Doprava

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava.

Trendy emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava sa bilancujú od roku 1990. Viac informácií o trendoch emisií zo sektora doprava na Slovensku.

Celkové emisie

Aktualizované k 15. 03. 2023; GHG emisie vyjadrené v GWP z IPCC AR5

Doprava je významným zdrojom skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Napriek zlepšujúcej sa účinnosti motorov vo vozidlách v poslednom desaťročí je najmä cestná doprava významným zdrojom emisií oxidu uhličitého (CO2), oxidov dusíka (NOx), oxidu uhoľnatého (CO), prachových častíc (PM) a medi.  

Celkové zvýšenie dopytu po preprave osôb a tovaru, nedostatočné plnenie a kontrola určených emisných noriem v minulosti, viedlo k nenaplneniu predpokladov smerom k cieľu zníženia emisií. Dobrým príkladom sú priemerné emisie NOx z naftových motorov emisnej normy EURO 5 pri testovaní v reálnej prevádzke. Tu boli emisie približne na tej istej úrovni ako predchádzajúce technológie stanovené staršími normami a v niektorých prípadoch dokonca prevyšovali limity dané normami pred normou Euro. Tieto emisie sa teda príliš neznížili, čo znamená, že zníženie nebolo také vysoké ako sa predpokladalo.

Celkové emisie skleníkových plynov zo sektora doprava v poslednom roku (2021) tvorili 18 % všetkých emisií skleníkových plynov na Slovensku, čo je 7 523 Gg CO2 ekv. Nárast týchto emisií vzhľadom na základný referenčný rok 1990 je viac než 10 % a medziročný nárast oproti kovidovému roku 2020 o 7 %. Najväčší podiel emisií má cestná doprava s tviac nežr 97 %-ným podielom. 

Emisie NOx sú produkované najmä spaľovaním nafty. Celkovo v roku 2021 vyprodukovala doprava 19,7 Gg emisií NOx, čo tvorí asi 34 % všetkých emisií oxidov dusíka na Slovensku. Napriek vysokým hodnotám sa Slovensku podarilo tieto emisie od roku 2005 znížiť o 60 %, pričom zníženie oproti roku 1990 je 64 %. Za týmto znížením je najmä zlepšovanie technológií motorov vo vozidlách a čiastočná elektrifikácia železničnej dopravy. Emisie klesli dokonca aj oproti kovidovému roku 2020 o 3 %, čo v porovnaní s emisiami skleníkových plynov len dokazuje mierne zlepšenie kvality vozového parku.

V menšej miere je doprava zodpovedná za emisie ďalších znečisťujúcich látok ako oxid uhoľnatý (CO) a prachové častice, najmä o veľkosti 2,5 mikrometra (PM2,5). V prípade prachových častíc je ich podiel 6 % a oxidu uhoľnatého 5 %. V prípade oxidu uhoľnatého došlo od roku 2005 k jeho výraznej redukcií (až 92 %). V prípade prachových častíc je tento pokles „len“ 63 %. V absolútnych hodnotách ide v prípade oxidu uhoľnatého o 14,2 Gg a v prípade prachových častíc 1,1 Gg. Za výrazným znížením emisií oxidu uhoľnatého je opäť zvýšenie efektivity spaľovania palív v motoroch vozidiel. Emisie prachových častíc je náročné znížiť, keďže sú produkované najmä otermi pneumatík, vozovky a brzdného systému. Práve brzdné systémy sú zodpovedné aj za vysoké hodnoty medi. Emisie čiastočiek medi z brzdného systému sú každoročne približne na úrovni 7 ton. Produkcia prachových častíc a medi je teda výrazne ovplyvnená spôsobom jazdy.

 

Trendy emisií podľa kategórií

Trendy emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora doprava po jednotlivých typoch dopravy a trendy emisií skleníkových plynov podľa typov paliva.

Emisie po kategóriách

Aktualizované k 15. 03. 2023; GHG emisie vyjadrené v GWP z IPCC AR5

Emisie z cestnej dopravy po palivách

Aktualizované k 15. 03. 2023; GHG emisie vyjadrené v GWP z IPCC AR5

Najväčší podiel na emisiách má spaľovanie nafty (70 %), benzínu (20 %) a zemného plynu (2 %) a z hľadiska znečisťujúcich látok aj biopalivá (6,3 %). Letecké palivá a LPG spoločne tvoria asi 1,7 % spotreby palív v doprave. Výrazný podiel nafty je spôsobený jej využívaním vo viacerých druhoch dopravy ako cestná, železničná a lodná doprava. Každoročne sa zvyšuje podiel palív na báze biomasy, čo je spôsobené povinnosťou primiešavania biopalív do palív používaných v cestnej a železničnej doprave.