REFUREC's 28th workshop

Workshop REFUREC, ktorý sa konal tento rok v Helsinkách, zjednotil účastníkov z 23 krajín a viedol k dôležitým diskusiám o implementácii európskych smerníc a fungovaní európskej databázy (UDB) v rámci obnoviteľných zdrojov energie.

REFUREC's 28th workshop

V rámci databázy UDB sa diskutovalo o výzvach spojených so správnym používaním certifikátov a s nedostatočnou dostupnosťou dát. Účastníci jednotlivých členských štátov si vymenili skúsenosti a riešili problémy s nasadením UDB a s nejasnosťami ohľadom certifikácií a reportovania.

Implementácia smernice RED III v jednotlivých krajinách bola dôležitou témou, pričom sa diskutovalo o potrebe podpory členských štátov. Diskutovalo sa aj o interakcii RED III s existujúcimi systémami, ako je ETS a potrebe zlepšenia zaznamenávania dát, najmä v leteckej a lodnej doprave. Rastúce obavy ohľadom podvodov spojených s hydrogenačným rafinovaným rastlinným olejom (HVO) boli zdôraznené, podčiarkujúc potrebu spolupráce medzi krajinami. Účastníci identifikovali spoločné výzvy a diskutovali o možnostiach ich riešenia.

Plánovanie budúcich workshopov a výmena agendy boli dôležitým aspektom diskusií.

Workshop umožnil vzájomnú výmenu skúseností a identifikáciu oblastí na zlepšenie. Diskutovalo sa aj o možnostiach posilnenia legislatívnych rámcov a podpore inovácií v oblasti obnoviteľnej energie či o stratégiách a iniciatívach na zlepšenie implementácie európskych smerníc a koordinácii medzi krajinami. Účastníci zhodnotili aktuálny stav a hľadali spoločné riešenia pre výzvy spojené s obnoviteľnou energiou. Členské štáty sa zhodli na potrebe ďalšej spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi na úrovni implementácie a monitorovania cieľov.