Doprava

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava.

Prognózy emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava sa bilancujú do roku 2050. Viac informácií o prognózach emisií zo sektora doprava na Slovensku.

Celkové emisie

Na základe spoľahlivých údajov je možné pripraviť spoľahlivé prognózy (projekcie) emisií s cieľom presne preskúmať vplyv rôznych politík, technologického pokroku a opatrení na budúcu úroveň emisií. Účinnejšie technológie na zníženie emisií z cestnej dopravy sa teraz môžu navrhovať a implementovať na základe poznatkov získaných z tohto kľúčového prístupu: „Porozumieť minulosti, poznať prítomnosť, predpovedať budúcnosť“.

Pomocou výraznej dekarbonizácie bude možné znížiť v doprave emisie skleníkových plynov do roku 2050 až o 44 %. Táto dekarbonizácia tak isto má potenciál znížiť aj emisie znečisťujúcich látok až o 77 % oproti roku 2019. Základným pilierom dekarbonizácie má byť elektrifikácia osobných a ľahkých úžitkových vozidiel a prechod nákladných vozidiel na technológie produkujúce menej znečisťujúcich látok. Dôležitým palivom má byť tak isto vodík, ktorý má ale podľa štúdií len limitovanú možnosť rozšírenia do roku 2050 na maximálne 20 % vozidiel v celej Európskej únií.

Emisie po palivách