Čo je to Global Stocktake?

V roku 2021 začal proces zvaný Global Stocktake. Čo to teda je, ako prebieha, čo bude jeho výsledkom a dôsledkom?

Čo je to Global Stocktake?

Global Stocktake (GST) alebo aj globálna inventarizácia Parížskej dohody (PA) je proces, pri ktorom sa hodnotí úroveň implementácie Parížskej dohody s cieľom zhodnotiť globálny pokrok pri dosahovaní účelu a dlhodobých cieľov PA, konkrétne jej článku 14. V Katoviciach počas COP 21, ktoré slúžilo zároveň aj ako summit zmluvných strán Parížskej dohody (CMA 1-3), boli dohodnuté spôsoby a zdroje vstupov pre GST v rozhodnutí 19/CMA.1.

 

Čo je Global Stocktake?

Prvé GST má prebiehať od roku 2021 do roku 2023 a má sa opakovať následne každých 5 rokov.  GST má uľahčiť hodnotenie pokroku v troch tematických oblastiach:

  1. Mitigácia (zmierňovanie dopadov)
  2. Adaptácia
  3. Prostriedky implementácie a podpory

GST má zohľadňovať aj sociálne a ekonomické dôsledky odvetných opatrení (Response measures) a úsilia o riešenie strát a škôd (Loss & Damage). Dôležitými aspektami, ktoré sa berú do úvahy pri hodnotení, je aj rovnosť a najlepšia dostupná veda a jej prierezovosť všetkými témami GST.

GST je určená na zvýšenie ambícií akcií a podpory kolektívneho riešenia zmeny klímy bez zamerania sa na jednotlivé krajiny alebo skupiny krajín. Výstupy GST budú pozostávať z kľúčových politických odkazov a odporúčaní, osvedčených postupov, nových príležitostí a ponaučení pre všetky tematické oblasti bez toho, aby boli normatívne pre politiku.

GST je navrhnutá tak, aby dokončila svoju prácu pred začiatkom každého nového cyklu národne stanovených príspevkov (NDC). To umožňuje zmluvným stranám vziať do úvahy výstupy kolektívneho hodnotenia pri formulovaní a predkladaní následných NDC.

Časová os prvého GST

Zdroj: UNFCCC

Prvé kolo expertného okrúhleho stola pre zhodnotenie implementácie Parížskej dohody začalo na 56. rokovaní podporných orgánov k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne v júni 2022.

Delegácie prostredníctvom svojich zvolených zástupcov zhodnotili doterajší proces a pripomenuli dôležitosť konštruktívneho dialógu, v ktorom sa každý hlas počíta a každá strana je vypočutá. Na GST sa diskutovalo o mitigačných (cesta od fosílnych palív) a adaptačných témach, o stratách a škodách, ako aj o odvetných opatreniach pre najzraniteľnejšie regióny.

V téme adaptácií delegácie zdôraznili, že je potrebné podporovať najnovšie vedecké poznatky tak, ako boli predstavené práve v roku 2022 v Šiestej hodnotiacej správe IPCC. Diskusie pri okrúhlom stole k budovaniu kapacít, technológiám a financiám sa vedú spoločne, keďže navzájom súvisia.

Súčasťou prvého kola GST bolo aj podujatie pod názvom svetová kaviareň (worldcafé), v rámci ktorej bola diskusia uvoľnenejšia, menej sa rokovalo a viac sa diskutovalo medzi delegáciami, predstaviteľmi IPCC a neziskovými organizáciami.

Vôbec prvá globálna inventarizácia bola uzavretá na Konferencii OSN o zmene klímy (COP28) na konci roku 2023. Globálna inventarizácia je proces, v rámci ktorého krajiny a zainteresované strany vidia, ako spoločne dosahujú pokrok pri plnení cieľov Parížskej dohody. Vieme, že nie sme na ceste obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia. Okno pre zmysluplnú zmenu sa zatvára a je čas konať.

Všeobecné správy z prvej GST sú:

Lídri zdôraznili, že svet čelí bezprecedentnej výzve v dôsledku klimatických zmien. Parížska dohoda podnietila globálnu klimatickú akciu zo strany vládnych a mimovládnych zainteresovaných strán s pozitívnym pokrokom pri dosahovaní jej cieľov. Stále sme však mimo trajektórie. Existuje naliehavá potreba zmeny paradigmy, prijatia holistického prístupu k úspešnému riešeniu zmeny klímy, ktorý urýchľuje ambície, opatrenia a podporu v rámci celej agendy.

Zdôraznili, že GST je príležitosťou na riešenie nedostatkov a informovanie o lepšom vykonávaní opatrení v oblasti klímy a cieľov trvalo udržateľného rozvoja. To zahŕňa pokrok v oblasti efektívnych a implementovateľných národne stanovených príspevkov (NDC), národných adaptačných plánov (NAP) a všetkých ostatných klimatických plánov a politík, ktoré sa riadia spravodlivosťou, najlepšou dostupnou vedou a sú v súlade so zásadami spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti a príslušných schopností vzhľadom na vnútroštátne okolnosti.

Vedúci predstavitelia zdôraznili dôležitosť komplexnej, transformačnej, multisektorovej a celospoločenskej reakcie na opatrenia v oblasti klímy, ktorá zabezpečí spravodlivý prechod, pričom nikoho nenechá pozadu a zosúladí s úsilím o trvalo udržateľný rozvoj a odstránenie chudoby. Zdôraznili, že je dôležité, aby politiky boli rodovo citlivé a zabezpečili sa integrita všetkých ekosystémov vrátane oceánov, hôr a ochrana biodiverzity.

Uznali, že aj podniky, investori, mestá a regióny, ženy, mládež, domorodé obyvateľstvo a miestne komunity na celom svete zohrávajú kľúčovú úlohu pri implementácii cieľov prostredníctvom inkluzívnych a inovatívnych prístupov na podporu globálneho úsilia pri riešení problémov súvisiacich so zmenou klímy.