NOVÁ EMISNÁ INVENTÚRA, PROJEKCIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

Dňa 15. 03. 2023 bola do EÚ a EHK OSN odoslaná nová emisná inventúra a projekcie znečisťujúcich látok a sprievodná správa za obdobie 1990-2021.

NOVÁ EMISNÁ INVENTÚRA, PROJEKCIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

Náš odbor aj tento rok načas odoslal emisné inventúry a projekcie emisií znečisťujúcich látok za Slovenskú republiku pod Dohovorom LRTAP a Smernicou NEC za obdobie 1990-2021. Súčasťou balíka reportovaného k 15. 03. 2023 bola aj sprievodná správa k inventúram (IIR), ktorá poskytuje informácie najmä o emisných trendoch, úrovni plnenia záväzkov Slovenskej republiky a metodických postupoch.

Môžeme skonštatovať, že v súčasnosti SR plní svoje záväzky znižovania emisií pre obdobie 2020-2029 pre látky NOx, NMVOC, SOx, NH3 a PM2,5 a neprekračuje úrovne dané pre ťažké kovy a POPs.

K najkritickejším oblastiam z hľadiska znižovania emisií stále radíme cestnú dopravu a poľnohospodárstvo.