Doprava

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava.

Metodika pre porovnanie spotreby kvapalných palív v doprave.

Pre výpočet historických emisií (1990 – 2021) boli použité základné metodiky (lodná a železničná doprava) podľa 2006 IPCC Guidelines2019 EMEP/EEA Guidebooks, pokročilé kalkulácie prostredníctvom EUROCONTROL a modelovanie emisií cestnej dopravy pomocou modelu COPERT. Pre správny výpočet emisií sú potrebné podrobné dáta o intenzite dopravy a najmä o celkovej spotrebe palív. Pre zjednotenie výstupov spotreby palív z oficiálnych zdrojov bola pripravená metodika, ktorá bola publikovaná v januári 2021.

Preto východiskom k získaniu kontroly nad emisiami je dôkladné pochopenie súčasnej situácie a pochopenie toho, ako sa emisné trendy zmenili z kvantitatívneho pohľadu, ale aj z pohľadu zloženia. Na základe oficiálnych zdrojov je možné pripraviť podrobný, úplný a konzistentný súbor údajov o vozidlách a ich aktivite. Tento súbor je základom pre výpočet čo najpresnejších emisií na národnej úrovni pomocou vysoko pokročilých nástrojov na modelovanie emisií ako je model COPERT.

Na modelovanie prognóz emisií v cestnej doprave do roku 2050 sa využíva model COPERT rozšírený pomocou Command Line Interface (CLI). Dátový súbor potrebný na tvorbu prognóz bol pripravený v spolupráci s kolegami z Aristotelovej univerzity v Solúne a na základe predpokladov z databázy Sybil. Tieto údaje boli upravené na základe najaktuálnejších údajov o vozovom parku a predpokladaných politikách a opatreniach.

Politky a opatrenia delíme do 4 kategórií:

  1. Opatrenia ovplyvňujúce dopravné výkony na celoštátnej úrovni (modal shift)
  2. Optarenia, ktoré ovplyvňujú emisné faktory (EU smernice)
  3. „Mäkké“ opatrenia, ktoré sa nedajú vyčísliť
  4. Opatrenia, ktoré je možné vyčísliť, ale nie na celoštátnej úrovni (IDS, nemotorizovaná doprava)