Energetika

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora energetika vrátane dopravy a domácností.

Harmonizácia údajov pre inventúru ZL a skleníkových plynov v sektore energetika.

Harmonizácia údajov pre inventúru ZL a skleníkových plynov v sektore energetika.

Emisné inventúry ZL a GHG by mali vychádzať z rovnakých vstupných údajov a parametrov. Keďže obe inventúry vychádzajú z iných legislatívnych pomerov a vyvíjali sa nezávisle od seba, nie je súčasný stav ideálny. Od roku 2018 experti vyvíjajú aktivity, aby inventúry vychádzali z rovnakého základu údajov. Pri sektoroch priemysel, doprava, poľnohospodárstvo a odpady sú aktivitné údaje v oboch inventúrach zhodné, jedinou výzvou sú údaje pre sektor energetika, v ktorej sa stále nedarí údaje zladiť, kvôli rozdielnemu reportovaniu samotných operátorov a štatistických údajov.