Domácnosti

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora domácností.

Určenie energetickej potreby domácností na Slovensku

Emisie zo sektora domácností sú odhadované na základe medzinárodných metodických postupov so zohľadnením národných podmienok. Metodika je založená na výpočte emisií zo spotrebovaných palív, ktoré boli použité na vykurovanie a ohrev teplej vody v domácnostiach. Minimálne údaje sú evidované pre spotrebu biomasy v domácnostiach. Pre čo najpresnejších odhad spotreby je využívaný princíp založený na odhade celkovej energetickej potreby domácností na jednotku plochy (m2). Do výpočtov vstupujú údaje o známych spotrebách palív, údaje o bytoch, podiel pripojených domácností na CZT alebo aj klimatologický faktor. Po odhade spotrebovaného paliva sa emisie vypočítajú na základe súboru emisných faktorov pre rôzne zariadenia využívane na vykurovanie a ohrev teplej vody.