Poľnohospodárstvo

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora poľnohospodárstvo.

Prognózy emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora poľnohospodárstvo sa bilancujú do roku 2050. Viac informácií o prognózach emisií zo sektora poľnohospodárstvo na Slovensku.

Na základe dostupných informácií boli vypracované dva scenáre vývoja emisií po roku 2020, scenár s existujúcimi opatreniami (WEM scenár) a scenár s dodatočnými opatreniami (WAM scenár). V scenári WEM boli implementované opatrenia prijaté do roku 2020, efekt prijatých opatrení je viditeľný na poklese emisií na úrovni -51 % v porovnaní s rokom 1990. V scenári WEM boli zohľadnené politiky a opatrenia z národných stratégií publikovaných v minulosti. Zoznam použitých politík a opatrení bol prevzatý z Národného programu pre znižovanie emisií znečisťujúcich látok a z Nízkouhlíkovej stratégie Slovenskej Republiky. Aj po implementácii dodatočných opatrení do scenára WAM došlo k poklesu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v porovnaní s rokom 1990 o -57 %. Scenár WEM má vzrastajúci charakter v porovnaní z rokom 2005 o 12 %. Pri WAM scenári došlo k miernemu poklesu emisií o -1 % v porovnaní s rokom 2005. Nárast projekcií emisií pri WEM scenároch po roku 2005 je spôsobený predpokladaným nárastom hektárových výnosov v časti rastlinnej výroby, čo vyvoláva tlak na vyššiu spotrebu aplikovaných dusíkatých hnojív, kompenzácia organickej hmoty a živín do pôdy vo forme aplikovanej hmoty pestovaných rastlín sa taktiež zvýši. Emisie budú rásť aj napriek tomu, že živočíšna výroba – chov zvierat bude stagnovať, resp. nedôjde k významným nárastom stavov hospodárskych zvierat.

Projekcie emisií pre výpočet záväzného redukčného cieľa v rámci paragrafu 5 (3) návrhu zákona o zmene klímy, sa počítal pre emisie skleníkových plynov zo sektoru poľnohospodárstvo. Na základe výsledkov modelovania projekcií emisií, bol navrhnutý cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 10 % v roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. Cieľ bol pripravený podľa scenárov WEM a WAM.

Poľnohospodárstvo v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023

Poľnohospodárstvo v kilotonách

Vyjadrené v kilotonách k 15. 03. 2023