Doprava

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava.

Prognózy emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava sa bilancujú do roku 2050. Viac informácií o prognózach emisií zo sektora doprava na Slovensku.

Doprava v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023

Doprava v kilotonách

Vyjadrené v kilotonách k 15. 3. 2023

Na základe spoľahlivých údajov je možné pripraviť spoľahlivé prognózy (projekcie) emisií s cieľom presne preskúmať vplyv rôznych politík, technologického pokroku a opatrení na budúcu úroveň emisií. Účinnejšie technológie na zníženie emisií z cestnej dopravy sa teraz môžu navrhovať a implementovať na základe poznatkov získaných z tohto kľúčového prístupu: „Porozumieť minulosti, poznať prítomnosť, predpovedať budúcnosť“.

Pomocou výraznej dekarbonizácie bude možné znížiť v doprave emisie skleníkových plynov do roku 2050 až o 71 % oproti roku 1990. Táto dekarbonizácia tak isto má potenciál znížiť aj emisie znečisťujúcich látok až o 75 % oproti roku 2019. Základným pilierom dekarbonizácie má byť elektrifikácia osobných a ľahkých úžitkových vozidiel a prechod nákladných vozidiel na technológie produkujúce menej znečisťujúcich látok. Dôležitým palivom má byť tak isto vodík, ktorý má ale podľa štúdií len limitovanú možnosť rozšírenia do roku 2050 na maximálne 20 % vozidiel v celej Európskej únií.

Nasledujúce grafy ukazujú pomerné zastúpenie emisií skleníkových plynov alokované v EÚ ETS (potrubná doprava) a v ESR schémach za sektor doprava.

Doprava v EÚ ETS v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023

Doprava v ESR v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023

Najväčší podiel na emisiách z dopravy má cestná doprava, predovšetkým používanie dieselových nákladných, ale aj osobných vozidiel. Sektor doprava zahŕňa emisie z cestnej dopravy (osobné automobily, ľahké úžitkové vozidlá, ťažké nákladné vozidlá a autobusy, mopedy a motocykle), ako aj emisie z benzínových výparov, oterov pneumatík a brzdových obložení či abrázie ciest. Okrem cestnej dopravy sem patrí aj letecká, železničná, lodná a potrubná doprava (napríklad zemného plynu). Avšak skoro 94 % všetkých emisií vzniká práve v cestnej doprave.

Projekcie emisií pre výpočet záväzného redukčného cieľa v rámci paragrafu 5 (1) návrhu zákona o zmene klímy, sa počítal pre emisie skleníkových plynov z cestnej dopravy (1.A.3.b). Na základe výsledkov modelovania projekcií emisií, bol navrhnutý cieľ dodržať zvýšenie emisií v cestnej doprave o maximálne 29 % v roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. Sektor cestnej dopravy môže do roku 2030 zvýšiť emisie maximálne o 29 % v porovnaní s referenčným rokom 2005. Cieľ bol určený podľa scenára WAM a týka sa projekcií emisií skleníkových plynov.

Cestná doprava v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023