Energetika

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora energetika vrátane dopravy a domácností.

Prognózy emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora energetika vrátane dopravy a domácností sa bilancujú do roku 2050. Viac informácií o prognózach emisií zo sektora energetika – spaľovanie fosílnych palív na Slovensku.

Energetika v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023

Energetika v kilotonách

Vyjadrené v kilotonách k 15. 03. 2023

Modelovanie projekcií emisií v energetickom sektore bolo založené na sektorových trendoch a vývoji z modelu CPS a aktualizácia bola vykonaná s prihliadnutím na výsledky modelu TIMES v kategóriách energetiky a priemyslu, ktoré sú zaradené do systému EÚ ETS (napríklad: verejná výroba elektriny a tepla). Proces zdokonaľovania modelovej štruktúry TIMES v sektore energetiky bol doplnený aj o veľké zdroje emisií ako sú výroba ocele a železa, výroba nekovových minerálov, chemická výroba a výroba palív.

V predchádzajúcich rokoch bol na Slovensku zaznamenaný výrazný pokles energetickej náročnosti. Hrubá domáca spotreba energie sa od roku 2001 znížila o viac ako 11 %. Tento pokles je spojený s poklesom spotreby tuhých a kvapalných palív na vykurovanie a s výrazným poklesom v spotrebe zemného plynu, pričom spotreba elektrickej energie je relatívne stabilná. Na druhej strane je viditeľný významný nárast biomasy. Na základe národnej energetickej stratégie do roku 2030 sa očakáva nárast podielu jadrovej energie a OZE na celkovej spotrebe energie.

Kategórie 1.A.1 – energetický priemysel a 1.A.2 – priemyselná energetika sú spolu so sektorom dopravy najväčším zdrojom emisií v energetickom sektore. Pre zníženie emisií v týchto kategóriách sú dôležité systematické zmeny, opatrenia a obmedzenia. V trende emisií sa v kategórii 1.A.1 prejavuje plán na postupné odstavovanie výroby energie z fosílnych palív. Veľký vplyv na všetky druhy emisií bude mať odstavenie uholných elektrární a prechod z tuhých fosílnych palív na zemný plyn a biomasu, alebo iné alternatívne zdroje energie.  

V kategórii 1.A.2 je znižovanie emisií náročnejšou úlohou, keďže výroba energie je v priemyselných prevádzkach previazaná so samotnou technológiou výroby a zmeny si vyžadujú nákladné a komplexné riešenia. Aj to má za následok, že v scenári WEM sa v tejto kategórii počíta so znižovaním emisií len mierne, čo je zapríčinené aj predpokladom zvyšovania produkcie. Výraznejšie znižovanie emisií je v kategórii 1.A.2 vidieť až v scenári WAM, kde sa vo väčšej miere uplatňuje požiadavka nahradenia fosílnych palív a zmenami v technologických postupoch.

Emisie zo spaľovania v sektore služieb a domácností patria do kategórie 1.A.4. Sektor domácností je opísaný samostatne. Projekcie emisií v sektore služieb a ostatné emisie, inde nezaradené (1.A.5), majú mierne klesajúci trend v oboch scenároch bez výraznejšieho rozdielu. Sú ovplyvnené predpokladaným zlepšovaním technického stavu a efektívnosti budov a podporou alternatívnych zdrojov energie. 

Nasledujúce grafy ukazujú pomerné zastúpenie emisií skleníkových plynov alokované v EÚ ETS a v ESR schémach za sektor energetika.

Energetika v EÚ ETS v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023

Energetika v ESR v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023