Chov králikov v domácnostiach na Slovensku

Odbor Emisie a biopalivá realizoval spolu s Agentúrou AKO, štatistické zisťovanie o chove králikov v domácnostiach na Slovensku.

Chov králikov v domácnostiach na Slovensku

Cieľom prieskumu bolo zistiť počet králikov chovaných v slovenských domácnostiach. Tieto informácie sú pre nás dôležité pre doplnenie štatistických údajov a následné skvalitnenie vstupov v oblasti národných inventúr skleníkových plynov a inventúr znečisťujúcich látok. Následne je možné ich reportovať pod Dohovorom o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcim hranice štátov (CLRTAP), Smernicou č 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie a Nariadenia EP a Rady o riadení energetickej únie č. 2018/1999 v článku 26(2).

V Slovenskej republike dosiaľ neexistovali základné dáta o počte chovateľov králikov v domácnostiach. Agentúra AKO navrhla kombinované hybridné riešenie zberu dát metódou CAWI (online zisťovanie), v ktorom je cca 10 000 členov, s otázkou – či majú (chovajú) v domácnosti králika/y. Tým, ktorí v rámci skríningu odpovedali, že chovajú králika/y, boli následne položené aj otázky z nášho dotazníka. Takýmto spôsobom bolo získaných 250 odpovedí, teda vhodných respondentov do druhého kola zisťovania. Druhé kolo bolo realizované telefonickou metódou (metóda CATI), v ktorej bola oslovená reprezentatívna vzorka dospelej populácie SR (N=1 000 dospelých obyvateľov SR) s rovnakou otázkou – či chovajú králika/y. Touto metódou bol zistený percentuálny podiel výskytu chovateľov králikov v populácii SR. Predpokladali sme, že z reprezentatívnej prieskumnej vzorky 1 000 respondentov, prostredníctvom skríningu získame 10-50 vhodných respondentov (chovateľov králikov). Finálne sa podarilo získať odpovede od 83 respondentov, čo je veľký úspech.

Z prieskumu vyplýva, že cca 8,3 % slovenských domácností chová králiky (3 % pre potešenie, 0,4 % na výstavy, 4,9 % na mäso), z toho väčšina je chovaná na vidieku (61 %), nasleduje chov v mestách (35 %) a 4 % domácností uviedlo obe možnosti.

V pripravenom dotazníku sme sa zaujímali aj o regionálne zastúpenie domácností a spôsob chovu králikov (voľný výbeh, ustajnenie). Z výsledkov vyplynulo, že ustajnenie s obmedzením pohybu je prevládajúci spôsob chovu. Ustajnenie bez obmedzenia pohybu je vyššie v mestách v porovnaní s vidiekom, pričom v domácnostiach, ktoré uviedli obe možnosti, voľný chov absentuje. Výsledky si môžete pozrieť v pripravenej grafike.