Slovensko má predbežnú emisnú inventúru skleníkových plynov za rok 2021

Nariadenie EP a Rady o riadení energetickej únie č. 2018/1999 v článku 26(2) ukladá členským štátom Európskej únie najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku zverejniť svoje predpokladané emisie skleníkových plynov za predchádzajúci rok.

Slovensko má predbežnú emisnú inventúru skleníkových plynov za rok 2021

Slovensko pripravilo na základe národnej metodiky a sektorových expertov predbežnú bilanciu emisií za rok 2021 a táto bilancia nepotvrdila klesajúci trend emisií z predchádzajúceho roka. Medziročne emisie narástli o viac ako 10 % (2020-2021).

Nárast emisií skleníkových plynov bol spôsobený viacerými faktormi, jedná sa napríklad o nábeh vysokej pece v spoločnosti U. S. Steel, a. s. Košice, ktorá bola odstavená v predchádzajúcich rokoch kvôli rekonštrukcii, ale aj vysoký nárast spotreby motorových palív a hlavne motorovej nafty v cestnej doprave. Zdá sa, že vysoký rast v doprave, čiastočne stlačený kovidovým obdobím je preč a krivka sa opäť vrátila na svoju pôvodnú stúpajúcu trajektóriu. Uvidíme, či s emisiami pohnú súčasné vysoké ceny energií a palív, to však až budúci rok.

Konečné čísla emisií za rok 2021 s presnosťou ±2 % budú známe začiatkom roku 2023.