NEWSFILTER: ČO NÁS ZAUJALO V OBLASTI ODPADOV ZA FEBRUÁR

Vitajte pri prvom vydaní Newsfiltru Odboru Emisie a biopalivá v oblasti odpadov.

NEWSFILTER: ČO NÁS ZAUJALO V OBLASTI ODPADOV ZA FEBRUÁR
 • Počas kontrol zálohového systému na Slovensku Slovenskej inšpekcie (SOI) v druhom polroku 2023 sa zistilo, že až 69 % z 26 000 skontrolovaných balení nápojov bolo neregistrovaných a neoznačených. Kontroly sa zameriavali na označovanie, registráciu a účtovanie záloh za obaly nápojov. SOI spolupracuje so Správcom zálohového systému a ďalšími inštitúciami s cieľom riešiť tieto problémy a zlepšiť ochranu a dodržiavanie zákonov týkajúcich sa zálohovania obalov.
 • Daň z nerecyklovateľných plastov, ktorá je novým príjmom pre rozpočet EÚ, zaviedla EÚ od 1. januára 2021 s cieľom znížiť množstvo plastového odpadu. Podľa odhadov think-tanku INESS by mala EÚ z tejto dane získať ročne 6-8 miliárd eur. Jednotná sadzba dane je 0,80 eur za kilogram nerecyklovateľného odpadu z plastových obalov. Slovensko má zaplatiť 28,42 miliónov eur za hlásených 56 783 ton nerecyklovateľného plastového odpadu. Tento príspevok je súčasťou celkových príjmov EÚ vo výške 142,63 miliárd eur na rok 2024. Tradičné vlastné zdroje tvoria 17,26 % financovania rozpočtu, pričom daň z plastov predstavuje 4,97 % a daň z HND až 56,91 %. Očakávané ďalšie príjmy na rok 2024 sú odhadované na 6,13 miliárd eur.
 • Podľa združenia európskych recyklátorov Plastics Recyclers Europe (PRE) stúpa dovoz recyklovaných plastov do EÚ z krajín ako Čína, India a Turecko, čo môže viesť k zvýšeniu emisií a ohrozeniu európskeho recyklačného priemyslu. Tamojšie spracovanie plastov má vyššiu emisnú náročnosť a podľa recyklátorov likviduje recyklačný priemysel v EÚ. Rastúci dovoz recyklovaných plastov vytvára nevyvážený trh s vážnymi environmentálnymi dôsledkami, čo môže ohroziť environmentálne ciele Európskej zelenej dohody. Recyklátori varujú pred deindustrializáciou EÚ a zdôrazňujú potrebu zlepšiť obehový systém a vytvoriť trh pre recyklované výrobky prostredníctvom nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR). Negatívne dopady zvyšujúceho sa dovozu recyklovaných plastov do EÚ sa prejavujú aj na ukladaní odpadu na skládky a jeho spaľovaní, čo vedie k znečisťovaniu ekosystémov. Recyklátori žiadajú podporu a záruky pre európsky plastový priemysel a upozorňujú na dôležitosť investícií do európskych recyklačných systémov.
 • Ministerstvo životného prostredia spúšťa tender na likvidáciu 150 ton nebezpečných odpadov obsahujúcich toxické PCB látky v lokalite podniku Chemko Strážske. Tento krok je súčasťou riešenia environmentálnej záťaže na východnom Slovensku. Verejné obstarávanie sa má realizovať formou užšej súťaže, kde viacerí dodávatelia budú môcť predložiť ponuku po splnení kvalifikačných predpokladov. Tento projekt je len prvou fázou veľkého sanačného projektu, ktorý zahŕňa aj odstránenie ďalších 5 000 sudov s nebezpečným PCB odpadom z tzv. Teplárne. Ministerstvo plánuje financovať geologický prieskum tejto záťaže s eurofondov v rámci Programu Slovensko a pripravovať verejné obstarávanie na ďalšie odstránenie sudov s nebezpečným odpadom. Navzdory plánom môže projekt naraziť na nedostatok spracovateľských kapacít na zneškodňovanie environmentálnej záťaže.
 • Ministerstvo životného prostredia predložilo novelizáciu programu, ktorá stanovuje ciele recyklácie pre rôzne typy batérií a akumulátorov na pripomienkovanie s cieľom zosúladiť ho s európskou legislatívou týkajúcou sa batérií. V rámci nového návrhu ministerstvo navrhuje presnejšie definovať minimálne recyklačné efektivity pre jednotlivé druhy batérií a akumulátorov podľa smerníc Európskej únie. Tieto nové ciele recyklácie majú byť dosiahnuté v určitých termínoch do budúcnosti. Po pripomienkovaní má byť tento materiál predložený na rokovanie vlády, kde sa bude rozhodovať o jeho schválení. Týmto krokom ministerstvo životného prostredia reaguje na potrebu aktualizovať a prispôsobiť slovenské právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva novým európskym smerniciam a nariadeniam. Nové nariadenia stanovujú presnejšie ciele recyklácie pre batérie a akumulátory s cieľom zlepšiť environmentálnu udržateľnosť a efektivitu nakladania s odpadom v tejto oblasti.
 • V Košiciach sa spustil zber použiteľného šatstva, obuvi a bytového textilu prostredníctvom špeciálnych kontajnerov rozmiestnených v meste. Materiál bude poskytnutý rodinám v núdzi. Nepoužiteľné oblečenie sa má odovzdávať na zberný dvor. Projekt má za cieľ zabezpečiť, aby textil nepatriaci do kontajnerov na komunálny odpad končil na správnom mieste. Zber bude vykonávať spoločnosť KOSIT a materiál sa následne dostane k ľuďom v núdzi cez organizáciu Úsmev ako dar. Primátor mesta Jaroslav Polaček podporuje iniciatívu a zdôrazňuje dôležitosť informovanosti verejnosti o možnosti druhotného využitia materiálov.
 • Spoločnosť BIOELEKTRA Horovce plánuje vybudovať zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadu na Východnom Slovensku, v oblasti Horoviec. Projekt je založený na nespaľovacej technológii s cieľom transformovať všetok odpad na vstupe späť na druhotné suroviny. Investícia do tohto projektu má dosiahnuť desiatky miliónov eur a firma plánuje spracovať maximálne 100 000 ton odpadu ročne. Technologický proces zahŕňa autoklávovanie odpadu, jeho triedenie a transformáciu biologicky rozložiteľnej organické frakcie. Okrem iného zariadenie bude schopné spracovať aj bioodpad.
 • Eco Verde Recycling v Nitre plánuje vybudovať najväčšiu linku na spracovanie tvrdých plastov na západnom Slovensku s kapacitou spracovania 960 ton plastov mesačne. Prevádzku plánujú spustiť v polovici roku 2024. Investori poskytli viac ako milión eur, pričom časť investície pochádza od fondu CB ESPRI Impact One a súkromných investorov vrátane Igora Strečka. Montáž zariadenia začne v apríli 2024. Firma zatiaľ nepredložila zámer podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).
 • Vedci zo Žilinskej univerzity skúmali zloženie a energetickú hodnotu odpadných kalov z automobilky. Kalový odpad z automobiliek sa dá spracovať v spaľovniach komunálneho odpadu alebo cementárňach. Po spracovaní sa vytvorí materiál bez nebezpečných látok, ktorý je možné bežne uskladniť alebo využiť pri výrobe cementu. Kalový odpad sa upravuje odstránením vody pre lepšiu manipuláciu a prepravu. Energetické zhodnotenie odpadových kalov môže nielen produkovať energiu, ale tiež stabilizovať nebezpečné látky, čím sa zabezpečí bezpečné umiestnenie odpadu na skládke. Kalový odpad má rôzne zloženie a energetickú využiteľnosť, pričom aj kaly s nízkou kalorickou hodnotou sa počas spaľovania stabilizujú. Hlavnými zložkami kalov sú uhlík a vodík, ktoré ovplyvňujú ich výhrevnosť, a ďalšími prvkami sú kovy alkalických zemín, alkalické kovy, kovy, fosfor a síra.
 • Eurovýbor sa zaoberal revíziou smernice o odpadoch a navrhol nové pravidlá pre textilný a potravinový odpad. Výbor pre životné prostredie Európskeho parlamentu schválil návrhy týkajúce sa potravinového a textilného odpadu.  Ciele zníženia množstva odpadu v potravinárskom priemysle a v domácnostiach sú stanovené na 20 % do roku 2030 a 40 % na osobu v maloobchode, reštauráciách, stravovacích službách a domácnostiach. Hlasovanie celej snemovne sa plánuje na plenárnom zasadnutí v marci 2024.
 • ZEVO (zariadenie pre energetické využitie odpadu) je podľa expertov kľúčovým nástrojom na zníženie množstva odpadu, ktorý končí na skládkach. Moderné ZEVO zariadenia sú výrazne pokročilejšie technologicky aj z hľadiska ochrany životného prostredia oproti starším spaľovniam odpadu. Napriek tomu, že sa slovo "spaľovňa" a "energetické zhodnocovanie odpadu" môžu javiť ako synonymá, na Slovensku sa prvý termín často vníma negatívne so spojením so špinavosťou a neekologickosťou.
 • Energetické zhodnocovanie odpadu je považované za základný prvok cirkulárnej ekonomiky, ktorý pomáha minimalizovať množstvo odpadu skončeného na skládkach. Okrem veľkokapacitných zariadení sa začínajú presadzovať aj menšie miestne ZEVO jednotky, ktoré sú flexibilnejšie a môžu byť efektívne v mestských prostrediach.
 • Obec Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom zvýšila zber kuchynského odpadu o 200 %. Objem vyzbieraného odpadu sa zvýšil z 12,5 ton v roku 2022 na 28,5 ton v roku 2023. Zlepšenie nastalo vďaka zefektívneniu pri zbere kuchynského odpadu, ktorý zabezpečuje CMT Group. Obec začala s proaktívnym zberom kuchynského odpadu od obyvateľov pred piatimi rokmi a neskôr zaviedla pilotný projekt s umývaním zbernej nádoby a rozmiestnením zberných nádob na rôznych miestach. V roku 2021 sa rozšíril celoplošný zber kuchynského odpadu s distribúciou vedierok a kompostovateľných vreciek do domácností.  Zmena bola motivovaná problémami so zamrznutím obsahu nádob v zimných mesiacoch a hľadaním kvalitatívne lepších možností zberu. Starosta považuje za hlavnú pridanú hodnotu čistotu zberových nádob po ich vyprázdnení bez ohľadu na ročné obdobie.
 • Nové zariadenie na energetické využitie odpadov na východe Slovenska, s názvom "ZEZKO Drienov", získalo schválenie od ministerstva životného prostredia. Projekt spoločnosti SLOR počíta s ročnou kapacitou zhodnotenia komunálneho odpadu do 95 000 ton. Investičné náklady sa odhadujú na 100 miliónov eur. Ministerstvo podmieňuje súhlas s projektom konkrétnym plánom využitia energie zariadenia. Verejnosť a obce vyjadrujú obavy ohľadom využitia tepla a hierarchie odpadového hospodárstva. Navrhovateľ v zámere nešpecifikuje presnejšie, aký bude konkrétny spôsob využitia tepla.
 • Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) prijala 757 pripomienok, z nich 392 bolo zásadných. Táto novela sa zameriava na úpravu procesov a prahových hodnôt rozhodujúcich o rozsahu posudzovania vplyvov investičných zámerov. Viaceré návrhy sa týkajú odpadového hospodárstva, pričom kritika sa zameriava najmä na limity a postupy pre skládky, materiálové zhodnocovanie, chémiu a recykláciu.
 • Organizácie ako Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) a Únia spracovateľov zmesného plastového odpadu (ÚSZPO) vyjadrili obavy ohľadom nejasností a nedostatkov v návrhu novely. Kritika sa týka najmä nedostatočného objektívneho poznania skutkového stavu a nezrovnalostí s legislatívou EÚ. APOH kritizuje zaradenie činností do malých a veľkých EIA bez dostatočného zdôvodnenia, najmä pokiaľ ide o skládky odpadov. AZZZ SR sa zasa snaží presadiť úľavu pre zberné dvory a navrhuje presnejšie definície pre zariadenia na spracovanie odpadov. ÚSZPO upozorňuje na potrebu zohľadniť pokročilé technológie ako chemickej recyklácie a navrhuje ich zaradenie do správnej kategórie posudzovania vplyvov.
 • Diskutuje sa aj o zmenách týkajúcich sa recyklácie stavebného odpadu a zneškodňovania odpadov tepelnými postupmi. ÚSZPO sa obáva, že novela nezohľadňuje technologický pokrok a môže spomaliť rozvoj pokročilých metód recyklácie. Organizácie zdôrazňujú potrebu presnejších definícií a jasnejších kritérií pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.