Doprava

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava.

Trendy emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava sa bilancujú od roku 1990. Viac informácií o trendoch emisií zo sektora doprava na Slovensku.

Celkové emisie

Doprava je významným zdrojom skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Napriek zlepšujúcej sa účinnosti motorov vo vozidlách v poslednom desaťročí je najmä cestná doprava významným zdrojom emisií oxidu uhličitého (CO2), oxidov dusíka (NOx), oxidu uhoľnatého (CO), prachových častíc (PM) a medi.  

Celkové zvýšenie dopytu po preprave osôb a tovaru, nedostatočné plnenie a kontrola určených emisných noriem v minulosti, viedlo k nenaplneniu predpokladov smerom k cieľu zníženia emisií. Dobrým príkladom sú priemerné emisie NOx z naftových motorov emisnej normy EURO 5 pri testovaní v reálnej prevádzke. Tu boli emisie približne na tej istej úrovni ako predchádzajúce technológie stanovené staršími normami a miestami prekonali dokonca limity dané normami pred normou Euro. Tieto emisie sa teda príliš neznížili, čo znamená, že zníženie nebolo také vysoké ako sa predpokladalo.

Celkové emisie skleníkových plynov zo sektora doprava v poslednom roku (2020) tvorili 19 % všetkých emisií skleníkových plynov na Slovensku, čo je 7 069 Gg CO2 ekv. Nárast týchto emisií vzhľadom na základný referenčný rok 1990 je viac než 3,5 %, avšak bol zaznamenaný medziročný pokles intenzity dopravy 2019 – 2020 o 3,6 %, čo je vôbec prvý medziročný pokles od roku 1990 a bol zapríčinený prvou vlnou Covidu-19 a obmedzeniami v mobilite. Najväčší podiel emisií má cestná doprava s takmer 94 % podielom. 

Emisie NOx sú produkované najmä spaľovaním nafty. V roku 2020 to bolo 18 Gg, čo tvorí asi 33 % všetkých emisií oxidov dusíka na Slovensku. Napriek vysokým hodnotám sa Slovensku podarilo tieto emisie za posledných 15 rokov znížiť o 50 %, pričom zníženie oproti roku 1990 je 58 %. Za týmto znížením je najmä zlepšovanie technológií motorov vo vozidlách a čiastočná elektrifikácia železničnej dopravy. V roku 2020 je ešte špecifický faktor pandémie, ktorá znížila celkovú spotrebu palív a tým pomohla aj výraznejšiemu poklesu emisií znečisťujúcich látok. Spomalenie zníženia týchto emisií bol podvod známy ako „dieselgate“. V rámci tohto podvodu mal palubný počítač určitých vozidiel zmenou nastavenia motora dočasne znížiť emisie produkované motorom, aby pri testoch spĺňali emisné limity (spomenuté vyššie).

V menšej miere je doprava zodpovedná za emisie ďalších znečisťujúcich látok ako oxid uhoľnatý (CO) a prachových častíc, najmä o veľkosti 2,5 mikrometra (PM2,5). V prípade prachových častíc je ich podiel 6 % a oxidu uhoľnatého 3 %. V prípade oxidu uhoľnatého došlo v posledných 30 rokoch k jeho výraznej redukcií (až 93 %). V prípade prachových častíc je tento pokles „len“ 65 %. V absolútnych hodnotách ide v prípade oxidu uhoľnatého o 13,69 Gg a v prípade prachových častíc 0,98 Gg. Za výrazným znížením emisií oxidu uhoľnatého je opäť zvýšenie efektivity spaľovania palív v motoroch vozidiel. Emisie prachových častíc je náročné znížiť, keďže sú produkované najmä otermi pneumatík, vozovky a brzdného systému. Práve brzdné systému sú zodpovedné aj za vysoké hodnoty medi. Emisie čiastočiek medi z brzdného systému sú každoročne približne na úrovni 7 ton. Produkcia prachových častíc a medi je teda výrazne ovplyvnená spôsobom jazdy.

Najväčší podiel na emisiách má spaľovanie nafty (68 %), benzínu (21 %) a zemného plynu (3 %) a z hľadiska znečisťujúcich látok aj biopalivá (6 %). Letecké palivá a LPG spoločne tvoria asi 1,5 % spotreby palív v doprave. Výrazný podiel nafty je spôsobený jej využívaním vo viacerých druhoch dopravy ako cestná, železničná a lodná doprava. Každoročne sa zvyšuje podiel palív na báze biomasy, čo je spôsobené povinnosťou primiešavania biopalív do palív používaných v cestnej a železničnej doprave.

 

Trendy emisií po jednotlivých typoch palív

Trendy emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava po jednotlivých typoch palív sa bilancujú od roku 1990.

Emisie po palivách

Najväčší podiel na emisiách má spaľovanie nafty (70 %), benzínu (21 %) a zemného plynu (2 %) a z hľadiska znečisťujúcich látok aj biopalivá (6 %). Letecké palivá a LPG spoločne tvoria asi 1,5 % spotreby palív v doprave. Výrazný podiel nafty je spôsobený jej využívaním vo viacerých druhoch dopravy ako cestná, železničná a lodná doprava. Každoročne sa zvyšuje podiel palív na báze biomasy, čo je spôsobené povinnosťou primiešavania biopalív do palív používaných v cestnej a železničnej doprave.