Celkové

Celkové emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok na Slovensku.

Prognózy (projekcie) emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok sa stanovujú do roku 2050 po 5-ročných intervaloch. Slúžia na určenie predpokladaných trendov vývoja emisnej oblasti pre správne nastavenie politík a opatrení. Viac informácií o prognózach emisií na Slovensku.

Prognózy emisií na Slovensku

Prognózy (projekcie) emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok sa aktualizujú každé dva roky k 15. marcu. Prognózy emisií vychádzajú zo základného roku, ktorý je zvyčajne posledný verifikovaný rok emisných inventúr, vykazujú sa do roku 2050 po 5-ročných intervaloch a publikujú sa v dvoch scenároch.

Nasledujúci graf zobrazuje celkové projekcie emisií skleníkových plynov s a bez záchytov v LULUCF a znečisťujúcich látok v dvoch scenároch (WEM a WAM). Údaje pre skleníkové plyny sú prepočítané GWP podľa Piatej hodnotiacej správy IPCC.

Celkové emisie v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023

Jedným z dôležitých nástrojov efektívne environmentálnej politiky v oblasti ochrany globálnej klímy a zabezpečenia kvality ovzdušia je aj správne nastavenie politík a opatrení. Podkladom pre rozhodovanie sú práve projekcie emisií. Slúžia na hodnotenie vplyvov navrhovaných politík a opatrení na národnú emisnú bilanciu. Projekcie emisií nie sú predpoveď, alebo prognóza toho čo sa stane, ale slúžia ako nástroj na odhad toho, čo by sa malo stať, ak budú určité opatrenia aplikované (WEM scenár = Scenár s existujúcimi opatreniami). Prípadne, čo sa stane, ak tieto opatrenia aplikované nebudú (WOM scenár = Scenár bez opatrení).

Pri výpočte projekcií emisií sa využíva predpoklad vývoja parametrov z ekonomickej, priemyselnej, socioekonomickej, alebo demografickej sféry. Prognózy týchto parametrov sú dôležité pre dôveryhodnosť, ich zdrojom sú medzinárodné a národné makroekonomické, alebo demografické modely. 

Projekcie emisií, ktoré boli publikované v roku 2023, boli namodelované podľa dvoch scenárov – Scenár WEM a scenár s ďalšími (plánovanými) opatreniami (WAM). WEM scenár obsahuje schválenú legislatívu a opatrenia na znižovanie emisií. WAM scenár obsahuje navyše predpokladané ďalšie opatrenia, ktoré budú pravdepodobne potrebné pre dostatočné zníženie emisií a dosiahnutie cieľov.

Celkové emisie v kt

Vyjadrené v kilotonách k 15. 03. 2023

Základným rokom pre projekcie emisií bol rok 2019, tento rok nebol deformovaný kovidových obdobím. Projektovaný trend emisií skleníkových plynov do roku 2050 má v scenári WEM po roku 2025 iba mierne klesajúci trend a zníženie emisií podľa tohto scenáru je nedostatočné. V jednotlivých sektoroch budú potrebné ďalšie opatrenia, ktoré sú zahrnuté do scenáru WAM. V tomto scenári klesajú emisie výraznejšie, bude si to však vyžadovať veľké úsilie, aby sme sa udržali v trajektórii požadovaného poklesu emisií a dosiahli uhlíkovú neutralitu.

Nasledujúci graf ukazuje porovnanie trendov emisií po jednotlivých sektoroch podľa scenárov WEM a WAM.

Celkové emisie po sektoroch a scenároch v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023

Celkové emisie po sektoroch a scenároch v kilotonách

Vyjadrené v kilotonách k 15. 03. 2023

Dôležitý ukazovateľ budúceho vývoja trendu emisných projekcií skleníkových plynov je ich sledovanie po sektoroch a po alokáciách v systéme obchodovania s emisnými kvótami (EÚ ETS - 2003/87/ES) a v systéme regulovaného nariadením o spoločnom úsilí pri znižovaní emisií (ESR – 842/2018). Projekcie emisií a záchytov v sektore LULUCF je regulované v nariadení (EÚ) o LULUCF (841/2018). Nasledujúci graf ukazuje rozdelenie emisií v režime EÚ ETS a ESR podľa scenárov WEM a WAM.

Celkové emisie EU ETS a ESR po scenároch v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023