Domácnosti

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora domácností.

Prognózy emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora domácnosti sa bilancujú do roku 2050. Viac informácií o prognózach emisií zo sektora domácnosti na Slovensku.

Budovy v Gg CO₂

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023

Projekcie emisií pre výpočet záväzného redukčného cieľa v rámci paragrafu 5 (2) návrhu zákona o zmene klímy, sa počítal pre emisie skleníkových plynov zo sektoru budov (verejných aj súkromných). Na základe výsledkov modelovania projekcií emisií, bol navrhnutý cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 12 % do roku 2030 v porovnaní s priemerom obdobia rokov 2018-2020. Sektor budov (mimo emisií spadajúcich do Európskeho systému obchodovania s emisiami) má za cieľ do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého o 12 % (4 309 Gg CO2) v porovnaní s referenčným priemerom 2018-2020 (4 905 Gg CO2). Cieľ bol pripravený podľa jedného scenára, v tomto prípade sa WEM=WAM a týka sa projekcií emisií CO2, ktoré sú vyprodukované mimo EÚ ETS zdrojov.