Máme nové emisné inventúry

Odbor emisie a biopalivá pripravil správy o emisiách skleníkových plynov a znečisťujúcich látkach za roky 1990 – 2022.

Máme nové emisné inventúry

Záujemcovia o nové emisné inventúry šiestich najdôležitejších skleníkových plynov a 32 emisií znečisťujúcich látok si ich môžu pozrieť, porovnať a stiahnuť z našich grafických výstupov.

V piatok, 15. marca sme zverejnili a zaslali do Európskej komisie novú inventúru emisií skleníkových plynov a novú emisnú inventúru znečisťujúcich látok za roky 1990 – 2022. Súčasťou našej práce sú aj správy o emisiách skleníkových plynov (SVK NIR 2024) a o emisiách znečisťujúcich látok (SVK IIR 2024).

V správach sa dočítate o aktuálnych emisných trendoch dôležitých skleníkových plynov, ako aj znečisťujúcich látok. Dôsledky nevyhnutných hospodárskych zmien súvisiacich s energetickou politikou Európskej únie v dôsledku globálnych kríz a okolností sa prejavili v historicky najvyššom poklese emisií skleníkových plynov v roku 2022 o 50 % oproti roku 1990 a medziročne poklesli celkovo o takmer 10 %. Tento pokles bol spôsobený najmä poklesom emisií v sektore energetika o 10 % a v sektore priemysel o 4 %.

Celkové emisie skleníkových plynov prepočítané na CO2 ekvivalenty podľa GWP100 z Piatej Hodnotiacej správy IPCC 37 052,21 Gg bez záchytov zo sektora LULUCF.

Dobrá správa z inventúry znečisťujúcich látok je, že Slovensko plní svoje záväzky znižovania emisií pre obdobie 2020 – 2029 pre emisie NOx, NMVOC, SOx, NH3 a PM2,5 a neprekračuje úrovne dané pre ťažké kovy a POPs. Spomedzi hlavných znečisťujúcich látok, najvyšší medziročný pokles nastal u emisií zlúčenín síry SOx (15 %), emisií oxidu uhoľnatého CO (14 %) a emisií oxidov dusíka NOx (8 %). Najvyšší pokles emisií oproti roku 1990, bol zaznamenaný pri zlúčeninách síry, SOx, a to 91%.

Priamym dôkazom, že emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok sú navzájom ovplyvnené, je redukcia znečisťujúcich látok zapríčinená znižovaním produkcie emisií v sektore energetika a priemysel. K najkritickejším oblastiam z hľadiska potreby znižovania emisií, stále radíme cestnú dopravu a poľnohospodárstvo.