Zúčastnili sme sa valného zhromaždenia IPCC

V termíne 16. až 19. januára sa uskutočnilo v Istanbule ustanovujúce valné zhromaždenie IPCC k 7. hodnotiacemu cyklu, za aktívnej prítomnosti Slovenska prostredníctvom zástupcu tímu OEaB.

Zúčastnili sme sa valného zhromaždenia IPCC

Zasadnutie bolo prvým v siedmom hodnotiacom cykle a malo osobitný význam, pretože sa rozhodlo o vedeckom pracovnom programe IPCC na nasledujúcich sedem rokov. Účasť na valnom zhromaždení IPCC umožnila aktívne zasiahnuť a formovať nastavenie procesov pre siedmy hodnotiaci cyklus. 

Na 60. Valnom zhromaždení IPCC sa rozhodlo o vedeckom programu práce pre 7. hodnotiaci cyklus (AC7):

 • 2027: Špeciálna správa o zmene klímy a mestách (rozhodnutie z roku 2016 potvrdené)
 • 2027: Metodologická správa o krátkodobých klimatických látkach - SLCF (rozhodnutie z roku 2019 potvrdené)
 • 2027: Metodologická správa o odstránení oxidu uhličitého (CDR), využití a skladovaní oxidu uhličitého (CCUS)
 • Časový plán na stanovenie Siedmej hodnotiacej správy (AR7):
  • WG I: Fyzikálny základ klímy
  • WG II: Dopady, adaptácia a zraniteľnosť, vrátane samostatného produktu revidujúceho a aktualizujúceho technické usmernenia IPCC z roku 1994 o dopadoch a adaptácii, vrátane ukazovateľov, metrík a metodológií adaptácie
  • WG III: Zmierňovanie zmien klímy
 • Koncom roku 2029: Súhrnná správa 7. hodnotiaceho cyklu

Diskusie o pracovnom programe IPCC sa zameriavali na otázku, či a ako reagovať na požiadavky zmluvných strán Parížskej dohody na IPCC poskytnúť vedecké informácie ku "Global Stocktake 2" (Rozhodnutie 1/CMA.5, §184), ako aj pre Globálny cieľ pre adaptácie (3/CMA.4 §21 a L.18/CMA.5 §38(d)). GST má päťročný cyklus, zatiaľ čo cykly IPCC zvyčajne trvajú okolo sedem rokov. Väčšina krajín sa zhodla na tom, že pre IPCC je dôležité reagovať na tieto výzvy. Valné zhromaždenie sa nedokázalo dohodnúť na príprave špeciálnej správy o najnovších politicky relevantných témach pre GST 2, ktorá by mohla slúžiť ako včasný a vyvážený príspevok. Dôvody boli v chýbajúcom konsenze, či je zameraná špeciálna správa vhodným formátom pre príspevok IPCC ku GST 2, a tiež vo veľmi odlišných postojoch k témam relevantným pre GST. Preto sa veľa krajín vrátane ČŠ EÚ zhodlo na stanovisku, že poskytnutie komplexného súboru hodnotiacich správ jednotlivých pracovných skupín (AR7) je vhodnejšie, aj keď ich publikácia do GST 2 do roku 2028 vyžaduje veľmi náročný časový plán kvôli ich väčšiemu rozsahu.

Rozhodnutie nezahŕňa konkrétny časový rámec pre vytvorenie správ pracovných skupín. Týmto hrozí, že IPCC nedodá komplexný súbor správ pracovných skupín včas pre GST 2. Vedenie IPCC bolo vyzvané, aby vypracovalo podrobný časový harmonogram pre správy pracovných skupín na ďalšie zváženie na nasledujúcom Valnom zhromaždení IPCC. Časový rámec „koncom roku 2029“ pre Súhrnnú hodnotiacu správu by umožnil doručiť správy pracovných skupín do roku 2028 a včas pre GST 2, hoci možno nie všetky pre technickú fázu, ktorá končí v polovici roku 2028.

 

Krajiny ešte čakajú náročné rokovania, kým budú môcť definitívne začať naplno pracovať krajinami nominovaní experti vo všetkých pracovných skupinách.