NEWSFILTER: ČO NÁS ZAUJALO V ENERGETIKE A DOPRAVE ZA JÚN

Vitajte v prvom pravidelnom vydaní Newsfiltru Odboru Emisie a biopalivá! Sme radi, že môžeme s vami zdieľať novinky, ktoré nás v poslednom mesiaci najviac zaujali, a to nielen v oblasti našej bežnej práce, ale aj vzdelávania a sledovania nových trendov v sektore produkujúcom emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Dúfame, že vás náš výber inšpiruje a pomôže šíriť ďalej povedomie o ochrane životného prostredia. Ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa na spoločné objavovanie nových perspektív a príbehov.

NEWSFILTER: ČO NÁS ZAUJALO V ENERGETIKE A DOPRAVE ZA JÚN

Novinky z Energie-portálu:

 • Plán obnovy v energetike mal prispieť sumou 220 mil. € na OZE, batériové úložiská a do výrobní vodíka v domácnostiach a iných odvetviach energetiky. Malo byť vyhlásených 9 výziev, no zatiaľ vyhlásili len 3 a vyhodnotili len jednu. Nízky záujem, rozdelené boli zatiaľ len dotácie vo výške 18 mil. € (120 žiadateľov – najmä na lokálne zdroje), hlavne na solárne a veterné elektrárne. Na bioplynky je vyčlenených 10 mi. €, na vodné elektrárne 16 mil. eur.
 • Z alokovaného balíka pre vodné elektrárne sa podporí osem projektov, pričom väčšinu dostanú Slovenské elektrárne (projekt modernizácie vodnej elektrárne Ružín – 10 mil. €). 3,6 mil. € pôjde na modernizáciu vodnej elektrárne Čunovo. Ostatné projekty sa týkajú malých vodných elektrární.
 • V roku 2022 sa na Slovensku vyrobilo 24,68 TWh elektriny (o viac než 3 TWh menej ako v roku 2021). Výroba dosiahla nižšiu úroveň ako spotreba. Takmer 13 % spotrebovanej elektriny pochádzalo zo zahraničia.
 • V súčasnosti je v EÚ nainštalovaných 20 mil. tepelných čerpadiel. Do roku 2030 sa predpokladá, že pribudne ďalších 43 mil. Na splnenie cieľov EÚ je však potrebných 60 mil., dôvodom nízkeho počtu sú prekážky v odvetví (vysoké náklady a nedostatok kvalifikovaných technikov). EK pripravuje pre tepelné čerpadlá osobitý akčný plán, ktorý by mal priniesť výrazný rast TČ.
 • Zo štúdie Statistical Review of World Energy (britský energetický inštitút) vyplýva, že dopyt po energii vlani stúpol o 1,1 % na 6,6 exajoulov (nárast o 3 p.b. v porovnaní s obdobím pred Covidom), pričom až 82 % z celkovej spotreby pokrývali fosílne palivá. Narástol podiel OZE (bez hydra) o 1 %. Pokles jadra o 5 % a zemného plynu o 3 %. Nárast spotreby ropy, LNG a výroby elektriny. Pri výrobe elektriny je stále dominantným zdrojom uhlie a zemný plyn, no nárast zaznamenalo OZE (na 12 % podiel). Rastúca spotreba energie (a stále vysoký podiel fosílnych palív) sa prejavili na zvýšení emisií GHG o 0,8 % na novú rekordnú úroveň 39,3 mld. ton CO2
 • Spoločnosť Messer plánuje v roku 2024 spustiť v rakúsku závod na zhodnocovanie CO2 zo spalín priemyselného podniku pomocou technológie spoločnosti BASF. Messer chce využiť procesy rekuperácie a čistenia, aby bol plyn k dispozícii na opätovné použitie. Získaný CO2 následne zušľachtia na potravinársku kvalitu a budú ho dodávať ho svojim zákazníkom.
 • Od začiatku konfliktu na Ukrajine klesol podiel Ruska na dodávkach plynu do EÚ zo 40 % na približne 8 %. Tok plynu cez Ukrajinu na Slovensko síce klesol oproti minulosti na cca polovicu a aj keď má SPP zabezpečených viacero prepravných trás pre dodávky plynu z Nórska a dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z rôznych smerov, z hľadiska reálnych objemov dodávok je Rusko stále najväčším dodávateľom plynu pre Slovensko. Denne medzi Užhorodom a Veľkými Kapušanmi na Slovensko prúdi okolo 40 mil. m3. Iné zdroje plynu (LNG z Chorvátska, Poľska a Talianska a nórsky potrubný plyn) by mali byť schopné pokryť 70 % slovenskej spotreby.
 • Podobne klesol aj dovoz ropy z Ruska do EÚ. Z 12,4 mil. ton pred začiatkom vojny na 3,7 mil. ton v decembri 2022, kedy stúpilo do platnosti embargo na dovoz ruskej ropy tankermi po mori. Ďalší pokles na, 1,17 mil. ton v marci 2023 (-91 %), po zákaze dovozu aj ropných produktov (benzín, nafta).
 • Spolu s elektromobilitou sa EÚ chce stať svetovým lídrom vo výrobe batérií. Na vývoj tohto odvetvia vynaložila verejnú podporu v objeme 8 mld. eur. Geopolitické a hospodárske faktory však môžu spomaliť rozširovanie výrobnej kapacity. Hlavnými prekážkami má byť silná celosvetová konkurencia a nedostatok surovín. Ak sa prehĺbi závislosť Únie na dovoze hotových batérií môže to spomaliť prechod na elektromobilitu a ohroziť cieľ zákazu predaja benzínových a naftových vozidiel do 2035. EÚ zaostáva najmä za Čínou, ktorá predstavuje až 76 % svetovej výrobnej kapacity. Finančná pomoc v tomto odvetví predstavuje 1,7 mld. vo forme grantov a záruk a štátnej pomoci vo výške 6 mld. (najmä Nemecko, Francúzsko a Taliansko. Kapacita na výrobu batérií v EÚ rýchlo rastie a mohla by sa zvýšiť zo 44 GWh v roku 2020 až na 1200 GWh do roku 2030. Tento cieľ však môže byť ohrozený vyššie spomenutými faktormi. Výrobcovia sa skôr môžu premiestniť do iných regiónov, napr. USA, kde je väčšia podpora produkcie nerastných surovín a batérií. EÚ je tiež závislá od dovozu nerastných surovín z krajín, s ktorými nemá obchodné dohody. Ohrozenie prichádza vo forme nárastu cien surovín a energie.
 • júna EK zverejnila nariadenia, ktorými stanovila pravidlá definície obnoviteľného vodíka v EÚ. Pravidlá majú zabezpečiť, aby sa všetky obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu (RFNBO) vyrábali z obnoviteľnej elektrickej energie. Okrem vymedzenia pojmu obnoviteľný vodík v EÚ sa v prvom nariadení objasňuje aj zásada „doplnkovosti“ pre vodík stanovená v smernici o OZE. Cieľom tejto zásady je zabezpečiť, aby dodávky vodíka z obnoviteľných zdrojov, ktoré majú byť zavedené do roku 2030, boli spojené s novou, a nie existujúcou výrobou energie z OZE, čím sa podporí zvýšenie objemu energie z OZE dostupnej v EÚ. V nariadení sa zároveň stanovujú kritériá, ktorými sa zabezpečí, aby sa vodík z OZE vyrábal len vtedy a tam, kde je potrebný. Štáty lobujúce za „jadrový vodík“ v spore napokon sčasti uspeli, Komisia však stanovila viacero podmienok. Cieľom EÚ je do roku 2030 dosiahnuť 10 mil. ton domácej výroby vodíka z OZE a 10 miliónov ton dovezeného vodíka z OZE v súlade s plánom REPowerEU. Komisia odhaduje, že na výrobu 10 mil. ton vodíka je potrebných približne 500 TWh elektriny z OZE.
 • Environmentálny fond, ktorého najväčšími príjmami sú každoročne výnosy z predaja emisných kvót, od minulého roka poskytuje aj úvery. Z 93 miliónov, ktoré Envirofond v tomto roku poskytol vo forme úverov, smerovalo až 70 mil. na rekonštrukcie budov, modernizáciu vykurovania a osvetlenia.
 • Plánuje sa výstavba veterných parkov v Trnavskom kraji, na strednom a východnom Slovensku. Tieto projekty už získali financovanie z Plánu obnovy a odolnosti. Ďalší veterný park chce v nitrianskom okrese spoločnosť WSB Invest. Vystavaných má byť 6 turbín s výškou 230 metrov a majú poskytovať menovitý výkon 6 MWe. „Podľa medzinárodnej stupnice veternostných tried IEC (Iowa Energy Center) sa Slovenská republika nachádza v 2 až 3 veternostnej triede. Pre využitie energie vetra v týchto triedach je typický väčší priemer rotora VE, zapínanie zariadení pri nižších rýchlostiach vetra a ich umiestnenie na vyšších stožiaroch.“ Začiatok výstavby sa plánuje ku koncu roka 2027 (začiatok prevádzky v Q3 2028). VE by mala byť v prevádzke 25 rokov a teda do 2053.
 • Do zelených opatrení spolu s novou výzvou Repower EÚ pôjde až 2,4 mld. eur, ide o polovicu celej sumy, ktorá pôjde na výzvy v Pláne obnovy. Vyhodnotená dekarbonizačná výzva je najväčšia zo všetkých plánovaných a týka sa najväčších znečisťovateľov ovzdušia. Kritéria splnili tri spoločnosti – US Steel, Danucem a Wienerberger. Podpora vo výške 317 mil. eur by mala priniesť zníženie emisií takmer 1/5 z minuloročných emisií v sektoroch ETS. Z celkovej sumy získa až 96 % US Steel na inštaláciu elektrických pecí.
 • Za vykurovaciu sezónu 2022/23 dodal odberateľom MH Teplárenský holding viac ako 1,9 MWh tepla, 85 % dodávok z predošlého roka. Vykurovacia sezóna trvala o 19 dní dlhšie ako minulý rok. Dôvodom poklesu bol podľa šéfa MH TH Vratného strach z vysokých cien energií, ktorý sa prejavil na správaní odberateľov – začali úspornejšie vykurovať (domácností, priemysel a sektor služieb).
 • júna bol prijatý akčný plán na obdobie do roku 2026, ktorý nadväzuje na Národnú vodíkovú stratégiu z roku 2021 – vytýčilo sa 10 opatrení s financovaním v objeme 60 mil. €. Opatrenia sa majú týkať napr.: definície priorít a trajektórie rozvoja vodíkového ekosystému – dekarbonizácia relevantných sektorov využitím vodíka; zlepšenia verejných politík, inovačnej kapacity, komunikácie a podporou partnerstva vo využívaní vodíka v SR; tvorby a úpravy legislatívy, regulačného prostredia, technických a bezpečnostných štandardov pre vodíkové technológie; podpory dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI); podpory pilotných projektov vodíkového ekosystému; infraštruktúry pre využívanie vodíka v doprave; vytvorenia Centra výskumu vodíkových technológií v Košiciach; podpory startup a spinoff firiem.
 • Podľa posledných dát k 26. júnu 2023 sú zásobníky zemného plynu v EÚ naplnené na 76 %, čo zodpovedá 23 % ročnej spotreby plynu v EÚ. Na Slovensku sú zásobníky naplnené na 82 % - pokrytie 53 % ročnej spotreby. EK stanovila cieľ ku 1. novembru – naplnenosť zásobníkov na 90 %. Zo súčasného presiahnutia predbežných cieľov sa predpokladá 100 % naplnenie zásobníkov do konca roka a to aj v prípade ak by sa úplne zastavili dodávky z Ruska. Naplnenosť zásobníkov vedie k pozitívnemu vývoju ceny plynu.

 

Novinky z oblasti dopravy a spaľovacích procesov:

Americká agentúra pre ochranu životného prostredia (US EPA) definitívne stanovuje objemy obnoviteľných palív pre roky 2023-2025, odstraňuje ustanovenia o eRIN (electronic Renewable Identification Numbers)

Americká agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) vydala konečné pravidlá v rámci programu o Obnoviteľných palivách (RFS), ktoré stanovujú požiadavky na objemy biopalív pre obdobie rokov 2023 až 2025. V porovnaní s návrhom z decembra 2022, EPA zvýšila ciele obnoviteľných palív pre rok 2023 a znížila požiadavky pre roky 2024 a 2025. Agentúra zároveň zrušila kontroverzné ustanovenia o elektrických vozidlách ako obnoviteľnom palivovom kredite (eRIN). Konečné pravidlá stanovujú požiadavky na objemy biopalív a príslušné percentuálne podiely pre palivá z celulózy, bionafty z biomasy (BBD), pokročilé biopalivá a celkové biopalivá pre roky 2023-2025. 

Čína predlžuje daňové výhody pri nákupe NEV vozidiel o 4 roky

Čína zverejnila podrobnosti svojej politiky o predĺžení oslobodenia od dane pri nákupe „nových energetických“ vozidiel (NEV) a upresnila časový plán ukončenia tejto politiky v nasledujúcich rokoch. Podľa oznámenia Ministerstva financií bude Čína oslobodzovať od dane NEV vozidlá s dátumom nákupu medzi 1. januárom 2024 a 31. decembrom 2025, pričom oslobodenie od dane neprekročí 30 000 jüanov (4 000 EUR) na osobné vozidlo. Pre NEV vozidlá s dátumom nákupu medzi 1. januárom 2026 a 31. decembrom 2027 bude polovičná sadzba dane. Podľa oznámenia patria medzi NEV vozidlá elektrické vozidlá, vozidlá na palivové články a plug-in hybridné vozidlá, vrátane vozidiel so zväčšeným dojazdom na elektrický pohon. V Číne je štandardná daň 10 %, no pre konvenčné vozidlá existuje zložitá rovnica na výpočet dane. V minulom roku Čína znížila daň z nákupu pre bežné vozidlá so spaľovacím motorom na polovicu od júna do decembra.

Krajiny Európskej únie sa dohodli na Smernici o obnoviteľnej energii s výnimkou pre amoniak

Veľvyslanci krajín Európskej únie dosiahli dohodu o Smernici o obnoviteľnej energii potom, čo Komisia súhlasila s možným oslobodením určitých amoniakových závodov od cieľov obnoviteľných palív. Vyhlásenie Komisie ukončuje patovú situáciu pri prijímaní zákona, keďže Francúzsko a ďalšie štáty blokovali jeho schválenie po niekoľko týždňov, aby zabezpečili výnimky pre neobnoviteľné palivá, ako napríklad jadrovú energiu. Dohodnutý text významne zvyšuje ciele Európskej únie v oblasti obnoviteľnej energie a požaduje, aby do roku 2030 bola 42,5 % energie EÚ obnoviteľná, čím nahradzuje súčasný cieľ vo výške 32 % na rok 2030. Tento krok nahradil možnosť, ktorá bola predtým diskutovaná a ktorá by v smernici sama osebe vytvorila medzeru pre amoniakové závody, čo by viedlo k novým rokovaniam s Európskym parlamentom. Krajiny sa taktiež dohodli na pridanie krátkeho odseku do textu, ktorý uznáva potenciálne výzvy pri prechode týchto závodov na nové parametre.

Nemecko iniciovalo vyšetrovanie čínskych biopalív zo strany EÚ

Nemecko požiadalo Európsku komisiu, aby vyšetrila tok údajne falšovaných biopalív pochádzajúcich z Číny do Európskej únie. Podnety EÚ na výrobu biodieselu z odpadových olejov a tukov s cieľom zvýšiť podiel obnoviteľnej energie vyvolávajú obavy, že firmy v Ázii miešajú biopalivá s lacnejšími olejmi a vyvážajú ich do Európy. Nemecko požiadalo Komisiu, aby vykonala hodnotenie, ktoré určí, či kritériá udržateľnosti a požiadavky na zníženie skleníkových plynov sú splnené pre palivá pochádzajúce z Číny. Podľa správ plánuje Komisia posilniť dohľad nad obchodom s biopalivami a do konca tohto roka by mala byť spustená databáza pre celý dodávateľský reťazec, pričom sa bude skúmať, či dovozy biopalív spĺňajú kritériá pre získanie kreditov za emisie skleníkových plynov.

Ďalšia spoločnosť zo skupiny Toyota priznáva falšovanie údajov z emisných testov

Významný svetový výrobca vysokozdvižných vozíkov Toyota Industries Corporation sa priznal, že falšoval výsledky testovania motorov, čo spôsobilo zastavenie niektorých zásielok vysokozdvižných vozíkov. Falšovanie je druhým prípadom spoločnosti zo skupiny Toyota Motor Corporation, po spoločnosti Hino Motors, ktorá bola zapletená do škandálu v roku 2022. Zástupcovia spoločnosti Toyota Industries priznali 17. marca, že boli falšované výsledky emisných testov benzínových a naftových motorov. Spoločnosť zastavila zásielky troch modelov vysokozdvižných vozíkov, ktoré používajú postihnuté motory. Počas testovania sa v niektorých prípadoch namiesto skutočného merania emisií použila odhadovaná hodnota. V iných prípadoch boli v priebehu testu menené diely motora. Na konci roka 2020 sa americkí úradníci pýtali na testovacie údaje, čo viedlo k začatiu vyšetrovania zo strany zástupcov spoločnosti Toyota Industries. Najnovšie falšovanie bolo odhalené po rozšírení vyšetrovania na vysokozdvižné vozíky.

Volkswagen zvíťazil v žalobách, ktoré proti nemu podali dva americké okresy týkajúce sa škandálu s emisiami z dieselových vozidiel

Federálny sudca Charles Breyer z obvodu San Francisco rozhodol v prospech Volkswagenu, keď vyhlásil, že okres Salt Lake v Utahu a okres Hillsborough na Floride nedokázali preukázať, že Volkswagen porušil ich predpisy týkajúce sa manipulácie s emisnými systémami vozidiel. Okresy majú stále možnosť odvolať sa k odvolaciemu súdu USA so sídlom v San Franciscu. Súd rozhodol v roku 2020, že štátne a miestne orgány nemôžu žalovať spoločnosť pre používanie zariadení a softvéru na obchádzanie emisných kontrol, ktorý bol pôvodne predávaný s vozidlami, pretože federálny zákon o ochrane ovzdušia to ponecháva na Agentúru pre ochranu životného prostredia Spojených štátov (US EPA). Avšak umožnil im podať žalobu týkajúcu sa aktualizácií softvéru, ktorý bol neskôr nainštalovaný počas údržby. Sudca Breyer zamietol žaloby okresov týkajúce sa týchto aktualizácií, pretože, ako zistil, dôkazy nepreukázali, že by zhoršili emisie.

Nemecký súd schválil nároky týkajúce sa softvéru "termálneho okna" na emisie z dieselových vozidiel

Najvyšší nemecký súd otvoril cestu pre ďalšie nároky na náhrady proti výrobcom áut, ktorí inštalovali nelegálny softvér na manipuláciu s emisiami u dieselových vozidiel, na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Majitelia dieselových vozidiel so softvérom "termálneho okna" budú mať nárok na finančnú kompenzáciu, ak ich vozidlám hrozí zákaz ich využívania v premávke. Toto rozhodnutie nasledovalo po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ECJ) v marci, ktoré potvrdilo právo spotrebiteľov na náhradu škody, ak bolo ich vozidlo vybavené týmto softvérom. ECJ nechalo na nemeckých súdoch určiť presný rozsah nárokov. Softvér "termálneho okna" znížil, alebo vypol, emisné kontrolné systémy vozidla, keď teploty klesli pod 15 °C alebo vzrástli nad 33 °C, s údajným zámerom chrániť motor. Úspešní žalobcovia budú mať nárok na kompenzáciu vo výške 5 až 15 % ceny vozidla. Výrobcovia áut musia preukázať, že softvér neinštalovali "úmyselne ani z nedbanlivosti", aby sa vyhli náhrade, rozhodol súd.

Koncentrácia CO2 v atmosfére dosiahla úroveň 424 ppm

Hladiny oxidu uhličitého (CO2) namerané na Observatóriu atmosférických pomerov Mauna Loa Národného úradu pre výskum oceánov a atmosféry Spojených štátov (NOAA) dosiahli v máji hodnotu 424 ppm. Tento trend pokračuje v postupnom vzostupe do hodnôt, ktoré sa nevyskytovali na Zemi už milióny rokov, oznámili dnes vedci z NOAA a Inštitútu oceánografe Scripps na Kalifornskej univerzite v San Diego. Merania CO2 získané  Globálneho monitorovacieho laboratória NOAA v máji dosiahli priemernú hodnotu 424,0 ppm, ktorý je mesiacom, keď CO2 dosahuje svoj vrchol na severnej pologuli. Ide o nárast o 3,0 ppm oproti máju 2022 a predstavuje štvrtý najväčší ročný nárast na vrchole Keelingovej krivky v záznamoch NOAA. Vedci z Inštitútu Scripps, ktorý vedie nezávislý záznam, vypočítali priemernú hodnotu 423,78 ppm za máj, čo predstavuje nárast o 3,0 ppm oproti ich priemeru za máj 2022. Hladiny oxidu uhličitého sú teraz o viac ako 50 % vyššie ako pred začiatkom priemyselnej éry. Pred rokom 1800 priemerná hodnota CO2 v atmosfére dosahovala približne 280 ppm. Observatórium Mauna Loa meria hladinu CO2 v atmosfére od roku 1958, keď úroveň bola nižšia ako 320 ppm. Odvtedy sa hladina CO2 neustále zvyšuje, čo nebolo ani prerušené ekonomickými obmedzeniami v dôsledku pandémie Covid-19. Naposledy takýto trvalý nárast CO2 zažila planéta pred 11 000 až 17 000 rokmi, kedy hladina CO2 vzrástla o 80 ppm. Dnešná miera rastu je podľa NOAA 200-krát rýchlejšia. Nárast hladiny oxidu uhličitého v atmosfére sa pripisuje ľudským aktivitám, ako je spaľovanie fosílnych palív v doprave a výrobe elektrickej energie, výroba cementu, odlesňovanie planéty a poľnohospodárstvo.

Lloyd's Register (LR), Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute (SDARI) a MAN Energy Solutions (MAN ES) sa spojili na spoluprácu pri návrhu kontajnerovej lode na duálne palivo s amoniakom

Toto partnerstvo má za cieľ vypracovať technickú špecifikáciu a dizajnovú dokumentáciu pre kontajnerovú loď s duálnym palivom na amoniak, založenú na dizajne SDARI. Cieľom je vytvoriť plavidlo, ktoré bude schopné prevádzky na amoniak a konvenčné palivá, čo poskytne flexibilitu a zníži environmentálny vplyv. LR bude mať dôležitú úlohu pri overovaní, či návrh spĺňa bezpečnostné normy a predpisy súvisiace s používaním amoniaku ako paliva v námornej doprave. SDARI bude zodpovedné za prípravu špecifikácie a dizajnovej dokumentácie pre variant duálneho paliva s amoniakom, zatiaľ čo MAN ES prinesie svoje know-how v oblasti návrhu motorov a systémov dodávky amoniaku ako paliva. Prostredníctvom spolupráce medzi LR, SDARI a MAN ES sa snažia využiť svoje odborné schopnosti a skúsenosti na pokrok v oblasti dizajnu kontajnerových lodí s duálnym palivom. Týmto podporujú prechod priemyslu k udržateľnejším a nízkouhlíkovým riešeniam v námornej doprave.

Scania plánuje ukončiť výrobu autobusových karosérií v Poľsku

Spoločnosť Scania plánuje ukončiť výrobu karosérií pre autobusy vo svojom závode v Słupsku v Poľsku a sústrediť sa na výrobu kompletných autobusov a autokarov. Spoločnosť bude klásť dôraz na poskytovanie kompletných vozidiel využitím svojho modulárneho systému, rozsiahlej servisnej siete a partnerstiev so staviteľmi karosérií. Toto rozhodnutie je motivované pomalým oživením trhu s autobusmi a autokarmi, zvýšenou konkurenciou a potrebou investícií do nových technológií.

Spoločnosť Siemens Gamesa odhalila vážne chyby vo svojich veterných turbínach

Výrobca veterných turbín Siemens Gamesa varoval, že náklady na odstránenie problémov súvisiacich  s odolnosťou jeho starších veterných turbín budú oveľa väčšie, než sa pôvodne očakávalo. Dôkladné preskúmanie odhalilo výrazný nárast porúch komponentov veterných turbín a snahy o určenie hĺbky problému pokračujú. Španielska divízia firmy zistila vážne problémy s lopatkami rotorov a ložiskami u niektorých svojich turbín na pevnine a existujú problémy aj so staršími "pôvodnými" inštaláciami, uviedla spoločnosť. Problém ovplyvňuje 15-30 % celkovej inštalovanej flotily spoločnosti. Problémy so staršími veternými turbínami u Siemens Gamesa sa objavujú v čase, keď sa spoločnosť pripravuje na výrobu novej generácie veľkých ultramoderných veterných turbín na mori, založených na bezprevodovom priamom pohonovom systéme. Ich nová turbína s výkonom 14 MW je jednou z najväčších, ktoré sa kedy postavili, a bude vyrábaná hromadne pre projekty ako East Anglia 3, jednu z najväčších veterných fariem na svete. Siemens Gamesa je zďaleka najväčším výrobcom veterných turbín na mori a drží 60 % podiel na svetovom trhu mimo Číny.

Krátko z oblasti elektrických pohonných systémov

Svetovo prvou elektricky poháňanou loďou s batériami je 140 metrov dlhá Battery Tanker X, schopná prepravovať elektrickú energiu cez oceány. Obnoviteľná energia môže byť posielaná po mori, spájajúc siete, ostrovy a veterné farmy na mori s pevninou. Batérie inštalované na lodi majú celkovú kapacitu 240 MWh a sú vyrobené japonskou firmou PowerX, ktorá sa špecializuje na batérie. Loď plánuje získať úplnú certifikáciu podľa medzinárodných noriem, vrátane DNV a Class NK.

Predsériový elektromobil eActros 300 Tractor určený pre nákladnú dopravu prešiel 3 000 kilometrov z továrne Mercedes-Benz vo Wörthu v Nemecku do Aksaray v Turecku, kde prebieha testovanie jazdných vlastností a spoľahlivosti. Testovací inžinieri zvolili trasu cez Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Bulharsko. Dva elektrické verzie eActros, ako dvoj- a trojosové vozidlá, ktoré sú v sériovej výrobe od konca roku 2021, sprevádzali eActros 300 Tractor po celú trasu. Batérie všetkých elektromobilov boli nabíjané len na verejných nabíjacích staniciach počas celej jazdy.

Ford otvoril Cologne Electric Vehicle Center, moderné výrobné zariadenie v Nemecku, ktoré bude vyrábať novú generáciu elektrických osobných áut značky Ford. Ford pretvoril svoju historickú továreň v Niehle, Kolín nad Rýnom, založenú v roku 1930, ako súčasť investície vo výške 2 miliardy dolárov. S ročnou výrobnou kapacitou 250 000 elektromobilov podporuje nové EV Center globálne plány spoločnosti dosiahnuť v roku 2026 ročnú výrobu dvoch miliónov elektromobilov.

Výrobcovia lítia varujú, že globálne zásoby nemusia uspokojiť dopyt po elektromobiloch. Albemarle, najväčší svetový producent lítia, očakáva, že globálny dopyt po lítiu prekročí možnosti zásobovania o 500 000 metrických ton v roku 2030. V minulom roku bolo na svete 45 lítiových baní v prevádzke, zatiaľ čo na tento rok sa očakáva otvorenie 11 baní a na budúci rok 7 baní. Toto tempo je však ďaleko pod tým, čo konzultanti uvádzajú ako potrebné na zabezpečenie primeraného globálneho zásobovania.

Krátko z oblasti vodíkových pohonných systémov

Spoločnosť VM Motori oznámila, že vyvíja vodíkovú verziu svojho trojvalcového spaľovacieho radového motora o objeme 2,2 litra. Výkon vodíkovej spaľovacej jednotky dosiahne 62 kW a krútiaci moment bude mať maximálnu hodnotu 270 Nm, čo znamená približne o 10 % vyšší výkon ako u motora R753 na naftu, od ktorého sa táto vodíková verzia odvíja.

Toyota sa zapojila do pretekov ENEOS Super Taikyu Series 2023 Round 2 NAPAC Fuji SUPER TEC 24 Hours Race, ktoré sa konali od 26. do 28. mája, s modelom vodíkovej Corolly, poháňanej kvapalným vodíkom. Spoločnosť uviedla, že je to prvýkrát v histórií, keď vozidlo preteká s palivom v podobe kvapalného vodíka. Pôvodne sa mala kvapalná vodíková Corolla prvýkrát zúčastniť pretekov Round 1 Suzuka Super Taikyu 5 Hours Race, ktoré sa konali 18. a 19. marca. Počas súkromného testovania na trati Fuji International Speedway dňa 8. marca došlo k požiaru vozidla v dôsledku úniku vodíka z plynného vodíkového potrubia v priestore motora. Keďže vozidlo sa nedalo včas opraviť, Toyota bola nútená preteky opustiť.

Spoločnosti Embraer a GKN Aerospace oznámili spoluprácu v oblasti vývoja technológií vodíka. Partnerstvo si kladie za cieľ urýchliť implementáciu vodíkových technológií v leteckej doprave. Spolupráca bude tiež preskúmavať možnosti pre funkčný prototyp lietadla poháňané vodíkom.