 6 Sixth Assessment Report (IPCC) 6. hodnotiaca správa IPCC
ARAB GROUP ARAB GROUP Negociačná skupina arabských krajín
AWG-KP Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol Ad hoc pracovná skupina pre ďalšie záväzky pre krajiny prílohy I pod Kjótskym protokolom 
AWG-LCA Ad Hoc Working Group  on Long-term Cooperative Action under the Convention Ad hoc pracovná skupina pre dlhodobú spoluprácu krajín dohovoru 
BAP Bali Action Plan Akčný plán z Bali, prijatý pod rozhodnutím 1/CP.13 na COP 13 v Bali v roku 2007
BASIC Brasil, South Africa, India, China Blok štyroch veľkých rozvojových krajín - Brazília, Južná Afrika, India, Čína
BLA Binding legal agreement Právne záväzná dohoda
BR Biennial Report Dvojročná sprava Annex I krajín
BTR Biennial Transparency Report Dvojročná správa o transparentnosti
BUR Biennial Update Report Dvojročná sprava non-Annex I krajín
CACAM Central Asia, Caucasus, Albania and Moldova Skupina krajín Strednej Ázie, Kaukazu, Albánska a Moldavska
CAN Climate Action Network Sieť pre klimatických aktivistov
Cartagena Cartagena Dialog neoficiálny dialóg snažiaci sa nájsť kompromisy, pozostáva z niektorých Európskych, Afrických, Ázijských ako aj latinskoamerických krajín
CB Capacity Building rozvoj kapacít
CBD Convention on Biological Diversity Dohovor o biologickej diverzite - jedna z troch Rio konvencií
CBDR RP common but differentiated responsibility and respective capabilities spoločná ale zároveň primeraná zodpovednosť riešiť problematiku CC odrážajúca možnosti individuálnych krajín
CCS Carbon capture and storage Zachytávanie uhlíka a jeho úschova v geologických formáciách
CDM Clean Development Mechanism Mechanizmus čistého rozvoja -trhový mechanizmus pod KP
CER Certified emission reduction  Certifikované zníženie emisií - generované z CDM
CG Contact group Kontaktná skupina - jedna z dočasných formácií založená na riešenie konkrétnej úlohy  pod predsedníctvom COP
CGE Consultative Group of Experts Skupina expertov pre konzultácie
CITL EU Independent Transaction Log Nezávislý protokol transakcií EÚ
CMA Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement Zasadnutie zmluvných strán Parížskej dohody (Konferencia zmluvných strán slúžiaca ako zasadnutie zmluvných strán Parížskej dohody)
CMP=COP/MOP Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol Zasadnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (x. konferencia zmluvných strán slúžiaca ako zasadnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu)
CO2 Carbon dioxide oxid uhličitý
COM = CION Commission Komisia EÚ 
COMIFAC Central African Forest Commission Komisia strednej Afriky pre lesy
COP  Conference of the Parties  Konferencia zmluvných strán  Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy 
CP2 = KP CP2 2nd Commitment period  druhé záväzné obdobie pod Kjótskym protokolom 
CPH Accord = CA Copenhagen Accord Kodanský akord
CRF Common Reporting Format Spoločný formát reportovania
CRT Common Reporting Table Spoločné reportovacie tabuľky
CTC Climate Technology Centre Technologické centrum pre zmenu klímy
CTCN Climate Technology Centre and Network Technologické centrum a sieť pre zmenu klímy
CTF Common Tabular Format Spoločné tabuľkové formáty
EB Executive Board Správna rada
EBRD European Bank for Reconstruction and Development  Európska banka pre obnovu a rozvoj
EEG Eastern European Group  Zoskupenie krajín východnej Európy - regionálne zoskupenie pod OSN
EGA Expert Group for Adaptation expertná skupina pre adaptácie
EGAD Expert Group on Adaptation  Expertná skupina pre adaptácie - vytvorená pod Pracovnou skupinou Rady EÚ pre medzinárodné otázky v životnom prostredí (WPIEI) - zmena klímy
EGC Expert group on Climate expertná skupina pre zmenu klímy
EGFA Expert Group on Further Actions Expertná skupina pre budúce akcie - vytvorená pod Pracovnou skupinou Rady EÚ pre medzinárodné otázky v životnom prostredí (WPIEI) - zmena klímy
EGI Expert Group on Implementation  Expertná skupina pre implementáciu - vytvorená pod Pracovnou skupinou Rady EÚ pre medzinárodné otázky v životnom prostredí (WPIEI) - zmena klímy
EGLEX Expert Group on Legal  Expertná skupiny pre právne aspekty - vytvorená pod Pracovnou skupinou Rady EÚ pre medzinárodné otázky v životnom prostredí (WPIEI) - zmena klímy
EGMIT Expert Group on Mitigation Expertná skupina ku mitigáciám - vytvorená pod Pracovnou skupinou Rady EÚ pre medzinárodné otázky v životnom prostredí (WPIEI) - zmena klímy
EID Earth Information Day Informačný deň o Zemi
EIG  Environment Integrity Group Environmentálne integrované zoskupenie - Mexiko, Južná Kórea, Švajčiarsko, Monako, Lichtenštajnsko
EIT Economies in transition  Krajiny s tranzitívnou ekonomikou - bývalí sovietski spojenci vo Východnej Európe,  vrátane Ruska, Ukrajiny a Bieloruska
EK European Committee  Európska komisia
ENGO (NGO) Environmental non-governmental organizations Environmentálne mimovládne organizácie
EO Economic operator Ekonomický operátor
EP European Parliament Európsky parlament
ER European Council Európska rada
ERT Expert review team Expertný revízny tím 
ERUs Emission reduction units Jednotky zníženia emisií - generované z JI
ESR  Effort Sharing Regulation Nariadenie o spoločnom úsilí
ETF Enhance Transparency Framework Rozšírený rámec transparentnosti
ETS / EU ETS (The European Union) Emissions Trading Scheme  Schéma obchodovania s emisiami pod EU
EUA EU Allowance Unit of one tonne of CO2 Priznaná jednotka emisií pod Schémou obchodovania s emisiami v EU ekv. AAUs
FAST Food and Agriculture for Sustainable Transition Potrava a poľnohospodárstvo pre trvalú a udržateľnú tranzíciu
FMCP Facilitative multilateral considration of progress Podporujúce multilaterálne zváženie pokroku
FSV Facilitative Sharing of Views Posudzovanie Dvojročných aktualizovaných správ
G-77 + China Group of 77 and China Skupina 77 - združenie rozvojových krajín plus Čína - viac ako 130 krajín
GCOS Global Carbon Observation Systems Globálny systém pre monitoring antropogénneho uhlíka
GEF Global Environment Facility  Globálna environmentálna podpora - je právnická osoba, ktorej bola zverená správa financií a pomoci pod UNFCCC (ale aj iné konvencie), český preklad znie - Globální fond životního prostředí
GET Global Environment Trust Fund Globálny environmentálny správca fondov - predchodca GEF
GGA Global Goals on Adaptation Globálne ciele pre adaptáciu
GHG Greenhouse gases  skleníkové plyny - Kjótsky protokol rozoznáva nasledovné: oxid uhličitý CO2, metán CH4, oxid dusný N2O, fluorované uhľovodíky HFC, plnoflourované uhľovodíky PFC, fluorid sírový SF6
GlaSS Glasgow Sharm-El Shaikh Work Programme on Adaptation Pracovný program z Glasgowa po Šarm-El Shaikh
GRULAC Group of Latin America and Caribbean States Zoskupenie krajín Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti - regionálne zoskupenie pod OSN
GST Global Stocktake Globálna revízia záväzkov
GWP Global warming potential  Potenciál globálneho otepľovania- premenná pre kategorizovanie skleníkových plynov
HDI Human Development Index Index ľudského rozvoja 
HFC Hydrofluorocarbon fluorované uhľovodíky
HL AGF High level advisory group on Climate Change finance Poradná skupina na najvyššej úrovni zaoberajúca sa financovaním zmeny klímy -  založená Ban Ki-moonom
HLS High level segment Zhromaždenie najvyšších predstaviteľov počas konferencie UNFCCC
HWP Harvested wood products Produkty z vyťaženého dreva - pod LULUCF
CH4 Methane  metán
IAEA International Atomic Energy Agency Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu 
IAR International Assessment and Review medzinárodné hodnotenie a revízia
IBRD International Bank for Reconstruction and Development Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
ICA International consultation and analysis Medzinárodné konzultácie a analýzy
ICAO International Civil Aviation Organization Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
ICJ International Court of Justice Medzinárodný súdny dvor
ICTU Information necessary to facilitate clarity, transparency and understanding Informácie potrebné pre prehľadnosť, transparentnosť a porozumenie (Parížska dohoda, národne určené príspevky)
IEA International Energy Agency Medzinárodná energetická agentúra
IET International emission trading Medzinárodné obchodovanie s emisiami - mechanizmus pod KP- známy ako systém obchodovania s emisiami
IG AFOLU  Issue Group for AFOLU pracovná skupina pre otázky poľnohospodárstva, lesov a využívania pôdy
IG MEX  Issue Group for Mechanisms pracovná skupina pre otázky týkajúce sa mechanizmov pod Parížskou klimatickou dohodou.
IG MIT Issue group for mitigation pracovná skupina pre mitigácie
IG SCIENCE Issue Group for Science pracovná skupina pre otázky týkajúce sa vedy a technológií
IMO International Maritime Organisation Medzinárodná organizácia pre námorníctvo
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change  Medzivládny panel pre zmenu klímy
IPR Intellectual property right právo duševného vlastníctva
ITMOs Internationally Transferred Mitigation Outcomes Medzinárodne prenášané výsledky mitigácie podľa Parížskej dohody
JI Joint Implementation Projekty spoločného plnenia záväzkov - trhový mechanizmus pod KP
JISC Joint Implementation Supervisory Committee Dozorná rada pre spoločnú implementáciu
JTF  Just Transition Fund Fond pre spravodlivú transformáciu
KJWA  Koronivia Joint Work on Agriculture  Spoločná pracovná skupina pre poľnohospodárstvo
LAS League of Arab States Liga arabských štátov
LBA Legally-binding agreement Právne záväzná dohoda
LBO Legally-binding outcome Právne záväzný dokument/-y ako výsledok rokovaní
LDCF Least Developed Countries Fund Fond pre najmenej rozvinuté krajiny - správca je GEF
LDCs Least-developed countries Najmenej rozvinuté krajiny
LEG Least-developed countries expert group Expertná skupina najmenej rozvinutých štátov
LLMC Land-locked Mountain Countries Skupina vnútrozemských rozvojových krajín 
LMDCs Like-minded Developing Countries Rozvojové krajiny s podobnými pozíciami, napr. Pakistan, Bangladéš
LnD Lost and Damage straty a škody
LTS  Long Term Strategy dlhodobá stratégia
LULUCF Land use, land use change, forestation Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo 
MA Multilateral Assessment Posudzovanie Dvojročných správ
MBMs  Market based mechanisms Trhové mechanizmy
MEF The Major Economies Forum on Energy and Climate  Fórum najväčších ekonomík ohľadom energetiky a klímy
MFF  Multilateral Financial Found viacročný finančný rámec
MOI Means of Implementation Prostriedky implementácie, ktoré zahŕňajú všetky mechanizmy (technológie, financie, kapacity...)
MPG Modalities, Procedurals, Guidelines Metodické príručky pre ETF
MRV Monitoring, reporting, verification Monitorovací, reportovací a overovací mechanizmus 
N2O Nitrogen monoxide oxid dusný
NAMAs Nationally Appropriate Mitigation Action Národné primerané mitigačné aktivity rozvojových krajín
NAP National Adaptation Plan Národný adaptačný plán podľa Parížskej dohody
NAPA National Adaptation Programme of Action Národný program pre adaptačné opatrenia
NatCom/NC National Communications Národné správy
NDC  National Defined Commitments Národne definované príspevky pod Parížskou dohodou
NECP  National Energy and Climate Plan národný(é) energetický(é) a klimatický(é) plán/y
NEIS National Emissions Information System Národný emisný informačný systém
NF3 nitrogen trifluoride fluorid dusitý
NID National Inventory Document Národná inventarizačná správa pod PA
NIR National Inventory report Národná inventarizačná správa
NIS National Inventory System Národný inventarizačný systém
non-AI = NAIP Non-Annex 1 Parties Krajiny mimo Prílohy 1 pod Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy
ODA Official development assistance Oficiálna rozvojová pomoc
OEaB Department of Emissions and Biofuels Odbor emisie a biopalivá
OECD Organization for Economic Co-operation and Development Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
OPEC Organisation of Petroleum Exporting Countries Organizácia krajín vyvážajúcich ropu
PA Paris Agreement Parížska klimatická dohoda
PDCY Presidency of the Council Predsedníctvo Rady EÚ
PFC Perfluorocarbon plnoflourované uhľovodíky
PN Particulate number Počet častíc
PNG Papua New Guinea Papua Nová Guinea
PP Position Paper Pozičný dokument, pozícia
QELRC Quantified emission limitation or reduction commitments Kvantifikované emisné limitačné alebo redukčné záväzky (Kjótsky protokol)
QELRO Quantified emission limitation or reduction objectives Kvantifikované emisné limitačné alebo redukčné ciele (chápané vo význame QELRC)
QEWERT Quantified Economy-wide emission reduction targets Kvantifikované emisné redukčné ciele v celom hospodárstve (dobrovoľné záväzky nevyplývajúce z medzi. zmlúv ale navolené v každej krajine samostatne)
RD Research Dialogue vedecký dialóg
REDD+ Reduction of emissions from deforestation and degradation  Znižovanie  emisií z odlesňovania a degradácie lesov v rozvojových krajinách
RL Reference level národné referenčné hodnoty
RMUs Removal units Jednotky zníženia emisií - generované z LULUCF
RoP Rules of Procedurals Rokovací poriadok
RSO Research and Systematic Sledovanie, veda a systematické pozorovanie
SBI Subsidiary Body for Implementation  Podporný orgán pre implementáciu 
SBSTA Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice Podporný orgán pre vedecké a technologické poradenstvo
SCCF Special Climate Change Fund Špeciálny fond pre zmenu klímy - správca je GEF
SCF Sustainable Climate Finance Udržateľné klimatické financovanie
SF6 Sulphur hexafluoride fluorid sírový
SIDS Small Island Developing States Malé ostrovné rozvojové štáty
SOFF Systematic observation financial facility Fond na podporu budovania monitorovacieho systému na sledovanie uhlíka
SYR Synthesis Report (IPCC) Súhrnná hodnotiaca správa (IPCC)
TEC Technology Executive Committee Výbor pre správu technológií
TWD Technical Working Document  technický pracovný dokument
TERT Technical Expert Review Team technický expertný revízny tím
ToR Terms of Reference všeobecné kompetencie
TTE Technical Team of Experts technický tím expertov pre BUR
Umbrella  Umbrella Group voľné zoskupenie vyspelých krajín, mimo EÚ pod UNFCCC - Austrália, NZ, Kanada, USA, Rusko, Ukrajina, Kazachstan, Island, Japonsko, Nórsko
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification Dohovor OSN na boj proti dezertifikácii - jedna z troch Rio konvencií, vychádza priamo z Agendy 21, ktorá bola prijatá na Rio summite v roku 1992
UNDP United Nations Development Programme Program Organizácie spojených národov pre rozvojovú pomoc
UNEP United Nations Environment Programme Environmentálny program Organizácie spojených národov 
UNFCCC United Nations Framework on Climate Change Conference  Rámcový dohovor OSN o zmene klímy
UNGA United Nations General Assembly Hlavné zhromaždenie Organizácie spojených národov
WEOG Western European and Others Group Zoskupenie krajín západnej Európy a iné krajiny - regionálne zoskupenie pod OSN
WG1 Working Group 1 Pracovná skupina pod Výborom pre zmenu klímy- inventarizácia emisií
WG2 Working Group 2 Pracovná skupina pod Výborom pre zmenu klímy- projekcie emisií
WHO World Health Organisation Medzinárodná zdravotnícka organizácia
WMO World Meteorological Organisation Svetová meteorologická organizácia
WPE Working Party on Environment Pracovná skupina pre životné prostredie - pod Radou EÚ (formácia - ENVIRO)
WPIEI Working Party on International Environmental Issues Pracovná skupina pre medzinárodné otázky v životnom prostredí - pod Radou EÚ - (formácia ENVIRO)

Glosár na stiahnutie