Poľnohospodárstvo

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora poľnohospodárstvo.

Cieľom revízie metodiky bolo kvantifikovať množstvo vyplaveného dusíka z poľnohospodárskych pôd a spresniť výpočet emisií N2O.

Cieľom revízie metodiky bolo kvantifikovať množstvo vyplaveného dusíka z poľnohospodárskych pôd a spresniť výpočet emisií N2O.

Výsledkom revidovanej metodiky bola identifikácia lokalít, na ktorých dochádzalo k vyplavovaniu dusíka v SR a odstránenie nadhodnotenia emisií N2O v kategórií emisií 3.D.2. 

V roku 2019 sa uskutočnil odborný seminár, ktorého sa zúčastnili zástupcovia dotknutých ministerstiev a vedecko-výskumných inštitúcií. Jedným z cieľov semináru bolo vytvoriť priestor na diskusiu so zúčastnenými expertami k možným návrhom zlepšení prezentovaného postupu.