EMISNÁ INVENTÚRA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK 2022

Dnes, 15.3.2022 bola do EHK OSN a EK zaslaná nová emisná inventúra znečisťujúcich látok za Slovenskú republiku za rok 2022. Zároveň s novou inventúrou bola zaslaná aj sprievodná správa k inventúre.

EMISNÁ INVENTÚRA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK 2022

Informatívna správa o inventarizácii znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia (SK IIR) je oficiálnym dokumentom, ktorý je predkladaný Slovenskou republikou podľa Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Dohovor LRTAP). Od prijatia Smernice (EÚ) 2016/22841 o znižovaní národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (NECD) predstavuje táto správa aj oficiálny dokument, ako to vyžaduje táto smernica. Spolu so správou sa predkladajú aj samotné časové rady emisií za roky 1990 - x-2.

Emisie oxidov dusíka majú neustále klesajúcu tendenciu a neprekračujú emisné stropy stanovené smernicou. Od roku 2005 sa emisie znížili o 42 %, čím Slovensko splnilo svoj záväzok pre túto znečisťujúcu látku stanovený Smernicou NEC 2016/22848/EÚ na obdobie rokov 2020-2029. Cestná doprava zostáva hlavným prispievateľom k tejto znečisťujúcej látke v celom časovom rade a emisie v tomto subsektore klesajú len pomaly.

Emisie NMVOC majú taktiež klesajúcu tendenciu, aj keď najvýraznejší pokles nastal v období rokov 1990-2000. Hlavným zdrojom NMVOC v SR je vykurovanie domácností, ktoré v roku 2020 vyprodukovali 37 % emisií NMVOC. Pokles v období rokov 1990-2000 bol spôsobený predovšetkým poklesom spotreby energie v domácnostiach, ktoré si rekonštruovali domy, resp. aj zvýšenie energetickej účinnosti kotlov.

Trendy emisií SOx do roku 2014 kontinuálne klesali. Od roku 1990 zaznamenali výrazný pokles v dôsledku prísnej legislatívy na ochranu ovzdušia. Klesajúci trend súvisí aj so zložením paliva používaného vo všetkých odvetviach a s tým súvisiacimi legislatívnymi obmedzeniami. V roku 2015 bol ale zaznamenaný výrazný nárast. Tieto emisie pochádzali zo zdroja Slovenských elektrární (SE), konkrétne z uhoľnej elektrárne Nováky. SE zrejme využili posledný rok mimoriadnej výnimky (max. 20 000 hodín prevádzky od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2015) na neuplatňovanie žiadnych emisných limitov a využitia technológií na znižovanie emisií (odlučovače). Následne v roku 2016 emisie výrazne klesli.

Celkový trend emisií amoniaku (NH3) od roku 1990 má stabilne klesajúcu tendenciu až do roku 2011. Nasledujúce roky, až do roku 2015, vykazujú mierny nárast a hlavnou hnacou silou tejto zmeny bol nárast počtu hospodárskych zvierat a aplikácia anorganických dusíkatých hnojív do pôdy.

Emisný trend PM2,5 je výrazne ovplyvnený emisiami pochádzajúcimi z vykurovania domácností. Domácnosti vyprodukovali v roku 2020 viac ako 83 % z celkových emisií PM2,5 na Slovensku. Emisie z domácností súvisia s ich energetickou potrebou,  ktorú ovplyvňujú viaceré faktory, akými sú klimatický faktor, stav rekonštrukcie budov, atď.