Celkové

Celkové emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok na Slovensku.

Trendy emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok sa bilancujú od roku 1990. Viac informácií o trendoch emisií na Slovensku.

Celkové emisie

Aktualizované k 15. 03. 2024; GHG emisie vyjadrené v GWP z IPCC AR5

Trendy emisií skleníkových plynov na Slovensku

Inventúra emisií skleníkových plynov (CO2, CH4, N2O a F-plyny), pod Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy (UNFCCC), predstavuje ročnú bilanciu emisií skleníkových plynov produkovaných na území Slovenskej republiky. Inventúra sa pripravuje každoročne k 15. aprílu, rok-2, od roku 1990 (základný rok pre Slovenskú republiku). Emisie sú počítané sektorovo - energetika (vrátane dopravy), priemyselné procesy (IPPU), poľnohospodárstvo, LULUCF (využívanie pôdy, zmena využívania pôdy a lesníctvo) a odpady. Inventúry emisií skleníkových plynov sú verejne dostupné a možno ich nájsť tu, ako aj na stránkach UNFCCC. Emisie všetkých skleníkových plynov bilancované na území Slovenskej republiky možno vyjadriť v ekvivalentoch CO2 (CO2 eq.) po prepočte pomocou indexu potenciálu globálneho otepľovania (GWP).

Slovenská republika poskytuje informácie o antropogénnych emisiách skleníkových plynov a záchytoch uhlíka, ako sú uvedené v tabuľkách CRF 1990 - 2022 vygenerovaných softvérom CRF Reporter verzie 6.0.10 prostredníctvom .xml súboru, ako súčasť ročnej inventúry skleníkových plynov predloženej 15. januára 2024. Súhrnné údaje o emisiách v GWP podľa Piatej hodnotiacej správy IPCC (AR5) sú uvedené v Národnej inventarizačnej správe 2024.

Celkové národné emisie skleníkových plynov v roku 2022 sa odhadujú na 37 117,27 Gg CO2 eq. bez LULUCF a bez nepriamych emisií a čisté emisie skleníkových plynov boli 29 891,53 Gg CO2 eq., vrátane sektora LULUCF a bez nepriamych emisií. Inventúra emisií skleníkových plynov, vrátane nepriamych emisií, bola 37 156,77 Gg CO2 eq. bez LULUCF a 29 931,03 Gg CO2 eq. s LULUCF. Celkové emisie skleníkových plynov v roku 2022 bez LULUCF výrazne klesli oproti roku 2021. Celkový trend emisií skleníkových plynov na Slovensku je ovplyvnený najmä sektormi energetiky a IPPU a ekonomickým rastom v týchto oblastiach. Emisie klesli o viac ako 49 % oproti základnému roku 1990 (53,6 % bez LULUCF). Pri zahrnutí sektora LULUCF do čistých agregovaných emisií v roku 2022, emisie klesli o viac ako 4 Tg CO2 eq. oproti predchádzajúcemu roku 2021. Emisie skleníkových plynov klesli hlavne v sektoroch energetiky a IPPU, a to v častiach EU ETS ako aj ESD. Klesli najmä v priemyselnom odvetví, výrobe minerálov, chemickom priemysle a metalurgii. Ďalšie informácie nájdete v kapitolách sektorov energetiky a IPPU v správe SVK NIR 2024. Záchyty bez LULUCF v roku 2022 sú o niečo vyššie ako v roku 2021 a tretí rok vyššie ako 7 Tg.

Hlavné zmeny v správe v roku 2024 sú spôsobené prepočtami súvisiacimi s implementáciou Aktualizácie príručky IPCC 2006 z roku 2019, najmä v oblasti fugitívnych emisií z palív (1.B), poľnohospodárstva (3) a odpadov (5). V tejto správe bolo pripravených niekoľko všeobecných zlepšení v transparentnosti a presnosti správy odrážajúce Aktualizáciu príručky.

Najnovšie dostupné projekcie emisií skleníkových plynov navrhujú stabilizáciu emisií ako dôkaz úspešnej implementácie politík a opatrení a ich vplyvu na zlepšenie energetickej intenzity a efektívnosti priemyselnej výroby. Po celé obdobie 1991 - 2022 celkové emisie skleníkových plynov na Slovensku neprerástli úroveň z roku 1990. Hlavný podiel na agregovaných emisiách bez LULUCF v roku 2022 tvoria emisie CO2, ktoré predstavujú približne 85 % z celkovej hodnoty. Podiel emisií CH4 je asi 10 %, emisií N2O približne 3,5 % a emisií F-plynov približne 1,5 % z celkovej hodnoty. Podiel plynov je takmer porovnateľný so štruktúrou základného roku 1990.

Celkové emisie CO2 bez LULUCF a nepriamych emisií v roku 2022 boli odhadnuté na 31 550,24 Gg s 49 % znížením oproti základnému roku. Emisie CO2 klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 o 10 % v dôsledku poklesu v odvetviach energetiky - výrobný priemysel; a sektor IPPU - metalurgia. Celkové emisie CH4 bez LULUCF v roku 2022 boli odhadnuté na 3 775,83 Gg CO2 eq. (134,14 Gg CH4) s poklesom o 55 % v porovnaní so základným rokom. Emisie CH4 klesli oproti predchádzajúcemu roku 2021 o 4 %. Celkové emisie N2O bez LULUCF a nepriamych emisií v roku 2022 boli odhadnuté na 1 309,05 Gg CO2 eq. (4,94 Gg N2O) s poklesom o 60,5 % oproti základnému roku. Emisie N2O sa mierne znížili v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 v dôsledku zníženia emisií v poľnohospodárstve. Celkové emisie F-plynov v roku 2022 boli odhadnuté na 502,15 Gg s nárastom (HFC) viac ako 1,6-krát oproti základnému roku 1990. Trend poklesu je viditeľný v porovnaní s predchádzajúcim rokom a fluktuácie v emisiách HFC sa vyskytujú v súčasnej podobe od roku 2014. Emisie HFC zaznamenali pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom (2021) o 29 %. Emisie F-plynov boli takmer konštantné od roku 2010 kvôli takmer úplnej náhrade plynov HDFC. Ďalším dôvodom zmeny trendu je použitie HFC-32 a HFC-134a v mobilných klimatizáciách (ACs). Chladivo R134a preukázalo pokračujúci rast najmä v dôsledku nárastu používania áut s ACs. Tento trend sa zastavil v roku 2010 v dôsledku menších nákupov áut na Slovensku od roku 2010, čo sa prejavilo menším množstvom HFC-134a na Slovensku.

Celkové skutočné emisie HFC hlásené v kategórii 2.F Produkty ako náhrady pre ODS boli v roku 2022 480,86 Gg CO2 eq. a znížili sa o 29 % oproti predchádzajúcemu roku. Tento pokles je spôsobený nižšími emisiami likvidácie. Tento klesajúci trend je viditeľný po prvýkrát v tomto predložení. Skutočné emisie PFC v kategórii 2.F boli v roku 2022 5,91 Gg CO2 eq. (produkcia hliníka). Emisie SF6 boli v roku 2022 15,38 Gg CO2 eq. Žiadne emisie NF3 sa nevyskytujú na Slovensku. Emisie HFC, PFC a SF6 na Slovensku sú len z používania F-plynov v priemysle (hlavne výroba hliníka, stavebníctvo, stavebníctvo a služby). Slovensko nevyrába žiadne z F-plynu.

Sektor energetiky má najväčší podiel na agregovaných emisiách v roku 2022 a pokrýva približne 25 674,26 Gg CO2 eq. (69 % z celkovej hodnoty), sektor priemyselných procesov pokrýva 7 536,24 Gg CO2 eq. (20 %), sektor poľnohospodárstva približne 1 976,86 Gg CO2 eq. (5 %) a sektor odpadov 1 929,92 Gg CO2 eq. (5 %). Zásoby zo sektora LULUCF boli odhadnuté na úrovni -7 225,74 Gg CO2 eq. v roku 2022, čo znamená, že záchyty sú takmer rovnaké v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Emisie skleníkových plynov z energetického sektora na základe sektorového prístupu v roku 2022 boli odhadnuté na 24 987,10 Gg CO2 eq. bez emisií z dopravy (7 778,85 Gg CO2 eq.). To znamená zníženie približne o 54 % oproti základnému roku a pokles o 8 % oproti predchádzajúcemu roku 2021. Emisie v cestnej doprave vzrástli o 3,4 % v porovnaní s rokom 2021 a o 14 % oproti základnému roku.

Celkové emisie z priemyselných procesov v roku 2022 boli odhadnuté na 7 536,24 Gg CO2 eq. s poklesom o 8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a poklesom o 20 % oproti roku 1990. Pokles sa prevažne vyskytol v priemysle spracovania kovov a chemickom priemysle.

Emisie z poľnohospodárstva boli odhadnuté na 1 976,86 Gg CO2 eq. Ide o pokles 65,7 % v porovnaní so základným rokom a mierne zníženie v porovnaní s úrovňou z predchádzajúceho roka. Poľnohospodárstvo preukazuje najväčší (porovnateľný s energetickým sektorom) pokles emisií od roku 1990, a to najmä v dôsledku výrazného zníženia počtu hovädzieho dobytka a používania syntetických hnojív. V tejto správe boli pripravené prepočty, ktoré odrážajú rozsah implementácie Aktualizácie metodík a nových národných údajov.

Emisie zo sektora odpadov boli odhadnuté na 1 929,92 Gg CO2 eq. Emisie sú takmer na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch (pokles o 1 %) a časové rady nevykazujú významné fluktuácie v trende. V porovnaní so základným rokom emisie vzrástli o viac ako 38 % v dôsledku zvyšujúcich sa emisií metánu zo skládok odpadu. Emisie zo spaľovania s energetickým využitím  komunálneho a priemyselného odpadu boli zaradené do sektora energetiky v niekoľkých kategóriách v závislosti od oblasti (komunálny odpad v 1.A.1a - Energetické odvetvie, iné palivá). Prehodnotenie faktora oxidácie  pri skládkovaní, metodické zmeny vo výpočtoch skládkovania, kompostovania, spaľovania odpadu a väčšie zmeny v emisiách z čistenia odpadových vôd boli hnacou silou pre zmeny trendu v aktuálnej správe.

Nepriame emisie zo sektora IPPU (rozpúšťadlá) boli tiež odhadnuté v tejto správe, pričom časový rad bol rekonštruovaný so základným rokom na úrovni 87,77 Gg CO2 a aktuálnym reportovaným rokom na úrovni 39,50 Gg CO2.

Trendy emisií znečisťujúcich látok na Slovensku

Inventúra znečisťujúcich látok je ročná bilancia množstva emisií jednotlivých znečisťujúcich látok, ktoré boli uvoľnené do ovzdušia zo všetkých stacionárnych, povrchových a mobilných zdrojov na území Slovenskej republiky. Údaje o emisiách sú hlásené v hmotnostných jednotkách pre obdobie od roku 1990, pričom posledné údaje sú spred dvoch rokov. Príslušná správa k inventúre emisií musí byť predložená do 15. marca X-2. Štruktúra poskytnutých údajov kopíruje štandardizovanú medzinárodnú nomenklatúru na jej hlásenie (anglické "NFR - Nomenclature For Reporting"), ktorá v súčasnosti definuje 127 rôznych kategórií, v rámci ktorých sú emisie hlásené. Údaje zahŕňajú antropogénne aktivity rozdelené do jednotlivých skupín činností.

Nomenklatúra má viacúrovňovú štruktúru stromu, na základe ktorej sa jednotlivé kategórie môžu zoskupiť do väčších jednotiek, napríklad sektorov na účely vyhodnotenia, porovnávania a súhrnných štatistík.

Jedným z najdôležitejších zdrojov údajov o emisiách pri príprave finálnej inventúry je databáza Národného emisného informačného systému (NEIS). NEIS poskytuje podrobné údaje od prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia. Priame údaje o emisiách zdrojov sú spracované v súlade s požiadavkami na reporting. Dôležitým zdrojom vstupných údajov je Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vstupné štatistické údaje sa aktualizujú každoročne a, ak je to potrebné, revidujú sa až do základného roku 1990 v súlade s vyššie uvedenými zásadami. Na výpočet emisií sa používajú medzinárodný metodický manuál EMEP/EEA alebo národné metodiky.

Hlavným zdrojom emisií NOx je cestná doprava, ktorá má stabilný, len pomaly klesajúci trend. Emisie NMVOC, CO a prachovývh častíc sa hlavne uvoľňujú pri vykurovaní domácností tuhými palivami, najmä drevom. Trendy emisií SOx sú stabilne klesajúce až do roku 2014. Od roku 1990 vidíme výrazný pokles emisií SOx v dôsledku prísnej legislatívy na ochranu ovzdušia. V roku 2015 bolo zaznamenané výrazné zvýšenie týchto emisií. Tieto emisie pochádzajú zo Slovenských elektrární (SE). Podľa záznamov z NEIS elektráreň - ENO 0023 B-blok 3 a 4 spálila dvojnásobné množstvo hnedého uhlia ako v predchádzajúcom roku 2014. V dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie blokov B1 a B2 ENO (zo správy SE) sa používali technológie separácie, ENO  K1 a K2  nie sú vybavené technológimi na separáciu a znižovanie emisií, preto sa neuplatňovali žiadne emisné limity. Následne emisie výrazne klesli v roku 2016.

Celkový trend emisií amoniaku (NH3) od roku 1990 stabilne klesal až do roku 2011. Nasledujúce roky do roku 2015 ukazujú mierne zvýšenie, pričom hlavnou hnacou silou za touto zmenou bola zvýšená početnosť zvierat a používanie anorganických hnojív. Zvieratá a anorganické hnojivá používané na pôdu sú kľúčovými kategóriami, ktoré uvoľnili viac ako 60% celkového amoniaku. Obe kategórie patria k hlavným znečisťovateľom v celej časovej rade.

Emisie ťažkých kovov a POPs majú všeobecne klesajúci trend, ktorý súvisí s uvedením emisných limitov a následným inštalovaním separačných zariadení na zdroje. Hlavnými prispievateľmi sú energetický priemysel a výroba kovov.