NA NAŠU PRÁCU O EMISNÝCH ÚČTOCH SA POZREL EUROSTAT

Náš Odbor Emisie a biopalivá je registrovaný v Európskom štatistickom systéme ako poskytovateľ údajov o emisných účtoch do ovzdušia priamo do EUROSTAT-u od roku 2011.

NA NAŠU PRÁCU O EMISNÝCH ÚČTOCH SA POZREL EUROSTAT

Peer-review sa konalo v dňoch 19-23. júna 2023 na ŠÚ SR, pričom v stredu 21. 06. 2023 bol auditovaný priamo Odbor Emisie a biopalivá (ONA=Other National Authority) SHMÚ, ktorý je ako jediný odbor z SHMÚ dodávateľ oficiálnych štatistických údajov do Európskej štatistiky – AEA-Emisné účty do ovzdušia v rámci nariadenia EUROSTAT č. 691/2011.

Audit OEaB prebehol hladko, pred samotným peer-review sme pripravili samo-hodnotiaci dotazník, ktorý sa v predstihu odoslal komisii. Na samotné stretnutie sme pripravili prezentáciu o našich postupoch a implementovaní Kódexu pre národné štatistické systémy v rámci reportovania Európskej štatistiky a následne sme zodpovedali viacero otázok komisie.

V piatok 23. 6. 2023 som sa zúčastnila ukončenia peer-review a predbežného vyhodnotenia s tým, že správa z peer-review príde na pripomienkovanie v priebehu 14 dní a budeme sa k nej mať možnosť vyjadriť.

Celkové zhodnotenie:

-              Komisia hodnotiteľov ocenila otvorenú diskusiu počas týždňa s ONAs, ktorá hlavne súvisela s kapacitami a zdrojmi potrebnými pre reportovanie štatistických údajov, príprave štatistických produktov a ich zverejňovanie. Kódex správnej praxe je, ako pripomenula komisia hodnotiteľov, veľmi ťažké implementovať na úrovni ONAs, a preto by mal byť ŠÚ SR nápomocný pri jeho implementovaní a dodržiavaní.

-              ŠÚ SR by mal adresovať nové požiadavky a relevantné zdroje a investície na ich plnenie pre ONAs

-              ŠÚ SR by mal pozývať zástupcov ONAs na interné audity štatistických systémov na národnej úrovni

-              ŠÚ SR by mal vyvinúť „user friendly“ IS pre všetky aktivity súvisiace s Európskou štatistikou

-              ŠÚ SR a ONAs by mali viac zapojiť verejnosť do používania výstupov a údajov, mal by byť zriadení „public council“ pozostávajúci z neziskových organizácií, stavovských a priemyselných organizácií a zainteresovanej verejnosti a pravidelne oboznamovať verejnosť so svojou aktivitou, aby zvýšil rozsah používateľov štatistiky

-              ŠÚ SR a ONAs by mali zviditeľňovať kalendár vydaní štatistických údajov na svojich webstránkach, aby verejnosť bola včas a pravdivo informovaná. Podľa hodnotiteľov, prístup ku všetkým výstupom vytvoreným v rámci národného štatistického systému s uvedením dátumu ich zverejnenia uľahčuje prácu používateľom tým, že im umožňuje lepšie plánovať prácu a zvyšuje transparentnosť a dôveryhodnosť národného štatistického systému. Všetky európske štatistiky by mali mať výrazný, jasne viditeľný a ľahko dostupný kalendár zverejňovania, ktorý by podporoval šírenie ich štatistických údajov na ich webovej stránke. Zatiaľ čo toto je prípad Slovenského štatistického úradu, ostatné kontrolované národné orgány by mali zlepšiť viditeľnosť európskej štatistiky, ktorú vytvárajú.

-              Záverečnú správu s výsledkami peer-review, odporúčaniami, ako aj plán zlepšenia zverejníme v priebehu októbra.