Účasť na 4. Clean Air Forum

Clean Air Forum poskytuje príležitosť zdieľať skúsenosti, najlepšie postupy a nové prístupy k ochrane ovzdušia. Diskutujú sa otázky ako emisie z dopravy, priemyslu, domácností a poľnohospodárstva, ako aj opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a podpora udržateľných technológií.

Účasť na 4. Clean Air Forum

Taktiež môže slúžiť na podporu implementácie a monitorovanie politík EÚ v oblasti ovzdušia, ako aj na informovanie verejnosti o vplyve znečistenia ovzdušia na zdravie a životné prostredie. Majú za cieľ vytvoriť priestor na otvorený dialóg a spoluprácu medzi rôznymi zainteresovanými stranami s cieľom dosiahnuť lepšiu kvalitu ovzdušia v celej Európskej únii.

Tento ročník Clean Air Forum hostilo najväčšie európske prístavné mesto Rotterdam. Hlavnou témou konferencie bola udržateľná mobilita a inovácie v námornej doprave. Nielen Holandsko, ale aj Nemecko, prezentovali svoje úspešné opatrenia na redukciu emisií, ktoré prinesú lepšiu kvalitu ovzdušia. Rozširovanie cyklotrás, motivovanie ľudí k presadzovaniu hromadnej dopravy, "carsharing", "bikesharing" a budovanie nízkoemisných zón sú najzaujímavejšími opatreniami, vrátane prebudovania miest na tzv. 15-minútové mestá, kde je všetko potrebné dostupné v krátkej vzdialenosti a nie je potrebné používať autá. Úspešnú implementáciu týchto opatrení predstavilo ministerstvo dopravy Baden-Württemberska, ktoré ďaleko prekročilo rámec smerníc a manuálov EÚ pre kvalitu ovzdušia. Ide o ešte väčší úspech, pretože hlavné mesto Stuttgart patrí k významným mestám sveta vo výrobe automobilov a v danej nemeckej spolkovej krajine bola silná individuálna automobilová doprava. Dôležité je zdôrazniť výrok, že verejná osobná doprava musí byť za každých okolností dotovaná zo strany samosprávy a štátnej správy.

Zamestnanci OEaB mali aj tento rok príležitosť zúčastniť sa na tomto podujatí. Celkovo možno povedať, že účasť na konferencií bola prínosná z hľadiska získania nových informácií o smerovaní Európskej únie a návrhov dostupných opatrení v oblasti udržateľnej mobility a námornej dopravy. Vďaka týmto opatreniam bude možné dlhodobo a udržateľne zlepšiť kvalitu ovzdušia v Európe a vo všetkých členských štátoch. Najdôležitejším panelom bol panel pre revíziu smernice o kvalite okolitého ovzdušia. Splnenie sprísnených limitov bude pre Slovenskú republiku náročné, novinkou bude zahrnutie metánu do bilancie znečisťujúcich látok. Presný mechanizmus reportingu žiaľ nebol predstavený. Je potrebné túto agendu ďalej sledovať.

Záznam všetkých diskusií je možné vzhliadnuť tu: https://eucleanairforum.wmhproject.events/en/video-recordings