Zasadnutie skupiny pre systémy mobility v rámci siete EIONET

Sieť EIONET (Európska environmentálna informačná a pozorovacia sieť) je sieťou zastrešujúcou národných expertov z 38 členských a spolupracujúcich krajín koordinovaných Európskou environmentálnou agentúrou (EEA). EEA a EIONET zhromažďujú a rozvíjajú údaje, poznatky a rady pre tvorcov politík o životnom prostredí Európy. Aj zamestnanci odboru Emisie a biopalivá sú členmi viacerých skupín tejto siete.

Zasadnutie skupiny pre systémy mobility v rámci siete EIONET

V dňoch 8. a 9. februára sa v centrále EEA v Kodani uskutočnilo prvé stretnutie novej skupiny siete EIONET pre Mobility Systems, ktorého sa zúčastnil náš kolega Ján Horváth. Počas dvojdňového stretnutia odznelo niekoľko zaujímavých prezentácií na rôzne témy, ako napríklad nové technológie pre námornú dopravu, regionálne modely znižovania emisií pomocou nemotorovej dopravy, alebo vplyv práce z domu (na diaľku) na emisie z dopravy. Z nášho pohľadu boli zaujímavé najmä prezentácie o sociálnych a environmentálnych aspektoch práce z domu (na diaľku) a modelovanie aktívnych spôsobov (nemotorovej) dopravy vo Fínsku.

Príspevok o sociálnych a environmentálnych aspektoch práce z domu (na diaľku) prezentovala Martina Bisello z EUROFOUND (Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok). Podľa výsledkov ich výskumu v roku 2022 pracovalo aspoň čiastočne z domu v celej EÚ 22 % ľudí, čo je výrazný nárast oproti roku 2019, kedy to bolo len 11 %. Pravidelne a dlhodobo pracovalo z domu 12,3 % ľudí a oproti roku 2019 ide o nárast o 9 %. Ľudia pracujúci z domu majú tendenciu sa následne sťahovať ďalej od mesta a teda pozitívny efekt je často znižovaný frekvenciou dochádzania do práce a jeho spôsobom. Až 37 % pracovných pozícií v rámci EÚ je možné vykonávať na diaľku. Práca z domu spôsobuje viac jázd mimo minimálnej potreby, ako je dochádzanie do práce, čo je najmä cesta za nákupmi alebo častejšie používanie auta viacerými členmi domácnosti. Znížený pozitívny efekt na emisie je spôsobený aj zvýšenou spotrebou energií v domácnostiach. V prípade miesta práce (väčšinou úrady) je taktiež otázna úspora energií, ktorá závisí od toho, či ostane otvorené každý deň alebo len v určitých dňoch. Napriek tomu zistili v Írsku, že práca z domu má stále pozitívnejší vplyv na znižovanie emisií ako denné dochádzanie do práce.

O výsledkoch modelovania aktívnych spôsobov dopravy vo Fínsku informovala členov skupiny Emilia Suomalainen. Projekt sa týkal využitia cyklodopravy, ako cesty výrazne znížiť emisie z dopravy. Pomocou anglického modelu www.pct.bike, ktorý upravili pre fínske potreby, modelovali cyklodopravu v Oulu na severe Fínska. Hlavné body úpravy modelu spočívali v sezónnosti, teplote ovzdušia, snehovej pokrývke a gradientu (prevýšenia). Model je postavený na regionálnych rozdieloch a je potrebné ho nastaviť samostatne pre každý sledovaný región. Vedci zistili, že deti nemajú problém urobiť dlhšie cesty do školy, ale v prípade dospelých sa vzdialenosť, ktorú sú ochotní cestovať bicyklom, výrazne skracuje. Fínsko pracuje s opatrením, v ktorom chce 30 % dopravy na dochádzanie do školy/práce presunúť na bicykel.

Stretnutia v rámci EIONET siete pomáhajú spoločne posúvať hranice vedomostí a skvalitňujú tým aj prácu na odbore Emisie a biopalivá.