NOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM NÁRODNÉHO REGISTRA ZNEČISŤOVANIA

V júni 2022 bol ukončený projekt „Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania“ financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V rámci projektu bol dodaný nový informačný systém s webovým rozhraním pre verejnosť.

Portál pre verejnosť bol spustený 13. júna 2022. Z databázy NRZ je možné vyhľadávať pomocou viacerých vyhľadávacích funkcií, alebo rovno prehliadaním cez mapové zobrazenie prevádzkarní. Údaje sú dostupné od roku 2007 po rok 2020, údaje za rok 2021 budú zverejnené v decembri 2022.

Nový IS NRZ má aj webové rozhranie pre oznamovateľov – prevádzkovateľov, ktorí majú povinnosť oznamovať do NRZ v zmysle zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje za oznamovací rok 2022 bude už možné oznámiť prostredníctvom Portálu pre oznamovateľov. Postup registrácie, resp. prihlasovania bude komunikovaný do konca roka 2022.