Rozbiehame štatistické zisťovanie v domácnostiach 2022

Vieme čím kúrime, v čom kúrime a ako kúrime?

Rozbiehame štatistické zisťovanie v domácnostiach 2022

Pri spaľovaní tuhých palív v domácnosti nám okrem žiaduceho tepla vznikajú plynné a tuhé znečisťujúce látky (označované ako emisie alebo aj spaliny), ktoré unikajú do ovzdušia. Tieto emisie z domáceho vykurovania prispievajú v značnej miere ku zhoršeniu kvality ovzdušia. Za najzávažnejšie z hľadiska vplyvov na zdravie sa v súčasnosti považujú najmä tuhé znečisťujúce látky. Presnejšie povedané, ide o frakcie, ktoré sa podľa veľkosti delia na tuhé častice PM10 a jemné prachové častice PM2.5. Tieto znečisťujúce látky majú škodlivé účinky na zdravie ľudí.

Zatiaľ čo väčšie častice môžu spôsobiť iba podráždenie horných dýchacích ciest, menšie častice sa usadzujú hlbšie v pľúcach a dokážu prenikať aj do krvného obehu. Využívanie zastaraných spaľovacích zariadení, alebo nevhodné spôsoby kúrenia, prispievajú k zvýšenej produkcii emisií. Čo vypustíme hore komínom a následne dýchame závisí od toho, čím kúrime (typ paliva), v čom kúrime (typ zariadenia, kotla, piecky) a samozrejme aj ako kúrime.

V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky pripravil Odbor Emisie a biopalivá dotazník, ktorým oslovujeme 6 650 vybraných domácností na Slovensku vo všetkých regiónoch. Štatistické zisťovanie zamerané na individuálne vykurovanie rodinných domov sa rozbieha 1. júla 2022, v takomto rozsahu sa uskutoční na Slovensku prvýkrát a zber údajov zabezpečí Štatistický úrad SR.

Zber týchto údajov sa vykonáva už po tretíkrát (prvýkrát je s presnosťou na úroveň krajov). Údaje a informácie zistené v predchádzajúcich dvoch zberoch boli využité v podkladových štúdiách pre viaceré dotačné mechanizmy zamerané na podporu domácností za účelom znižovania emisií. Tohtoročný zber údajov je realizovaný v rámci programu "LIFE IP - Zlepšujeme kvalitu ovzdušia". Podrobnejšie informácie o tomto programe nájdete na webovej stránke https://www.populair.sk/sk. Do pozornosti tiež dávame program "Zelená obnova rodinných domov", v rámci ktorého budú mať majitelia starších rodinných domov možnosť získať finančný príspevok na obnovu domu. Informácie o jednotlivých výzvach na poskytnutie dotácie sú zverejnené na stránke https://www.obnovdomov.sk/.

Viac informácií o zberoch a využívaní údajov je možné nájsť na našej stránke, v časti Projekty alebo Emisie z domácností. Informácie o predmetnom zisťovaní nájdete j na stránke Štatistického úradu SR.

Ďakujeme všetkým za podporu a spoluprácu!