Celkové

Celkové emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok na Slovensku.

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok sa stanovujú medzinárodne uznávanými metodikami, ktoré sú modifikované podľa národných špecifík. Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok sa bilancujú od roku 1990. Viac informácií o metodikách pre stanovenie emisií na Slovensku.

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok sa stanovujú medzinárodne uznávanými metodikami, ktoré sú modifikované podľa národných špecifík. Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok sa bilancujú od roku 1990. Viac informácií o metodikách pre stanovenie emisií na Slovensku.

Inventúra emisií skleníkových plynov je odhadovaná na základe medzinárodne záväznej metodiky opísanej v metodických príručkách Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) z roku 2006. Viac informácií je uvedených priamo v príručke. Od roku 2023 prechádza emisná inventúra na používanie revidovaných metodík z roku 2019, pod názvom IPCC 2019 Refinements. 

Inventúra emisií znečisťujúcich látok sa pripravuje použitím medzinárodne záväznej metodiky opísanej v metodických príručkách EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019. Viac informácií je uvedené priamo v príručke.

Emisné inventúry skleníkových plynov pod UNFCCC a znečisťujúcich látok pod CLRTAP sú pravidelne kontrolované a auditované medzinárodným tímom expertov v rámci revíznych procesov nastavených priamo pod právnymi záväzkami. Pre viac informácií kliknite na záložku Emisie.