Doprava

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava.

Metodika pre porovnanie spotreby kvapalných palív v doprave.

Východiskom k získaniu kontroly nad emisiami je dôkladné pochopenie súčasnej situácie a pochopenie toho, ako sa emisné trendy zmenili z kvantitatívneho pohľadu, ale aj z pohľadu zloženia. Na základe oficiálnych zdrojov je možné pripraviť podrobný, úplný a konzistentný súbor údajov o vozidlách a ich aktivite. Tento súbor je základom pre výpočet čo najpresnejších emisií na národnej úrovni pomocou vysoko pokročilých nástrojov na modelovanie emisií. Model používaný na čo najpresnejší odhad emisií z cestnej dopravy je model COPERT

Pre zjednotenie výstupov spotreby palív z oficiálnych zdrojov bola pripravená metodika, ktorá bola publikovaná v januári 2021.

Na modelovanie prognóz emisií v doprave do roku 2050 sa využíva rozšírený model COPERT. Dátový súbor potrebný na tvorbu prognóz bol pripravený v spolupráci s kolegami z Aristotelovej univerzity v Solúne.