Domácnosti

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora domácností.

Určenie energetickej potreby domácností na Slovensku

Emisie zo sektora domácností sú odhadované na základe medzinárodných metodických postupov so zohľadnením národných podmienok. Metodika je založená na výpočte emisií zo spotrebovaných palív, ktoré boli použité na vykurovanie a ohrev teplej vody v domácnostiach. Minimálne údaje sú evidované pre spotrebu biomasy v domácnostiach. Pre čo najpresnejších odhad spotreby je využívaný princíp založený na odhade celkovej energetickej potreby domácností na jednotku plochy (m2). Do výpočtov vstupujú údaje o známych spotrebách palív, údaje o bytoch, podiel pripojených domácností na CZT alebo aj klimatologický faktor. Po odhade spotrebovaného paliva sa emisie vypočítajú na základe súboru emisných faktorov pre rôzne zariadenia využívane na vykurovanie a ohrev teplej vody.

Na presnejšie určenie emisií v domácnostiach s individuálnym vykurovaním tuhými palivami prebehli na Slovensku od roku 2017 už tri prieskumy. Zo získaných údajov je možné lepšie určiť bilanciu využívania palív v domácnostiach s individuálnym vykurovacím systémom. Údaje z týchto štatistických zisťovaní nám poskytujú informácie o rekonštrukcii domov, o využívaných energetických zdrojoch na vykurovanie a ohrev vody, o nákupe a spotrebe rôznych druhov palív, o technickom stave a štruktúre spaľovacích zariadení a o spôsobe vykurovania pri domácnostiach využívajúcich primárne tuhé palivo. Na základe týchto informácií získaných z prieskumov realizovaných v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky je možné určiť emisie zo sektoru domácností s vyššou presnosťou. Údaje nám ponúkajú lepší odhad spotreby biomasy a fosílnych palív v domácnostiach, vďaka čomu je možné lepšie odhadovať emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektoru domácností.