30 rokov cestnej dopravy na Slovensku

„Minulosť, prítomnosť a budúcnosť emisií“

30 rokov cestnej dopravy na Slovensku

Cestná doprava je významným zdrojom skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Napriek zlepšujúcej sa účinnosti motorov vo vozidlách v poslednom desaťročí a nedávnemu výraznému technologickému pokroku, ktorý znižuje emisie, je sektor cestnej dopravy stále zodpovedný za takmer 25 % európskych a 18 % slovenských emisií skleníkových plynov. Emisie znečisťujúcich látok z cestnej dopravy na mnohých miestach, popri priemyselnej činnosti a vykurovaní, viedli k vyššej koncentrácií ako sú povolené normy EÚ. Aj keď zlá kvalita ovzdušia a zmena klímy sú úplne odlišné javy, každý z týchto javov významne poškodzuje zdravie, životné prostredie alebo oboje.

Na kontrolu emisií je potrebný komplexný pohľad. Aj keď prístup orgánov bol správny a zodpovedný, je zrejmé, že na lepšie rozhodovanie a zásah zákonodarcov, spoločnosti a automobilového priemyslu je potrebný celkovejší (komplexnejší) náhľad. Komplexný pohľad je potrebný na spoločné naplánovanie kurzu smerom k znižovaniu emisií a zároveň plneniu svojej funkcie a požiadaviek spoločnosti.

Východiskom k získaniu kontroly nad emisiami je dôkladné pochopenie súčasnej situácie a pochopenie toho ako sa emisné trendy zmenili z kvantitatívneho pohľadu, ale aj z pohľadu zloženia. Na základe oficiálnych zdrojov je možné pripraviť podrobný, úplný a konzistentný súbor údajov o vozidlách a ich aktivite. Tento súbor je základom pre výpočet, čo najpresnejších emisií na národnej úrovni pomocou vysoko pokročilých nástrojov na modelovanie emisií.

 Od roku 1990 sa trojnásobne zvýšil príspevok cestnej dopravy k emisiám CO2 na Slovensku. Na rozdiel od CO2 je príspevok cestnej dopravy iných skleníkových plynov (CH4 a N2O), veľmi malý (menej ako 0,2 %). Napriek poklesu emisií znečisťujúcich látok v cestnej doprave je značné množstvo európskych a aj slovenských miest vystavených úrovniam presahujúcim limity kvality ovzdušia. Na rozdiel od emisií skleníkových plynov, emisie znečisťujúcich látok z dopravy za posledné dve desaťročia poklesli.

Emisie z vozidiel spôsobujú ročne asi ½ milióna predčasných úmrtí v celej EÚ. Odhady vplyvov na zdravie v roku 2018, ktoré možno pripísať vystaveniu znečistenému ovzdušiu časticami PM2,5 sú zodpovedné za približne 417 000 predčasných úmrtí v celej Európe, z toho asi 379 000 priamo v EÚ a 4 900 úmrtí na Slovensku. Odhadovaný vplyv na predčasnú úmrtnosť vplyvom znečistenia NO2 a ozónom v EÚ je na úrovni 54 000 respektíve 19 400 predčasných úmrtí. Na Slovensku sa odhaduje, že tieto dve znečisťujúce látky majú za následok 40 respektíve 230 predčasných úmrtí.

Prednášku si môžete pozrieť na facebooku alebo youtube.