Nová správa o emisiách 2021

Náš odbor pripravil novú Správu o emisiách 2021 v slovenskom jazyku určenú pre odbornú aj laickú verejnosť.

Nová správa o emisiách 2021

Náš odbor pripravil úplne novú Správu o emisiách 2021 v slovenskom jazyku určenú pre všetkých, ktorých zaujíma téma emisií skleníkových plynov, znečisťujúcich látok do ovzdušia, téma zmeny klímy, adaptácií na zmenu klímy a kvality ovzdušia. Správa obsahuje aj informácie o biopalivách a biokvapalinách a o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia na Slovensku za rok 2019.

Správu si môžete prečítať tu.

Aktualizáciu správy s novým zoznamom stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za rok 2020 očakávajte koncom roka 2021.