Zlepšenie emisných účtov z dopravy: Druhá fáza ukončená

Dňa 30.12.2022 bola reportovaná druhá a záverečná časť správy o metodickom postupe tvorby nových korešpondenčných matíc pre cestnú dopravu, slúžiacich alokáciu emisií do emisných účtoch (AEA) a alokáciu palív do účtov fyzických energetických tokoch (PEFA).

Zlepšenie emisných účtov z dopravy: Druhá fáza ukončená

Projekt pomohol identifikovať potenciálne zdroje údajov a skombinovať ich na vytvorenie modelu cestnej dopravy, ktorý zahŕňa údaje o štruktúre vozového parku, najazdených kilometrov jednotlivých typov vozidiel, pohonných hmotách používaných na prepravu a ďalšie parametre. Tieto údaje sú veľmi užitočné pri prideľovaní emisií do NACE rev. 2 kategórií a kategórií domácností, ako aj na odhad emisií pre národné inventarizácie a projekcie, ktoré sú veľmi dôležité pre rozvoj nových politík a opatrení na zníženie emisií.

Informácie získané porovnaním účtov AEA a PEFA sú cenným základom pre ďalšie a komplexnejšie analýzy a ich výstupy môžu byť použité pre tvorcov politík na Slovensku. Tieto analýzy pomáhajú správne zacieliť podporné a dotačné mechanizmy na aktivity s vyššou HPH a naopak nemotivovať aktivity s negatívnym vplyvom na životné prostredie a nízkou pridanou hodnotou.

Pre viac informácií kliknite tu.